Приказ основних података о дисертацији

Adjectives with spatial meaning in contemporary standard Russian language compared with the Serbian

dc.contributor.advisorPiper, Predrag
dc.contributor.otherTanasić, Sreto
dc.contributor.otherMarić, Biljana
dc.creatorAdamović, Mirjana S.
dc.date.accessioned2018-04-11T12:44:36Z
dc.date.available2018-04-11T12:44:36Z
dc.date.issued2017-09-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5667
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17323/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49655311
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9329
dc.description.abstractПредмет ове дисертације представља анализа просторних значења једног подсистема просторних придева (деиктичких придева) у савременом руском језику у поређењу са српским. У раду су обрађене оне категорије придева које сматрамо најрелевантнијим, ослањајући се на претходна истраживања семантичке категорије простора на материјалу различитих лексичких група и врста речи. Анализиран је подсистем деиктичких просторних придева у савременом руском језику у поређењу са српским, уз издвајање сличности и разлика, са циљем да се опише принцип и начин функционисања наведеног подсистема. Приликом анализе, тамо где је то било сврсисходно, разматрани су и парадигматски и синтагматски односи између подсистема придева са просторним значењем и других, сродних подсистема јединица којима се изражавају значења места и правца (пре свега подсистемима заменичких и незаменичких прилога), полазећи од чињенице да се подсистеми са просторним значењем у руском и српском језику често преплићу...sr
dc.description.abstractThe paper has focused on the adjective categories that are considered as the most relevant, relying on the previous research of the semantic category of space based on material of different lexical groups and parts of speech. A subsystem of deictic spatial adjectives in the contemporary Russian language has been analyzed and compared with Serbian counterparts, setting aside similarities and differences aimed at describing the principle and way of functioning of the given subsystem. During the analysis, where we deemed it appropriate, paradigmatic and syntagmatic relations between the subsystem of adjectives with spatial relation and other related subsystems of units expressing the meaning of location and direction have been observed, proceeding from the assumption that subsystems with spatial meaning in Russian and Serbian languages often overlap...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178021/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпросторна локализација, придеви, оријентир, објекат локализације, локализатор, деиксa, просторни деиктички изразиsr
dc.subjectspatial localization, adjectives, orientation point, object of localization, localizer, deixis, spatial deictic expressionen
dc.titleПридеви с просторним значењем у савременом руском језику у поређењу са српскимsr
dc.title.alternativeAdjectives with spatial meaning in contemporary standard Russian language compared with the Serbianen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractПипер, Предраг; Танасић, Срето.; Марић, Биљана; Aдамовић, Мирјана С.; Pridevi s prostornim značenjem u savremenom ruskom jeziku u poređenju sa srpskim;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији