Show simple item record

The improvement of esp learning through blended learning and learning management systems

dc.contributor.advisorBlagojević, Savka
dc.contributor.otherĐorđević, Jasmina
dc.contributor.otherMišković-Luković, Mirjana
dc.contributor.otherMarković, Dejan
dc.creatorStojković-Trajković, Miljana
dc.date.accessioned2018-04-23T10:45:39Z
dc.date.available2018-04-23T10:45:39Z
dc.date.issued2018-03-17
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5716
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:955/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9388
dc.descriptionDisertacija Unapređenje učenja jezika struke putem hibridne nastave i sistema za upravljanje učenjem bavi se analizom unapređenja učenja jezika struke primenom hibridne nastave i sistema za upravljanje učenjem na primeru primene platforme Edmodo. Tematski okvir ove disertacije kao i sprovedeno istraživanje može se svrstati u aktuelne teme metodike učenja stranog jezika i net lingvistike. Disertacija je imala za cilj da utvrdi koliko se ovladavanje specifičnim vokabularom poslovnog jezika može poboljšati primenom sistema za upravljanje učenjem (Learning Management Systems) na primeru platforme Edmodo (Edmodo), kao i da li je to poboljšanje uslovljeno hibridnom tj. mešovitom nastavom. Istraživanje je fokusirano na četiri aspekta: (1) utvrditi stepen do kojeg su studenti ovladali specifičnim vokabularom primenom hibridnog pristupa u odnosu na tradicionalni pristup; (2) utvrditi da li i koliko se jezičko postignuće jezika struke poboljšalo primenom hibridnog pristupa u odnosu na korišćenje tradicionalnog pristupa kod učenja jezika struke; (3) ispitati stavove studenata o primeni informaciono-komunikacione tehnologije u učenju engleskog kao jezika struke; (4) utvrditi stavove o primeni hibridne nastave i platforme Edmodo u nastavi engleskog kao jezika struke nakon sprovedenog eksperimenta. U empirijsko istraživanje uključeni su studenti koji pohađaju nastavu Poslovnog engleskog jezika sa odseka Finansije i menadžment na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Leskovca, starosti 21 ±2, koji su učili strani jezik od trećeg razreda osnovne škole i koji su se nalaze na B2 nivou poznavanja jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike. Istraživanjem je obuhvaćeno 80 ispitanika (44 osobe ženskog i 36 osobe muškog pola) . Za određivanje nivoa usvajanja nastavnog sadržaja u ovom istraživanju u obzir su uzeta dva vida jezičkog postignuća: ocena na finalnom merenju (1) kao i srednja vrednost ukupnog zbira poena na svakom pojedinačnom delu testa (2). U prvom delu istraživanja, analizirali smo koliko studenti eksperimentalne grupe poznaju širinu i dubinu vokabulara pre i posle primene hibridne nastave koristeći u tu svrhu testove višestrukog izbora, skalu poznavanja vokabulara i zadatka prepoznavanja vokabulara, i dobijene rezultate uporedili sa rezultatima kontrolne grupe. Rezultati su analizirani kvantitativno (putem T testa, Anove dvofaktorske analize, Efekta veličine i h2 testa) i kvalitativno. Rezultati istraživanja ukazali su da je eksperimentalna grupa znatno više napredovala u odnosu na kontrolnu grupu, što je dovelo do zaključka da se učenje jezika struke može poboljšati primenom hibridnog pristupa, i to primenom platforme Edmodo. U drugom delu istraživanja analizirali smo stavove studenata o primeni IKT u nastavi EJS putem anketnog upitnika kao i stavove i percepciju studenata eksperimentalne grupe o primeni hibridnog pristupa i platforme Edmodo u učenju. Dobijeni podaci upućuju da ispitanici obeju grupa imaju izrazito pozitivan stav prema primeni IKT u nastavi EJS, kao i to da ispitanici eksperimentalne grupe smatraju da se putem hibridnog pristupa povećava njihova efikasnost u učenju, autonomnost, kritičko razmišljanje, kao i motivacija za učenjem. Istraživanje je takođe ukazalo na prednosti koje hibridna nastava ima u odnosu na tradicionalnu u učenju EJS. Opšti zaključak jeste da se ovladavanje specifičnim vokabularom i jezičko postignuće jezika struke značajno povećava primenom hibridne nastave, kao i primenom platforme Edmodo u nastavi engleskog kao jezika struke. Značaj sprovedenog istraživanja ogleda se u predstavljanju jednog savremenog okvira za organizaciju i unapređenje nastave jezika struke na visokoškolskim institucijama u Republici Srbiji.sr
