Show simple item record

Comparative analyisis of phisical properties and the quality of adhesive bonding to dental tissues of "bulk- fill" and universal composites

dc.contributor.advisorМилетић, Весна
dc.creatorПерић, Дејан М.
dc.date.accessioned2017-06-22T11:20:59Z
dc.date.available2017-06-22T11:20:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8317
dc.description.abstract„Bulk-fill“ композити су настали из потребе да се рестауративна процедура што више поједностави, а клиничко време рада за постављање испуна на бочним зубима скрати. Повећана транслуцентност омогућава полимеризацију ових композита до дубине 4-5 mm. Међутим, намеће се питање да ли су конверзија и механичка својства „bulk-fill“ материјала измењеног састава компарабилна или боља у односу на конвенционалне композите. Осим тога, контракција веће количине материјала може представљати проблем који би могао утицати на маргинални интегритет испуна. Како у оквиру универзалних композита посебну подгрупу представљају тзв. ниско-контракциони композити, потребно је и ову подгрупу упоредити са „bulk-fill“ композитима. Циљеви истраживања: 1) Одредити степен конверзије „bulk-fill“ композита у односу на универзалне, 2) Утврдити механичка својства „bulk-fill“ и универзалних композита, иницијално и након старења, 3) Испитати контракцију и померање „bulk-fill“ композита у односу на универзалне композите и 4) Одредити маргиналну адаптацију „bulk-fill“ и универзалних композита. Материјал и методе. За извођење екперимената коришћено је 65 свеже екстрахованих молара са интактним круницама као и калупи стандардизованих димензија и облика. У студији су коришћени следећи композити: „bulk-fill“ композити Tetric EvoCeram Bulk Fill (TEC Bulk; Ivoclar Vivadent), Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative (Filtek Bulk; 3M ESPE), GC everX Posterior (EverX; GC EUROPE) и гиомер Beautifil Bulk Restorative (Beautifil; SHOFU INC.), ниско- контракциони композит Kalore (Kalore; GC EUROPE), а као контроле су коришћени универзални композити Filtek Z250 (Z250; 3M ESPE) и Tetric EvoCeram (TEC; Ivoclar Vivadent). Адхезиви који су коришћени у студији су: Adhese Universal (Ivoclar Vivadent), Single Bond Universal (3M ESPE), GC G-aenial Bond (GC EUROPE), FL Bond II (SHOFU INC.). Коришћена је „self-etch“ и „total-etch“ техника апликације адхезива. Степен конверзије је одређиван помоћу микро-Раман спектроскопије. Мерење тврдоће је рађено методом по Vickers-у, а савојна чврстоћа је прорачунавана савијањем узорка у три тачке, на универзалном мерачу силе. Контракција и померање су испитивани методом корелације дигиталних слика II помоћу две дигиталне камере уз помоћ специјализованог софтвера (АRAMIS 2M). Микроцурење је испитивано методом пасивног продора боје 50%-тним раствором сребро нитрата. Добијени подаци су обрађени једнофакторском анализом варијансе (ANOVA) са Tukey post-hoc тестом за испитивање међугрупних разлика. Где је било неопходно, због одступања података од нормалне дистрибуције или неједнаких варијанси, рађена је одговарајућа трансформација података. Поређење оклузалног и гингивалног продора боје за сваки композит урађено је помоћу t-теста за зависне узорке са Bonferroni корекцијом. Степен поузданости за све тестове је износио 0,05. Резултати. Највећи степен конверзије су имали Filtek Bulk, EverX и Z250, а најмањи Kalore. Степен конверзије се кретао између 50 и 70%. Осим микрохибридног композита Z250, сви остали композити су после држања у алкохолу имали повећан степен конверзије. Највеће повећање је уочено код Beautifil-а (10,3%) и контролног TEC-а (8,5%). Највећу тврдоћу по Vickers-у иницијално, 24 h и 48 h након потапања у апсолутни алкохол имао је композит Z250, а потом композити Filtek Bulk, Beautifil и EverX. Због излуживања неизреаговалих мономера сви композити су показали одређен степен смањења тврдоће након потапања у апсолутни алкохол. Највећу савојну чврстоћу су имали Filteк Bulk и EverX, а најмању Kalore и TEC. Деформација испитиваних композита се кретала у опсегу 1-1,5%, изузев EverX-а чија је вредност деформације износила 2%. Померање је износило између 5 и 20 µм, осим за Filtek Bulk TE чије се померање кретало до 30 µм. Испитујући микроцурење, код свих композита је добијен већи продор боје на гингивалном у односу на оклузални зид. Највећи продор боје оклузално показао је композит Z250, док је Beautifil показао највећи продор боје гингивално. Закључак. На основу добијених резултата може се закључити да су испитивани „bulk-fill“ композити, укључујући гиомер композит, кaо и ниско- контракциони композит имали упоредиве вредности са контролним универзалним композитима. Од свих испитиваних композита, „bulk“ композит Filtek Bulk је показао најуравнотеженија својства.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини - Косовска Митровица, Медицински факултетsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)sr
dc.sourceУниверзитет у Приштини - Косовска Митровицаsr
dc.subject„Bulk-fill“ композити, ниско-контракциони композит, гиомер, степен конверзије, механичка својства, контракција, маргинална адаптација, излуживање.sr
dc.titleУпоредна анализа физичких својстава и квалитета везе са зубним ткивима "bulk-fill" композита у односу на универзалне композитеsr
dc.title.alternativeComparative analyisis of phisical properties and the quality of adhesive bonding to dental tissues of "bulk- fill" and universal compositessr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractMiletić, Vesna; Perić, Dejan M.; Uporedna analiza fizičkih svojstava i kvaliteta veze sa zubnim tkivima "bulk-fill" kompozita u odnosu na univerzalne kompozite;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record