Show simple item record

Efficiency analysis of Information systems in risk assessment function in financial institutions

dc.contributor.advisorSoleša, Dragan
dc.contributor.otherCarić, Marko
dc.contributor.otherIvaniš, Marko
dc.contributor.otherSoleša, Dragan
dc.creatorStojanović, Dragan
dc.date.accessioned2017-07-21T16:53:27Z
dc.date.available2017-07-21T16:53:27Z
dc.date.issued2017-07-10
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija149639168374054.pdf?controlNumber=(BISIS)104781&fileName=149639168374054.pdf&id=9998&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104781&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije149639172202325.pdf?controlNumber=(BISIS)104781&fileName=149639172202325.pdf&id=10000&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije149639172202325.pdf?controlNumber=(BISIS)104781&fileName=149639172202325.pdf&id=10000
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8401
dc.description.abstractU poslovanju finansijskih institucija uvek je bilo neophodno upravljanje rizikom, i u vremenu mnogo pre pojave Informacionih sistema. U 21. veku više ne moramo govoriti o potrebi implementacije informacionih tehnologija za ove namene, jer one već postoje u svim oblastima, već o potrebi da one budu pravilno implementirane, kao i nužnosti adekvatnog rukovanja i razumevanja informacija koje nam oni daju. Bez obzira na postojanje visoko sofisticiranih sistema, poboljšanje kvaliteta hardverskih komponenti informacionih sistema, izuzetnog unapređenja komunikacionih kanala (pre svega u brzini prenosa podataka) između različitih sistema, razvoja softvera specijalizovanih za procenu rizika, softvera koji su deo ERP sistema preduzeća, nikada kao do sada nije postojala potreba da se informacioni sistemi učine efikasnijim i da informacije koje se dobijaju na ovaj način budu adekvatne. Imajući u vidu značaj kontrole, pravovremene i tačne procene rizika, u najvećem broju sistema koje se koriste u finansijskim institucijama, glavni deo sistema je upravo onaj koji je zadužen za upravljanje rizicima, što znači da se sve aplikacije u sistemu oslanjaju na njega i usko su povezane sa aplikacijama koje vrše kontrolu rizika. Finansijske institucije su drastično povećale obim rizika koji moraju da mere, što je postavilo nove zadatke za Informacione sisteme koje koriste. Takođe, postoji zakonska obaveza kada je u pitanju izveštavanje. Banke su npr. u obavezi da prate kreditni rizik, kao i da izvršavaju proveru u realnom vremenu poslovnih transakcija kada je reč o ovoj vrsti rizika, ali i da obezbede odgovarajuća prilagođena izveštavanja za različite grupe korisnika. Osiguravajuće kompanije su u obavezi da vode računa o zakonskoj regulativi ali i imaju kontinuiranu procenu o svojoj solventnosti koja je takođe regulisana odgovarajućm zakonskim i podzakonskim aktima. U disertaciji je sprovedeno istraživanje, koje za cilj ima da utvrdi efikasnosti informacionih sistema u proceni rizika, koliko su informacije koje obezbeđuju pravovremene i pouzdane, i da li u praksi postoje odstupanja od zadatih ciljeva. Biće istraženo i da li se poklanja pažnja usavršavanju softvera i otklanjanjaju potencijalnih grešaka, i da li se posvećuje dovoljno pažnje interakciji informacionih sistema i zaposlenih. Rezultati istraživanja treba da posluže svima onima koji koriste informacione sisteme za procenu rizika, i planiraju ili realizuju njihovo poboljšanje.sr
dc.description.abstractIn the business of financial institutions has always been necessary risk management, even for a long time before IT systems ever appeared. In the 21st century, we no longer talk about the need for implementation of information technology for these purposes, since they already exist in all areas, but on the need for them to be properly implemented, as well as the need for proper handling and understanding the information they give us. Notwithstanding the existence of a highly sophisticated systems, improving the quality of the hardware components of information systems, remarkable improvement of communication channels (primarily in the speed of data transfer) between different systems, software development specialized for risk assessment, software that are part of the ERP systems of the company, never as far there was no need for that information systems to become more efficient and that the information obtained in this way should be adequate. Given the importance of control, timely and accurate risk assessments, in most systems used in financial institutions, the main part of the system is exactly the one in charge of risk management, which means that all applications in the system rely on it and are closely associated with applications that control risk. Financial institutions have dramatically increased the volume of risks that they need to measure, which set new tasks for Information systems they use. Also, there is a legal obligation when it comes to reporting. Banks are, for example required to monitor credit risk, as well as to carry out verification of real-time business transactions when it comes to this types of risk, but also to provide adequate customized reporting for different groups of users. Insurance companies are required to take account of the legislation but also they need to have a continuous assessment of their own solvency, which is also regulated with relevant laws and bylaws. In the thesis was conducted research, which aims to determine the effectiveness of information systems in risk assessment, how much are provided information timely and reliable and whether in practice exists deviations from the targets. Also, it will be investigated whether is paid attention to improving software and eliminating potential errors, and whether to take enough attention to the interaction of information systems and employees is. The survey results should serve to all those who use information systems for risk assessment, and to ones who are planning or implementing their improvement.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџментsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectUpravljanje rizikomsr
dc.subjectRisk managementen
dc.subjectFinancial Institutionsen
dc.subjectFinancial risksen
dc.subjectInformation systemsen
dc.subjectSoftware for risk assessmenten
dc.subjectfinansijske institucijesr
dc.subjectfinansijski rizicisr
dc.subjectinformacioni sistemisr
dc.subjectsoftveri za merenje rizikasr
dc.titleAnaliza efikasnosti informacionih sistema u funkciji procene rizika u finansijskim institucijamasr
dc.title.alternativeEfficiency analysis of Information systems in risk assessment function in financial institutionsen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractСолеша, Драган; Иваниш, Марко; Солеша, Драган; Царић, Марко; Стојановић, Драган; Aнализа ефикасности информационих система у функцији процене ризика у финансијским институцијама; Aнализа ефикасности информационих система у функцији процене ризика у финансијским институцијама;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record