Show simple item record

Preoperative prediction of optimal cytoreductive therapy with patients with carcinoma of ovaries and ovarian tubes in the late stage

dc.contributor.advisorProtrka, Zoran
dc.contributor.otherDimitrijević, Aleksandra
dc.contributor.otherPažin, Vladimir
dc.contributor.otherĐonović, Nela
dc.creatorPaunović, Vesna
dc.date.accessioned2017-12-19T10:27:40Z
dc.date.available2017-12-19T10:27:40Z
dc.date.issued2017-09-08
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5463
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:867/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9004
dc.descriptionUVOD: Problem u postavljanju rane dijagnoze predstavlja nedostatak specifičnih simptoma za ovu bolest. Posebno nepovoljan faktor u lečenju predstavlja činjenica da se karcinom jajnika i/ili jajovoda otkriva veoma kasno, u momentu kada je bolest već uznapredovala i kada su manje šanse za uspešnije lečenje ovih pacijentkinja. Svega 30% pacijentkinja ima dijagnostikovanu bolest u prvom stadijumu kada su i mogućnosti za izlečenje veće. Neprimetan i tih rast ovarijalnih tumora, nepristupačnost ovarijuma pri fizikalnom pregledu rezultira visokim stadijumima bolesti u momentu postavljanja dijagnoze, najčešće III i IV stadijum. Citoreduktivna hirurgija je zlatni standard u lečenju uznapredovalog karcinoma jajnika i ima za cilj uklanjanje svakog makroskopski vidljivog tumorskog ognjišta, gde je procenat petogodišnjeg preživljavanja za ove pacijentkinje 80%. CILjEVI: Glavni ciljevi istraživanja su bili: Utvrditi postojanje graničnih preoperativnih serumskih koncentracija tumorskih markera CA125 i HE4, koje bi u najvećem broju slučajeva predstavljale predikciju optimalne primarne citoreduktivne hirurgije kod odmaklih stadijuma epitelijalnog karcinoma jajnika i primarnog karcinoma jajovoda. METOD: Istraživanje je dizajnirano kao prospektivna studija, koja obuhvata uzorak od 150 pacijentkinja, koje su operisane od karcinoma jajnika, FIGO stadijuma III ili IV, u Klinikama za ginekologiju i akušerstvo KC Kragujevac i Narodni front u Beogradu, u periodu 01.01.2015. do 01.10.2016.godine. Kod svih pacijentkinja su urađene preoperativne laboratorijske analize, preoperativno merene vrednosti Ca125 i HE4, sprovedene ankete operativnih timova nakon izvedenog operativnog zahvata, pregledani postoperativni patohistološki nalazi i nalazi onkološkog konzilijuma. Isključujući faktori su bili: histopatološki utvrđen borderline karcinomi, rekurentni ovarijalni tumori, metastatski ovarijalni tumori, pacijentkinje koje su pre citoreduktivne hirurgije tretirane neoadjuvantnom hemoterapijom, kao i pacijentkinje kod kojih se nije slagao stadijum bolesti po FIGO klasifikaciji između intraoperativnog nalaza i nalaza onkološkog konzilijuma. REZULTATI: U grupi sa optimalnim citoreduktivnim zahvatom statistički značajno više bilo je ispitanica mlađih od 50 godina 64.7%. U posmatranoj grupi ispitanica operisanih od epitelijalnog karcinoma ovarijuma i primarnog karcinoma jajovoda, učestalost ispitanica starijih i mlađih od 50 godina nije se statistički značajno razlikovala (χ2-test; p=0,744) i bila je približno ista: 48,7% je bilo mlađe od 50 godina a 51,3% starije od 50 godina. Prosečne vrednosti HE4 bile su 608,31+245,85, (medijana 551,5), a Ca 125 622,59+228,01 (medijana 640,75). Ispitanice sa ascitom većim od 1000 ml bile su statistički značajno više zastupljene od ispitanica sa ascitom manjim od 1000 ml (χ2-test; p=0,009): 60% ispitanica iz ove grupe imalo je ascit veći od 1000 ml, a 40% ascit manji od 1000 ml. Zastupljenost ispitanica sa i bez limfadenektomije, nije se statistički značajno razlikovala (χ2-test; p=0,191): oko 55% ispitanica imalo je limfadenektomiju, a oko 45% nije. Statistički značajna razlika uočena je između ispitanica sa pozitivnim i negativnim nalazom u izvađenim limfnim žlezdama (χ2-test; p=0,000): pozitivan nalaz imalo je 36% ispitanica, a 19,3% negativan. Statistički značajna razlika uočena je i u zastupljenosti ispitanica sa različitim veličinama rezidualnog tumora (χ2-test; p=0,000): ispitanice sa rezidualnim tumorom veličine od 0-1cm (45,3%) i veličine od 2-10cm (39,3%) bili su statistički značajno više zastupljene od ispitanica sa rezidualnim tumorom veličine 11-20cm (11,3%) i većim od 20cm (4,0%). Statistički značajna razlika uočena je i u lokalizaciji rezidualnog tumora (χ2-test; p=0,000). ZAKLjUČCI: Značajni prediktori (ne) mogućnosti izvođenja optimalne citoredukcije su starost, HE4, Ca125, FIGO stadijum, količina ascita, histološki gradus, limfadenektomija i PH limfnih žlezda.sr
