Show simple item record

Stohastički model za utvrđivanje optimalne putarine

dc.contributor.advisorMladenović, Goran
dc.contributor.otherDamnjanović, Ivan
dc.contributor.otherVassallo, Jose Manuel
dc.contributor.otherIvanišević, Nenad
dc.creatorVajdić, Nevena M.
dc.date.accessioned2017-04-22T09:34:31Z
dc.date.available2017-04-22T09:34:31Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4839
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15170/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513734034
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7952
dc.description.abstractPrivate participation in the delivery of toll road projects has been used worldwide. It is a model which incorporates private sector knowledge and experience in the management of highway projects and mobilizes private capital through Public-Private Partnerships (PPP). One of the most prevailing characteristics of PPP projects is risk sharing between the public and private partners. Assessment of a project’s financial soundness, a crucial factor for private sector involvement, is the basic underlying process throughout the project’s development until the project reaches financial closure. The traditional cash flow analysis of the financial feasibility of a project has shown weaknesses in many cases. From the pool of delivered projects which have experienced difficulties in their operations, it can be learned that advanced probabilistic models need to be introduced due to their feature of representing uncertainties more realistically. It is important to capture a project’s uncertainties even in early phases of financial analysis since this information helps in the identification of potential financial risks and assists all sides to structure the deal properly. Parameters commonly used for the evaluation of a project’s financial feasibility are the annual debt service cover ratio (ADSCR), the internal rate of return (IRR), and the return on equity (ROE). Although some existing models for analysis of a project may seem difficult for decision makers and stakeholders to interpret and understand, there are prospective ways of describing and representing the problem in more understandable and meaningful ways. This research presents a methodological framework for an early assessment of acceptable toll rates for PPP toll road projects taking into account multiple uncertainties. A toll rate is considered acceptable if it is acceptable for all stakeholders. This approach takes into account predefined financial constraints ADSCR, IRR and ROE on one side, and the project’s uncertainties, such as volatility of traffic volumes, construction costs variation, and operation and maintenance costs variation on the other side. Selected financial parameters represent the preferences or requirements of potential investors that must be fulfilled in order for them to invest in a PPP project. These preferences and financial requirements are based on investors' assessments of a project's risk profile and also depend on activities on capital markets...sr
dc.description.abstractУчешће приватног сектора у реализацији путних пројеката са наплатом путарине заступљено је широм света. Овај модел користи знање и искуство приватног сектора у управљању путним пројектима и мобилише приватни капитал кроз јавно-приватнo партнерство (ЈПП). Једна од најзначајнијих карактеристика ЈПП пројеката је подела ризика између јавног и приватног партнера. Процена финансијске основаности пројекта, кључног фактора за учешће приватног сектора, основни је процес целокупног развоја пројекта све до закључења финансијског аранжмана за пројекат. Традиционална анализа новчаних токова финансијске оправданости пројекта је показала своје недостатке у доста случајева. Из узорка реализованих пројекта који су имали потешкоће у оперативној фази, може се закључити да је неопходно увести напредне моделе вероватноће због њихове могућности да реалније представе неизвесност. Важно је да се увиде ризици пројекта и у раним фазама финансијске анализе обзиром да ова информација помаже у сагледавању потенцијалних финансијских ризика и омогућава свим заинтересованим странама да правилно склопе споразум. Параметри који се често користе за процену финансијске оправданости пројекта су годишњи рацио покрића дуга, интерна стопа рентабилитета пројекта и интерна стопа повраћаја уложеног капитала. Иако неки од постојећих модела за анализу пројекта могу доносиоцима одлука и кључним интересним групама да делују компликовано за разумевање и интерпретацију, постоје други разумљивији и смисленији начини описивања и презентовања проблема. Ово истраживање представља методолошки оквир за рано утврђивање оптималне висине путарине за ЈПП путне пројекте са наплатом путарине узимајући у обзир различите неизвесности. Путарина се сматра оптималном ако је прихватљива за све кључне учеснике у пројекту. Овај приступ користи унапред дефинисана финансијска ограничења годишњи рацио покрића дуга, интерне стопе рентабилитета пројекта и интерне стопе повраћаја уложеног капитала са једне стране, и ризике пројекта као што су нестабилност обима саобраћаја, варијације у трошковима изградње, и варијације у трошковима управљања и одржавања, са друге стране. Изабрани финансијски параметри представљају приоритете или захтеве потенцијалних инвеститора који морају бити испуњени како би се инвестирало у ЈПП пројекат. Ови приоритети и финансијски захтеви се базирају на процени профила ризика пројекта од стране инвеститора, а такође зависе и од активности на тржишту капитала...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectPublic-Private Partnershipssr
dc.subjectјавно-приватно партнерствоen
dc.subjectпутеви са наплатом путаринеen
dc.subjectпутаринеen
dc.subjectуправљање ризицимаen
dc.subjectпројектни ризициen
dc.subjectризик саобраћајаen
dc.subjectтрошкови изградњеen
dc.subjectтрошкови одржавања и управљањаen
dc.subjectфинансијска оправданостen
dc.subjectстохастички модели.en
dc.subjecttoll roadssr
dc.subjecttoll ratessr
dc.subjectrisk managementsr
dc.subjectproject uncertaintiessr
dc.subjecttraffic riskssr
dc.subjectconstruction costssr
dc.subjectoperation and maintenance costssr
dc.subjectfinancial feasibilitysr
dc.subjectstochastic models.sr
dc.titleStochastic model for the assessment of acceptable toll ratessr
dc.title.alternativeStohastički model za utvrđivanje optimalne putarineen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМладеновић, Горан; Дамњановић, Иван; Иванишевић, Ненад; Вассалло, Јосе Мануел; Вајдић, Невена М.;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record