Show simple item record

Islamic reality of Yemen - cultural, religious and political aspect

dc.contributor.advisorTanasković, Darko
dc.contributor.otherMitrović, Anđelka
dc.contributor.otherMiljković, Ema
dc.creatorGagić, Marko
dc.date.accessioned2017-03-28T12:06:38Z
dc.date.available2017-03-28T12:06:38Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4687
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14910/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48763407
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7797
dc.description.abstractДокторска дисертација под насловом „Исламска стварност Јемена – Културни, религијски и политички аспект“ замишљена је као свеобухватна студија јеменске културе и друштва. Идеја аутора је била да се уради мултидисциплинарна студија која би служила као основа за даља, усмеренија, истраживања. У свом најширем смислу, предмет истраживања су јеменска култура и друштво, са фокусом на њихову разнолику и фрагментирану природу. Овај културни и друшвени диверзитет Јужних Арабљана рефлектује се на различтим пољима. Први јасан знак да се ради о хетерогеном друштву јесте то што богата историја Јемена не бележи постојање стабилне јединствене државе. И када је религија у питању, позната је чињеница да у Јемену коегзистирају две различите школе исламског верског права, шафиитска и зајдитска, при чему je прва верско-правна школа сунитског ислама, док је друга огранак шиитског ислама и присутна је у значајнијем облику само у том делу света. Такође, једна од кључних особина јеменског друштва је његова трибалистичка природа, која има снажан утицај на друштвени и политички живот, што може бити нарочито проблематично у ситуацији када став у земљи поводом учешћа племена у политичком животу није јединствен, а то је случај у Јемену. У складу са наведеним конципирана је и ова студија, у којој аутор настоји да анализира и прикаже главне карактеристике јеменске културе и друштва, али и да кроз ту анализу објасни крхку позицију Јемена као јединствене државеsr
dc.description.abstractThe PhD thesis titled “Islamic Reality of Yemen – Cultural, Religious and Political Aspect” was conceived as a broad study of Yemeni culture and society. The idea was to write a multidisciplinary study that would serve as a basis for further, more focused, research. In its broadest sense, the subject of research is Yemeni culture and society with focus on their diverse and fragmented nature. This cultural and social diversity of the South Arabians is reflected through various aspects. In its rich history Yemen has never been a home to a stable unified state which is the first clear sign that we are dealing with heterogeneous society. When religion is concerned, it is a known fact that in Yemen coexist two different schools of Islamic jurisprudence, Shafi‘i and Zaydi, with the former being a Sunni maḏhab and the latter a Shia branch which is significantly present only in that part of the World. Also, one of the key features of Yemeni society is its tribal nature, which makes a strong impact on social and political life in Yemen. This could be highly problematic in a situation when in one country there is no consensus about the role of the tribe in political life, and this is the case in Yemen. This study is conceived in accordance with the abovementioned facts. The goal of the author is to analyse and present the main characteristics of Yemeni culture and society and also to use this analysis in order to explain the fragile position of Yemen as a unified state.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈемен, историја, култура, племе, обичајно право, ислам, зајдитски ислам, политикаsr
dc.subjectYemen, history, culture, tribe, customary law, Islam, Zaydi Islam, politicsen
dc.titleИсламска стварност Јемена - културни, религијски и политички аспектsr
dc.title.alternativeIslamic reality of Yemen - cultural, religious and political aspecten
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractТанасковић, Дарко; Митровић, Aнђелка; Миљковић, Ема; Гагић, Марко; Islamska stvarnost Jemena - kulturni, religijski i politički aspekt;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record