Show simple item record

dc.contributor.advisorĐurović, Sanja
dc.contributor.otherKovačević, Miloš
dc.contributor.otherRamić, Nikola
dc.contributor.otherSpasojević, Marina
dc.creatorMilojević Miladinović, Milica
dc.date.accessioned2017-09-11T08:12:40Z
dc.date.available2017-09-11T08:12:40Z
dc.date.issued2017-07-03
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5229
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:814/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8542
dc.descriptionPredmet rada jeste analiza odnosa između imeničke i pridevske promene prideva i pridevskih zamenica sa aspekta morfologije i semantike sa ciljem da se utvrdi koliko i gde danas prepoznajemo oblike imeničke promene. Rad obuhvata pregled dosadašnjih istraživanja, kao i analizu pomenutih oblika prideva i pridevskih zamenica iz dela tri grupe pisaca različitih razdoblja srpskog književnog jezika. Prvu grupu pisaca čine autori koji su stvarali i živeli krajem XIX i u prvoj polovini XX veka. U okviru druge grupe obuhvaćena su dela pisaca druge polovine XX, a treću grupu čine savremeni autori. Osim književnoumetničkog stila, radom su obuhvaćeni primeri prideva i pridevskih zamenica iz dnevne štampe da bi se uporedilo stanje dva funkcionalna stila. Dvojaki oblici prideva, uslovljeni kategorijom vida kojem pripadaju, predstavljaju osobinu po kojoj su pridevi jedinstveni u grupi promenljivih vrsta reči. S obzirom na to da je oblik neodređenog pridevskog vida u savremenoj upotrebi skoro sasvim iščezao, primenom deskriptivnog i analitičkog metoda utvrđena je preciznija slika o morfološkim pomeranjima koja obuhvataju gotovo čitav jedan vek. Analizom je utvrđeno u kojoj meri se čuva upotreba dvojakih oblika prideva i pridevskih zamenica. Održavanje oblika pridevske i imeničke deklinacije u sistemu savremenog srpskog jezika uslovljeno je sintaksičkim službama u kojima se nalaze pridevi i pridevske zamenice, kao i frazeološkim i leksikalizovanim izrazima u čijem su sastavu. Narušavanje sistema pravilne upotrebe prideva i pridevskih zamenica postignuto je upotrebom oblika sa nastavcima imeničke deklinacije kao stilski markiranog sredstva u jeziku nekih pisaca. Uočeno je da su oblici imeničke deklinacije genitiva, dativa i lokativa jednine muškog i srednjeg roda prideva i pridevskih zamenica dominantni u delima prve grupe pisaca, da su prisutni u delima druge grupe pisaca, dok kod savremenih autora nisu potvrđeni. Na osnovu ekscerpiranih i analiziranih primera možemo zaključiti da je kategorija pridevskog vida u savremenom srpskom jeziku semantički neutralisana. Oblici obe deklinacije prideva mogu se uočiti u nominativu jednine muškog i srednjeg roda, dok je u zavisnim padežima savremenog srpskog jezika prevladala upotreba pridevske deklinacije. Upotreba oblika imeničke deklinacije prideva i pridevskih zamenica kod nekih autora je stilski markirana ili se javlja u okviru leksikalizovanih i frazeoloških izraza.sr
dc.descriptionThe subject of this paper is the analysis of the relationship between the nominal and the adjectival changes and adjectival pronouns in terms of morphology and semantics, with the aim of determining to which extent and where we can recognize the forms of nominal changes today. The paper includes a review of previous research and also the analysis of these forms of adjectives and adjectival pronouns from the literary pieces of three groups of Serbian writers from different periods. The first group of writers consists of the authors who created and lived at the end of the 19th and the first half of the 20th century. The second group includes the work of writers fro the second half of 20th century, and the third group consists of contemporary authors. In addition to this literary artistic style, this paper includes the examples of adjectives and adjectival pronouns from the daily press, in order to compare the states of the two functional styles. Those dual forms of adjectives, conditioned by category of adjectival form to which they belong, present a distinctive characteristic of the adjectives’ uniqueness in a group of variable parts of speech. Given the fact that the form of the indefinite adjectival form has almost completely vanished from the contemporary usage, by implementing descriptive and analytical methods, the accurate picture of the morphological shifts was determined, which span almost a whole century. The analysis shows the extent to which keeps the use of dual forms of adjectives and adjectival pronouns adjectives are preserved. The constancy of the adjectival form and the noun declension in the system of modern Serbian language is conditioned by the syntactic services of the adjectives and adjectival pronouns, as it is also the case with phraseological and lexicalized expressions they are a part of. The violation of the system of the proper use of adjectives and adjectival pronouns has been achieved by using a form of the noun declensions extensions as a stylish branded tool in the language of some writers. It has been noted that the forms of noun declension of the cases genitive, dative and locative in singular masculine and neuter gender adjectives and adjectival pronouns were dominant in the works of the first group of writers, present in the works of other groups of writers, while their use in the works of the contemporary authors has not been confirmed. Based excerpted and analyzed examples it can be concluded that the category of adjectival form, in contemporary Serbian language, has been semantically neutralized. Both forms of adjectival declension can be observed in the nominative case of the singular masculine and neuter gender, while the use of adjectival declension prevailed in the contemporary Serbian language dependent cases. The use of the noun declensions of adjectives and adjectival pronouns is marked in some of the authors’ styles or occurs in the context of lexical and phraseological expressions.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectpridevsr
dc.subjectadjectiveen
dc.subjectadjectival formen
dc.subjectadjectival pronounsen
dc.subjectmorphologyen
dc.subjectsemanticsen
dc.subjectpridevski vidsr
dc.subjectpridevske zamenicesr
dc.subjectmorfologijasr
dc.subjectsemantikasr
dc.titlePridevi i pridevske zamenice sa semantičkog i morfološkog aspektasr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЂуровић, Сања; Ковачевић, Милош; Рамић, Никола; Спасојевић, Марина; Милојевић Миладиновић, Милица; Придеви и придевске заменице са семантичког и морфолошког аспекта; Придеви и придевске заменице са семантичког и морфолошког аспекта;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record