Show simple item record

Agrieconomic factors of sustainable development of the region Fruška Gora

dc.contributor.advisorPejanović, Radovan
dc.contributor.otherNjegovan, Zoran
dc.contributor.otherLazić, Lazar
dc.creatorĐukić, Sanja
dc.date.accessioned2017-10-30T14:39:32Z
dc.date.available2017-10-30T14:39:32Z
dc.date.issued2015-07-15
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija143143161186096.pdf?controlNumber=(BISIS)94873&fileName=143143161186096.pdf&id=3678&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94873&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143143160579178.pdf?controlNumber=(BISIS)94873&fileName=143143160579178.pdf&id=3677&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143143160579178.pdf?controlNumber=(BISIS)94873&fileName=143143160579178.pdf&id=3677
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8730
dc.description.abstractU radu se analiziraju agroekonomski faktori odrţivog razvoja na primeru regiona Fruške gore. Potreba za istraţivanjem ovih faktora polazi od ĉinjenice da je poljoprivreda najzastupljenija delatnost u ovom regionu, taĉnije u njegovoj zaštitnoj zoni. Identifikovanje i kvantifikovanje agroekonomskih faktora putem relevantnih indikatora odrţive poljoprivrede prošireno je i na aspekt ruralnog razvoja. U radu je dat pregled vladajuće literature, kao i veći broj metodologija odrţivog razvoja, odrţive poljoprivrede i ruralnog razvoja. Prikazani su razliĉiti pristupi u regionalne ekonomije i oceni regionalne konkurentnosti ruralnih podruĉja u cilju sveobuhvatne analize posmatrane problematike. Date su karakteristike istraţivanog prostora na primeru Fruške gore (potencijala za odrţivi razvoj, profili opština/gradova koji ulaze u obuhvat ovog regiona, kao i prikaz odrţivih opredeljenja za sve delatnosti). Na osnovu dostupnih podataka analiziran je uticaj pojedinih agroekonomskih faktora odrţivog razvoja regiona Fruške gore, i data je procena njihovog daljeg delovanja u budućem periodu, uz uvaţavanje ostalih ekonomskih pokazatelja Republike Srbije i AP Vojvodine. U dokazivanju ili opovrgavanju hipoteza, osim identifikacije agroekonomskih faktora odrţivog razvoja, korišćeno je anketno istraţivanje svih zainteresovanih subjekata u regionu Fruške gore. Isto tako, izloţene su ideje i predlozi za buduća istraţivanja i predloţen je model koji bi na najoptimalniji naĉin valorizovao sve potencijale Fruške gore, a prvenstveno onih koji su u funkciji unapreĊenja poljoprivrede, ruralnog i odrţivog razvoja.sr
dc.description.abstractThis paper analyses agrieconomics factors of sustainable development in the case of region of Fruška gora. The need for research on these factors comes from the fact that agriculture is the most common activity in the region, specifically in its protective zone. An identifying and quantifying agrieconomics factor through relevant indicators of sustainable agriculture has been extended to an aspect of rural development. The paper gives an overview of the actual literature, and a number of methodologies for sustainable development, sustainable agriculture and rural development. Different theoretical approaches of the regional economy and the assessment of regional competitiveness of rural areas are presented, in order a comprehensive analysis of the observed issues. The characteristics of the area in the case of Fruška gora are presented (potential for sustainable development, profiles of municipalities/cities which are located in the scope of this region, as well as the sustainable orientation for all business activity). Based on available data, was analysed the influence of the certain agrieconomics factors of sustainable development of the region of Fruška gora, and assessment of their impact in the following period, together with other economic indicators of the Republic of Serbia and AP Vojvodina. In proving or disproving the hypothesis, except the identification agrieconomics factors of sustainable development, the research by a survey questionnaire of all stakeholders in the region of Fruška gora was used. Also, the ideas and suggestions for future research are expressed and a model that would optimally valorised all potentials of Fruška gora is proposed, primarily those that are aimed at improving the agricultural, rural and sustainable development.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectPoljoprivreda, ruralni razvoj, agroekosnomski faktori, odrţivi razvoj, Fruška gorasr
dc.subjectAgriculture, rural development, agrieconomic factors, sustainable development, Fruška goraen
dc.titleAgroekonomski faktori održivog razvoja regiona Fruške goresr
dc.title.alternativeAgrieconomic factors of sustainable development of the region Fruška Goraen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractПејановић, Радован; Његован, Зоран; Лазић, Лазар; Ђукић, Сања; Aгроекономски фактори одрживог развоја региона Фрушке горе; Aгроекономски фактори одрживог развоја региона Фрушке горе;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record