Show simple item record

Miloš Crnjanski and German culture circle ; Милош Црнянский и немецкий культурный круг.

dc.contributor.advisorGrubačić, Slobodan
dc.contributor.otherDelić, Jovan
dc.contributor.otherĐurović, Anete
dc.creatorLazić-Gavrilović, Aleksandra
dc.date.accessioned2017-04-03T15:27:35Z
dc.date.available2017-04-03T15:27:35Z
dc.date.issued2016-08-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4715
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14943/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48749583
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7805
dc.description.abstractИстражујући однос Милоша Црњанског према литератури и култури земаља нeмачког говорног подручја, овај рад се, уопштено говорећи, бави феноменом књижевних прожимања – пре свега у оним аспектима за које се може рећи да још увек нису довољно испитани. Упадљиве сродности и аналогије давале су и раније повода за разноврсна поређења и истраживања. Стога овај рад с добрим разлозима полази од хипотезе да су неки од доминантних наративних поступака (експресионизам) и тематско-мотивских комплекса („северно светло“) који долазе са германских духовних простора, непосредно продирали и у српску књижевност, услед чега се аналитичко бављење утицајима није могло одвојити од сагледавања општих културних и друштвених прилика, од неке врсте историјског портрета једне важне књижевне епохе у светлу крупних идеолошких и филозофских тема које су заокупљале ауторе на прелазу из 19. у 20. век. Тиме се донекле може објаснити не само необична, сложена слика истовремености или напоредности неколико књижевних генерација, већ и симултанизам историјски разноврсног дискурса. У оквиру таквих кретања књижевни утицаји захватају све родове, али се збивају и у само некима од њих. Извесно је, зато, да се аналитичко-синтетички приступ показао као користан и драгоцен и у оквиру истраживања које тежи да у таквом симултанизму историјски разноврсног – датог, иначе, у сваком времену – истакне како карактеристичне тематске структуре и раскошне мотивске комбинације, тако и деконструкције литерарних форми − увек с обзиром на интертекстуалност и духовно прожимање, у коме важну улогу имају и појмовне метафоре као међукултурни фемомен. Само је таквим захватом могуће разумети све фазе наизменичне уздржаности и наклоности Милоша Црњанског према немачкој култури и историји, све паралеле и еквивалентности поетолошке мисли, али и његове занимљиве покушаје да судбину једног „страног“ народа испише мекшим литерарним пером, да тако разбије општа повесна места и да, условно говорећи, за историјску причу нађе један литерарни еуфемизам.sr
dc.description.abstractBy investigating Miloš Crnjanski's attitudes towards literature and culture of German-speaking countries, this paper generally deals with the phenomenon of literary interchange, primarily in the aspects that have not been examined sufficiently. Obvious relations and analogies had initiated various analyses and research. Therefore, this paper begins with a plausible hypothesis that some of the dominant narrative procedures (Expressionism) and subject-motif complexes ('Northern Light'/'Nordlicht'), which come from Germanic culture, had a direct impact on Serbian literature. This is the reason why an analysis of literary influences could not be separated from considering the general situation in culture and society, i.e. some sort of a historical portrait of a significant literary epoch seen within a context of major ideological and social topics that were in the focus of authors' interest at the turn of the 20th century. This can partly explain both the unusual and complex image of simultaneity of several literary generations and the co-occurrence of a historically versatile discourse. Within these trends, literary influences can be seen in all genres, but they actually take place in just some of them. Therefore, it is certain that an approach based on analysis and synthesis proved to be useful and valuable for the research which aims at highlighting both typical thematic structures and an exuberant combination of motifs and the deconstruction of literary forms within the co-occurrence of historical diversity and givenness, which always happens with regard to intertextuality and spiritual interchange, where both conceptual metaphors and intercultural phenomenon play a major role. This is the only approach one can use in order to understand all stages of Miloš Crnjanski's alternating reserve and inclination towards German literature and history, all parallels and equivalences of poetological thought and his intriguing attempts to describe the fate of a 'foreign' people with a softer literary pen, to thus expose historical commonplaces and to provisionally find a literary euphemism for historical narrative.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкултурни модели; везе; тематско-мотивски комплекси; експресионизам; суматраизам; политика; филозофија; психологијаsr
dc.subjectcultural models, literary relations, subject-motif complexes, Expressionism, Sumatraism, politics, philosophy, psychologyen
dc.titleМилош Црњански и немачки културни кругsr
dc.title.alternativeMiloš Crnjanski and German culture circle ; Милош Црнянский и немецкий культурный круг.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractГрубачић, Слободан; Ђуровић, Aнете; Делић, Јован; Лазић-Гавриловић, Aлександра; Miloš Crnjanski i nemački kulturni krug;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record