Show simple item record

Characteristics of employees and perceived characteristics of work environment as predictors of organizational commitment

dc.contributor.advisorČizmić, Svetlana
dc.contributor.otherPetrović, Ivana
dc.contributor.otherTošković, Oliver
dc.contributor.otherVukelić, Milica
dc.creatorDostanić, Jelena S.
dc.date.accessioned2017-11-03T08:48:13Z
dc.date.available2017-11-03T08:48:13Z
dc.date.issued2017-09-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5327
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49489679
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8822
dc.description.abstractЗбог велике корисности конструкта преданости организацији, која се на првом месту огледа у томе што представља један од најважнијих фактора останка запослених у компанијама, велики број студија се спроводи са циљем утврђивања њених антецедената. Предходна истраживања се већином баве утврђивањем антецедената преданости или из домена карактеристика средине или карактеристика запослених, а њихов међусобни однос је недовољно испитан. Из тог разлога, основни циљ овог истраживања се односио на утврђивање односа опажених карактеристика уже и шире радне средине, са једне, и базичних особина личности, са друге стране, у предвиђању различитих димензија преданости. Пошло се од претпоставки да особине личности одређују преданост организацији и преко опажања карактеристика радне средине...sr
dc.description.abstractOrganizational commitment is a very valuable construct in organizational psychology because, firstly, it represents one of the most important determinants of the employees' intention to stay in the company. Therefore, there is a large amount of researches that have a goal to identify different antecedents of organizational commitment. Mostly, one group of the studies aims to determine which organizational characteristics are important predictors of organizational commitment and the other group is focused on employees' characteristics as antecedents. However, there is only a few studies where two groups of characteristics are included together as predictors. For that reason, the main goal of this study has been to investigate relations between perceived characteristics of work environment and personality traits as antecedents of organizational commitment. It has been presumed that personality traits have been related to organizational commitment both, directly and indirectly through perceiving characteristics of work environment...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпреданост организацији, тродимензионални модел Мејера и Аленове, једнодимензионални модел Клајна и сарадника, опажене карактеристике радне средине, НЕХАСО модел базичних особина личности, прифили преданости организацијиsr
dc.subjectOrganizational commitment, Meyer & Allen‗s three – dimensional model of organizational commitment, KUD model of organizational commitment, Percieved characteristics of work environment, НЕХАСО personality model, Organizational commitment profilesen
dc.titleKaрактеристике запослених и опажене карактеристике радне средине као предиктори преданости организацијиsr
dc.title.alternativeCharacteristics of employees and perceived characteristics of work environment as predictors of organizational commitmenten
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЧизмић, Светлана; Петровић, Ивана; Вукелић, Милица; Тошковић, Оливер; Достанић, Јелена С.; Karakteristike zaposlenih i opažene karakteristike radne sredine kao prediktori predanosti organizaciji;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record