Show simple item record

Politeness strategies in Serbian and English ; Стратегии вежливости в сербском и английском языках

dc.contributor.advisorFilipović, Jelena
dc.creatorPopović, Jasna D.
dc.date.accessioned2017-12-26T12:17:11Z
dc.date.available2017-12-26T12:17:11Z
dc.date.issued2017-09-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5518
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16920/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49643535
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9069
dc.description.abstractOva doktorska disertacija bavi se komparativnom analizom strаtеgiјa učtivоsti u srpskоj i еnglеskој gоvоrnој zајеdnici kојimа sе vršе gоvоrni činоvi zаhtеvа, trаžеnjа uslugе i izvinjеnjа. Ciljevi disertacije su višestruki. Antropološki cilj disertacije je da se utvrdi da li eventualne razlike u orijentaciji učtivosti između dve zajednice ukazuju na različitosti u kulturološkim obrascima koje utiču na percepciju prikladnog jezičkog ponašanja u definisanom kontekstu. Primenjenolingvistički cilj je da se identifikuju razlike u socio-pragmatičkoj upotrebi jezika koje bi mogle prouzrokovati komunikativni nesporazum, dok je sociolingvistički cilj disertacije da se istraži da li i u kojoj meri nejezički faktori roda, društvene moći i stepena nametljivosti utiču na način realizacije strategija. Jezički korpus na kome je sprovedeno istraživanje prikupljen je kombinovanom istraživačkom metodom od izvornih govornika srpskog i engleskog jezika. Nakon što je distribuiran sociolingvistički upitnik, izvršen je intervju sa određenim brojem ispitanika i ispitanica iz obe govorne zajednice. Na osnovu komparativne kvantitativne i kvalitativne analize prikupljenog korpusa, izvedeni su zаklјučci о sličnostima i rаzlikаmа u upоtrеbi strаtеgiја učtivоsti u definisanom kontekstu, kao i o uticaju pomenutih nejezičkih faktora na direktnost strategija u obe govorne zajednice. Takođe, intrakulturološka analiza otkrila je određene posebnosti u jezičkom ponašanju dveju govornih zajednica koje ukazuju na kulturološke razlike koje mogu dovesti do neadekvatnog odabira strategija učtivosti na ciljnom jeziku. Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu da jedan kompetentan govornik mora da bude upoznat ne samo sa lingvističkim već i društveno-kulturološkim pravilima kako bi na efikasan i prikladan način učestvovao u komunikacijskoj razmeni na ciljnom jeziku. Interkulturološke studije ove vrste upravo su značajne zbog toga što mogu pomoći nastavnicima stranog jezika da uvide koje nejezičke faktore – kontekstualne, sociolingvističke i kulturološke – treba da uvrste u nastavni materijal kako bi njihovi učenici stekli znanje o pravilnom i jezički prikladnom ponašanju na ciljnom jeziku u datom kontekstu. Disertacija se sastoji od teorijskog i istraživačkog dela. Prvih devet poglavlja čine teorijsku osnovu disertacije u kojoj su izneta teorijska razmatranja o predmetnim govornim činovima i modelima učtivosti, dok deseto i najobimnije poglavlje obuhvata kvantitativnu i kvalitativnu analizu prikupljenog korpusa kao i diskusiju o dobijenim rezultatima. U zaključnom delu rada dat je objedinjeni prikaz dobijenih rezultata, zaključaka i preporuka za nastavnike engleskog jezika kao i za buduća istraživanja.sr
dc.description.abstractThis doctoral dissertation deals with comparative analysis of politeness strategies in the English and Serbian speech communities used for realising the speech acts of request, favour asking and apology. The objective of this dissertation is three-fold. The anthropological objective is to establish whether any differences in politeness orientation between the two communities can account for differences in cultural models which might affect the perception of appropriate linguistic behaviour in a defined context. From the perspective of applied linguistics, the objective is to identify linguistic behaviour that can cause pragmatic failure, whereas sociolinguistic objective is to investigate the extent to which non-linguistic variables such as gender, social power and the ranking of imposition affect the realisation of strategies. Linguistic corpora used for the research are gathered from the native speakers of Serbian and English language by a combined research methodology. After distributing a sociolinguistic questionnaire, several speakers from both speech communities have been interviewed. Based on comparative quantitative and qualitative analysis of the collected data, conclusions are drawn on differences in the strategy selection in a defined social context and the influence of the said non-linguistic variables on the directness of strategies in both speech communities. In addition, intracultural analysis carried out in this study has identified distinctive features not only in linguistic behaviour of the subjects but also in the cultural models characteristic of the communities under study, which could cause an inadequate choice of strategies in the target language. The findings of the research point to the fact that a competent speaker should be familiar with both the linguistic rules and the socio-cultural rules of a target language in order to perform effectively and appropriately in communication. The importance of cross-cultural politeness studies of this sort lies in the fact that they can help the second language educators to realise which non-linguistic factors – contextual, socio-linguistic and cultural – should be incorporated in the teaching materials in terms of their relevance for the appropriate language production in the target language in a given context. The dissertation contains both theoretical and empirical work. The first nine chapters provide theoretical framework pertinent to the speech acts and politeness models under study, whereas the tenth and the most extensive chapter includes both quantitative and qualitative analysis of the collected corpus and a discussion of the obtained results. The concluding chapter of the dissertation integrates main findings, conclusions and implications for second language teachers and further research.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectučtivostsr
dc.subjectpolitenessen
dc.subjectfaceen
dc.subjectface-saving strategiesen
dc.subjectspeech actsen
dc.subjectrequesten
dc.subjectfavour askingen
dc.subjectapologyen
dc.subjectgenderen
dc.subjectsocial poweren
dc.subjectimpositionen
dc.subjectobrazsr
dc.subjectstrategije čuvanja obrazasr
dc.subjectgovorni činovisr
dc.subjectzahtevsr
dc.subjecttraženje uslugesr
dc.subjectizvinjenjesr
dc.subjectrodsr
dc.subjectdruštvena moćsr
dc.subjectnametljivostsr
dc.titleStrategije učtivosti u srpskom i engleskom jezikusr
dc.title.alternativePoliteness strategies in Serbian and English ; Стратегии вежливости в сербском и английском языкахen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractФилиповић, Јелена; Поповић, Јасна Д.; Стратегије учтивости у српском и енглеском језику; Стратегије учтивости у српском и енглеском језику;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record