Приказ основних података о дисертацији

Synthesis and biological evaluation of new bile acid derivatives

dc.contributor.advisorSakač, Marija
dc.contributor.otherČanadi, Janoš
dc.contributor.otherSakač, Marija
dc.contributor.otherPopsavin, Mirjana
dc.contributor.otherMarkov, Siniša
dc.contributor.otherPoša, Mihalj
dc.creatorBjedov, Srđan
dc.date.accessioned2017-04-29T21:46:06Z
dc.date.available2017-04-29T21:46:06Z
dc.date.issued2017-04-07
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148300263737447.pdf?controlNumber=(BISIS)104087&fileName=148300263737447.pdf&id=7154&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104087&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14830026583754.pdf?controlNumber=(BISIS)104087&fileName=14830026583754.pdf&id=7155&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14830026583754.pdf?controlNumber=(BISIS)104087&fileName=14830026583754.pdf&id=7155
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7980
dc.description.abstractU disertaciji je ostvarena sineza amida i oksazolina žučnih kiselina, kao i njihovih alkil i alkilidenskih derivata polazeći od holne kiseline. Ipitano je ponašanje različitih okso derivata žučnih kiselina u uslovima Grignard-ove i Wittig-ove reakcije. Ispitana je biološka aktivnost odabranih sintetizovanih jedinjenjasr
dc.description.abstractSynhesis of bile acid amide and oxazoline derivatives, and their alkyl and alkylidene derivatives was accomplished starting from cholic acid. Also, chemical behavior of different bile acid oxo derivatives in Grignard and Wittig reaction was investigated. Biological activity  of selected synthesized compounds was evaluated.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172021/RS//
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectŽučne kiseline, alkil derivati, Grignard-ova reakcija, Wittig-ova reakcija, amidi, oksazolini, antitumorskaaktivnost, antimikrobna aktivnostsr
dc.subjectBile acid, alkyl derivatives, Grignard reaction, Wittig reaction, amides, oxazolines, antitumor activity, antimicrobial activityen
dc.titleSinteza i biološka ispitivanja novih derivata žučnih kiselinasr
dc.title.alternativeSynthesis and biological evaluation of new bile acid derivativesen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractСакач, Марија; Марков, Синиша; Поша, Михаљ; Попсавин, Мирјана; Сакач, Марија; Чанади, Јанош; Бједов, Срђан; Синтеза и биолошка испитивања нових деривата жучних киселина; Синтеза и биолошка испитивања нових деривата жучних киселина;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији