Show simple item record

Bioinformatics control of dairy cows

dc.contributor.advisorСпасић, Звонко
dc.creatorАнђушић, Љиљана Н.
dc.date.accessioned2018-01-29T11:50:48Z
dc.date.available2018-01-29T11:50:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9118
dc.description.abstractПроучавање биофизичких и енергоинформационих појава у живим бићима, је област која је недовољно проучена и којој научници поклањају све већу пажњу. Биофизичким деловањем на живе организме, човек се у природне процесе укључује на начин како то сама природа налаже. У нашој земљи, до пре 15 година, многи истраживачи нису веровали да електромагнетни таласи ниске фреквенције могу позитивно утицати на физиологију и биологију живих бића. Отварају се перспективе за управљање биосистемима без примене хемијских и фармаколошких препарата, тим пре, ако се има у виду све већи пораст фармаколошке, хемијске еколошке интоксикације. Циљ овог истраживања је приказати могућност да се коришћењем ЕМ стимулације може изазвати веће лучење млека односно доведе до повећања млечности. На овај начин би се искључиле друге инвазивније технике стимулације млечности крава (нпр. вештачко убризгавање хормона). Истраживања су обављена на фарми А.Д. „Будућност“- Бачка Паланка. Студија обухвата огледну и контролну групу. Огледна и контролна група обухватају по 30 крава, Холштајн-фризијске расе, узраста 2-6 година. На краве би се деловало јединственим протоколом биоинформатичке стимулације у трајању од 30 дана. Праћење лучења млека у току целокупног периода огледа обављено је мерењем просечног приноса млека по крави на дан. Вршило се одређивање броја SCC у млеку и праћење нивоа окситоцина и електролита у крвном серуму. Узимање узорака млека и узорака крви из v. јugularis обављено је 7 дана пре, у току периода стимулацие и 10 дана по завршетку огледа. На основу добијених резултата установљено је повећање приноса млека и ОТ у свим недељама огледног периода, и то статистички врло значајно (p<0,01), па и након завршетка ЕМ стимулaције. Упоређујући принос млека пре ЕМ стимулације и принос млека након завршетка третмана, у oгледној групи животиња је био већи за 1,82 kg у односу на контролну групу. Није било статистички значајних разлика, између огледне и контролне групе, у броју SCC пре почетка огледа као и након периода стимулације. Разлика у просечним вредностима ОТ између огледне и контролне групе износила је 84,2 pg/ml, што је статистички врло значајно. На основу испитивања концентрације електролита у крвном серуму животиња, може се установити да није било статистички значајних разлика у садржају Fe и Mg пре и у току огледног периода. Међутим, забележене су статистички значајне разлике (p<0,05) у садржају P, и врло значајне разлике (p<0,01) у садржају Na, K, Ca, Zn и Cu у крвном серуму испитиваних животиња пре и у току периода стимулације. Све добијене вредности испитиваних јона се налазе у границама референтних вредности. Установљена је линеарна корелативна повезаност између окситоцина, с једне стране, калијума и калцијума, са друге (p<0,01).sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини - Косовска Митровица, Пољопривредни факултет, Лешакsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)sr
dc.sourceУниверзитет у Приштини - Косовска Митровицаsr
dc.subjectЕМ стимулацијаsr
dc.subjectмлечне кравеsr
dc.subjectпринос млекаsr
dc.subjectОТsr
dc.subjectплазма минералиsr
dc.titleБиоинформатичка контрола млечности краваsr
dc.title.alternativeBioinformatics control of dairy cowssr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractSpasić, Zvonko; Anđušić, Ljiljana N.; Bioinformatička kontrola mlečnosti krava;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record