Show simple item record

Hydrogeochemical characteristics and water quality of the Trebišnjica river catchment, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

dc.contributor.advisorPapić, Petar
dc.contributor.otherStevanović, Zoran
dc.contributor.otherŠtrbački, Jana
dc.contributor.otherMilanović, Saša
dc.contributor.otherNikolić, Jugoslav
dc.creatorBanjak, Dragoslav R.
dc.date.accessioned2017-04-17T14:59:49Z
dc.date.available2017-04-17T14:59:49Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4811
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15116/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025299943
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7899
dc.description.abstractУпркос неповољном временском и просторном распореду, воде су најзначајнији природни ресурс Источне Херцеговине. Ова чињеница довела је до реализације пројекта „Вишенамјенског хидросистема Требишњица“, којим је, према Милановићу (2006), до сада обухваћено: седам хидроелектрана, шест акумулација, шест брана, шест тунела укупне дужине 59,7 km, неколико приступних тунела, 62,5 km бетонског канала кроз Попово поље, канал кроз Дабарско (6750 m) и Фатничко поље (2770 m) и систем тунел-канал или цјевовод према Дубравама. У почетку са доминантним енергетским предзнаком, концепција је трансформисана у интегрално рјешење вишенамјенског коришћења и заштите вода и животне средине на простору Источне Херцеговине и дубровачког приобаља. Тиме је у сливу Требишњице заживио принцип хармоничног односа друштва према природном окружењу, који ће, према З. Стевановићу (2011), посљедње деценије XX и почетком XXI вијека добити назив „одрживи развој“. Концепцијско опредјељење за управљање водама на бази принципа одрживог развоја, подразумјева осмишљавање квалитетних и усклађених рјешења, прихватљивих за све дијелове водног система и све дјелатности водне и о води зависне привреде. Квалитет и усклађеност рјешења зависи од улазних података и степена изучености предметног простора, што је значајан проблем у сливу Требишњице, поготово када је у питању познавање квалитета вода и идентификација процеса који на њега утичу. У сливу Требишњице не постоји база података у дигиталном формату, која би обухватила све физичко-хемијске, микробиолошке и анализе радионуклида које су на том простору урађене. Недостатак овакве базе за посљедицу има скроман број радова из области хидрогеохемије и квалитета вода, при чему су за анализу података најчешће коришћене методе дескриптивне статистике...sr
dc.description.abstractDespite unfavourable weather and spatial disposition,water is the most significant natural resource in the Eastern Herzegovina. This fact led to the realisation of the project "Hydrosystem Trebišnjica multipurpose project", and within the project according to Milanović (2006), seven hydro power plants, six reservoirs, six dams, six tunnels total lenght 59,7km, several accessible tunnels, 62,5 km concrete tunnel through Popovo polje, channel through Dabar (6750 m) and Fatnica polje (2770 m) and tunnel - channel system or a pipeline towards Dubrava have been included so far. At the beginning with dominant power utility intention, the conception is transformed into an integral solution of multipurpose and water protection and environment protection in the region of the Eastern Herzegovina and Dubrovnik littoral. Therefore, in the river Trebišnjica catchment the principle of the harmonious relation of the society towards natural environment was born, and according to Stevanović (2011) that principle will get its term "sustainable development" in the last decades of the 20th and at the beginning of the 21st century. Conceptual determination of water management based on the principles of sustainable development, means contemplating quality and harmonious solutions, which would be acceptable for all parts of water system, all water activities and water dependant economy.The quality and compatibility of solutions depend on entry data and the research level of the topic area, which is a significant problem of the Trebišnjica river catchment, especially when it is referred to the water quality and identification of processes which affect it. In the river Trebišnjica catchment there isn't any database in digital format, which would include all physical and chemical, bacteriological and radionuclides analyses that have been done in that area. The lack of this database has the consequence of humble number of pieces of work in the field of hydrogeochemistry and water quality, and that's why the methods of descriptive statistics are the most frequently used for data analyses...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectхидрогеохемијски процеси, мултиваријантна статистичка анализа, инверзно геохемијско моделовање, квалитет воде, употребиљивост воде за наводњавање, слив Требишњицеsr
dc.subjecthydrogeochemical processes, multivariate statistical analysis, inverse geochemical modelling,water quality, suitability of water for irrigation, Trebišnjica river catchmenten
dc.titleХидрогеохемијске карактеристике и квалитет вода слива Требишњице, Република Српска, Босна и Херцеговинаsr
dc.title.alternativeHydrogeochemical characteristics and water quality of the Trebišnjica river catchment, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovinaen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractПапић, Петар; Милановић, Саша; Николић, Југослав; Штрбачки, Јана; Стевановић, Зоран; Бањак, Драгослав Р.; Hidrogeohemijske karakteristike i kvalitet voda sliva Trebišnjice, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record