dc.descriptionINTRODUCTION: The problem in early diagnosis is the deficiency of specific symptoms of this illness. The fact that the ovarian cancer is discovered very late, at the moment when the illness is at a late stage, is unfavourable factor and the chances of successful treatment are diminished. Only 30% of the patients are diagnosed in the early stages when the chances of cure are higher. Usually unnoticed and quiet growth of ovarian cancer,the inaccess of ovaries during physical examination all result in high stadium of illness,usually III or IV. Cytoreductive surgery is the golden standard in treating ovarian cancer in the late stage. Its goal is to remove every microscopically visible tumor cell with five years survival in 80% of the patients. GOALS: The main goals in the research were: to establish the existence of marginal preoperative serum concentration of tumor markers CA125 and HE4, which would in most case represent the prediction of optimal primary cytoreductive surgery in the late stages of epithelial ovarian cancer and primary carcinoma of ovarian tubes. METHODOLOGY: The research was designed as a prospective study which comprised a sample of 150 patients, operated from ovarian carcinoma FIGO stages III or IV at Kragujevac Clinic for gynecology and obstetrics and Belgrade Narodni Front Clinic from 01.01.2015. to 01.10.2016. All the patients had preoperative lab analysis done, preoperative values Ca125 and HE4, the polls of the operating teams after the procedure finished, all the postoperative pathohistological results and tests checked by the oncological consilium. The excluding factors were: histopathological borderline carcinoma, recurrent ovarian tumor, metastatic ovarian tumor, the patients who were treated by chemotherapy before surgery as well as the patients whose stage of illness did not correspond to FIGO classifications between intraoperative results and the results of oncological consilium. RESULTS: In the group with optimal cytoreductive surgery there were statistically considerably more patients younger than 50 years of age- 64.7% . The observed group of patients operated from epithelial ovarian cancer and primary carcinoma of ovarian tubes, the frequency of patients younger than 50 years of age was not very different (χ2-test; p=0,744) and it was approximately the same: 48.7% was younger than 50 years of age, and 51.3% older than 50 years of age. The average of HE4 was 608,31+245,85, (mediana 551,5), and Ca 125 622,59+228,01 (mediana 640,75). The patients with ascit higher than 1000 ml were statistically more present than the patients with ascit less than 1000 ml (χ2-тест; p=0,009): 60% of the patients from this group had ascit more than 1000 ml, and 40% ascit less than 1000 ml. The number of patients of with or without lymphadenectomia, was not statistically much different (χ2-тест; p=0,191): around 55% of patients had lymphadenectomia, and around 45% did not. Statistically important difference was observed between the patients with positive and negative results in extracted lymph nodes (χ2-тест; p=0,000): 36% had positive results, and 90.3% negative. Statistically important difference was noticed in the number of patients with different sizes of the residual tumor (χ2-тест; p=0,000): the patients with the residual tumor size from 0-1 cm (45.3%) and size from 2-10 cm (39.3%) were statistically more numbered than those with residual tumor size 11-20 cm (11.3%) and larger than 20 cm (4%). Statistically important difference was noticed in the position of the residual tumor (χ2-тест; p=0,000). CONCLUSION: Important predictors of (im)possibility of performing optimal cytoreduction were: the age, HE4, Ca125, FIGO stadium, the amount of ascit, histological grade, lymphadenectomia and PH of lymph nodes.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectKarcinom jajnikasr
dc.subjectOvarian canceren
dc.subjectCa125en
dc.subjectHE4en
dc.subjectcytoreductive therapyen
dc.subjectCa125sr
dc.subjectHE4sr
dc.subjectcitoreduktivna terapijasr
dc.titlePreoperativna predikcija optimalne citoreduktivne hirurške terapije kod bolesnica sa odmaklim karcinomom jajnika i jajovodasr
dc.title.alternativePreoperative prediction of optimal cytoreductive therapy with patients with carcinoma of ovaries and ovarian tubes in the late stageen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractПротрка, Зоран; Димитријевић, Aлександра; Пажин, Владимир; Ђоновић, Нела; Пауновић, Весна; Преоперативна предикција оптималне циторедуктивне хируршке терапије код болесница са одмаклим карциномом јајника и јајовода; Преоперативна предикција оптималне циторедуктивне хируршке терапије код болесница са одмаклим карциномом јајника и јајовода;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record