Show simple item record

Poetry and poetics by Novica Tadic ; Поэзия и поэтика Новици Тадича

dc.contributor.advisorPetrović, Predrag
dc.contributor.otherDelić, Jovan
dc.contributor.otherHamović, Dragan
dc.creatorJurić, Zlatko
dc.date.accessioned2017-12-12T15:45:36Z
dc.date.available2017-12-12T15:45:36Z
dc.date.issued2017-06-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5407
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16776/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49350671
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8954
dc.description.abstractПредмет нашег рада је свеобухватно и систематично истраживање поезије и поетике Новице Тадића (1949–2011), с циљем испитивања специфичности његовог пјесничког опуса, приказивања основних поетичких поступака, одређивања Тадићевог мјеста у поетичкој парадигми српске поезије. Поезију и поетику Новице Тадића проучавали смо с аспекта иманентних методолошких истраживања – имплицитних и експлицитних. Истраживања су усмјерена на препознавање и тумачење поетских изражајних средстава и поступака који Тадићеву поезију чине изузетним књижевно-умјетничким дјелом. Сагледана су најважнија досадашња тумачења и књижевнокритичка расуђивања о Новици Тадићу. С циљем цјеловитијег разумијевања, тумачења и проучавања поезије и поетике Новице Тадића истраживања су употпуњена интертекстуалним, компаратистичким, језичко-стилским, формалистичким, херменеутичким, културолошким приступом. У раду је коришћен научни апарат више методолошких поступака, имајући у виду да је и сама поезија – као предмет истраживања – комплексна, вишесмислена и вишезначна књижевно-језичка креација...sr
dc.description.abstractThe subject of our work is a comprehensive and systematic study of poetry and poetics by Novica Tadic (1949–2011), in order to examine the specifics of his poetic oeuvre, presenting the most important poetic procedures for determining Tadic's place in the poetic paradigm of Serbian poetry. Poetry and poetics by Novica Tadic, we studied from the point of immanent methodological researchs, implicit and explicit. Research has focused on the identification and interpretation of poetic means of expression and action that Tadic's poetry seems extraordinary literary art. The most important current interpretation and the critical judgment of Novica Tadic are taken into account. With the aim of complete understanding, interpretation and study of poetry and poetics by Novica Tadic investigations are completed with intertextual, comparative, linguistic-stylistic, formalistic, hermeneutic, cultural approach. The paper uses scientific apparatus more methodological procedures, bearing in mind that the poetry – as a subject of research – is complex, ambiguous and ambiguous literary and linguistic creation...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectаутентичност, аутопоетика, иманентна поетика, инвентивност, интертекстуалност, Новица Тадић, пјеснички језик, пјеснички поступак, поезија, поетичко окружењеsr
dc.subjectauthenticity, autopoetics, immanent poetics, inventiveness, intertextuality, Novica Tadic, poetic language, poetic procedure, poetry, poetic environmenten
dc.titleПоезија и поетика Новице Тадићаsr
dc.title.alternativePoetry and poetics by Novica Tadic ; Поэзия и поэтика Новици Тадичаen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractПетровић, Предраг; Делић, Јован; Хамовић, Драган; Јурић, Златко; Poezija i poetika Novice Tadića;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record