dc.descriptionThe dissertation THE IMPROVEMENT OF ESP LEARNING THROUGH BLENDED LEARNING AND LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS analyses the improvement of ESP learning by using the blended learning method and the Edmodo platform as a learning management system. The theme of this thesis and the conducted research can be classified into current topics of English Teaching Methodology and technology assisted language learning. The dissertation is intended to determine whether language achievement and mastering ESP vocabulary could be improved via Learning Management Systems and whether this is supported by using the blended learning method. The research is focused on four objectives (1) to determine the level to which the students master their ESP vocabulary by using the blended learning approach in comparison to the traditional one; (2) to determine whether and how language achievement in ESP can be improved by using the blended approach compared to traditional; (3) to examine the students’ attitudes towards the usage of ICT in ESP learning (4) to examine the students’ attitudes towards the usage of the blended learning approach and the Edmodo platform in ESP learning after completing the experiment. The empirical study included students who attended Business English classes at the Department of Finance and Management at the Higher Business School of Professional Studies in Leskovac, age 21 ± 2, who had studied English as a foreign language since the third grade of their primary school (B2 level of language proficiency according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)). The study included 80 participants (44 females and 36 males). To determine the level of the teaching material acquired by the students during the experiment, two aspects of language achievement were taken into consideration: the score at the final exam (1); the mean value of the total sum of points from each individual part of the test (2). In the first part of the study, based on examining the breadth and depth of vocabulary knowledge, we analysed the knowledge of the experimental group before and after the blended learning method application, through multiple-choice tests, a vocabulary knowledge scale and a vocabulary recognition task, and then we compared the obtained results with the ones of the control group. The results were analysed quantitatively (by paired samples test, two-factor ANOVA analysis, and the size effect and the chi-square test and qualitatively. The study showed that the results of the experimental group were significantly better in comparison to that of the control group, which led to the conclusion that ESP learning can be improved by both the application of the blended learning approach, and the application of the Edmodo platform. In the second part of the study we analysed the attitudes of the participants in both groups towards the use of ICT in ESP learning as well as the attitudes and perceptions of the participants in the experimental group towards the implementation of the blended learning approach and the Edmodo learning platform for ESP learning. The obtained results indicated that the participants in both groups have a very positive attitude towards the use of ICT in ESP learning. Also, the results of the experimental group showed that its participants find a blended approach useful in learning ESP contents, promoting their critical thinking and increasing their motivation. The research also pointed to the advantages of the blended learning courses over courses taught in a traditional way. The general conclusion is that mastering ESP vocabulary and language achievement are significantly improved when the blended learning method and the Edmodo platform are applied in ESP learning. The significance of this research can be seen as an attempt to present a modern framework for organizing and promoting ESP courses at higher education institutions in the Republic of Serbia.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectengleski jezik struke, hibridna nastava, sistemi za upravljanje učenjem, jezičko postignuće, vokabularsr
dc.subjectEnglish for Specific Purposes, ESP vocabulary, the blended learning approach, the Edmodo platform, learning management systems, language achievementen
dc.titleUnapređenje učenja jezika struke putem hibridne nastave i sistema za upravljanje učenjemsr
dc.title.alternativeThe improvement of esp learning through blended learning and learning management systemsen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractБлагојевић, Савка; Марковић, Дејан; Мишковић-Луковић, Мирјана; Ђорђевић, Јасмина; Стојковић-Трајковић, Миљана; Унапређење учења језика струке путем хибридне наставе и система за управљање учењем; Унапређење учења језика струке путем хибридне наставе и система за управљање учењем;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record