Show simple item record

Obeležja stradanja pešaka na pešačkim prelazima regulisanim svetlosnom signalizacijom;
Pedestrian fatality characteristics at traffic light controlled crosswalks

dc.contributor.advisorJovanović, Dragan
dc.contributor.otherKostić, Svetozar
dc.contributor.otherLipovac, Krsto
dc.contributor.otherAntić, Boris
dc.contributor.otherNešić, Miladin
dc.contributor.otherJovanović, Dragan
dc.creatorBulajić, Aleksandar
dc.date.accessioned2017-02-20T10:25:05Z
dc.date.available2017-02-20T10:25:05Z
dc.date.issued2016-11-23
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija147220036224289.pdf?controlNumber=(BISIS)101684&fileName=147220036224289.pdf&id=6747&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101684&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije147220052233129.pdf?controlNumber=(BISIS)101684&fileName=147220052233129.pdf&id=6748&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije147220052233129.pdf?controlNumber=(BISIS)101684&fileName=147220052233129.pdf&id=6748
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7580
dc.description.abstractОсновни предмет истраживања докторске дисертације представљала су обележја страдања пешака на пешачким прелазима регулисаним светлосном сигнализацијом са дефинисаним захтевима у погледу идентификације специфичних карактеристика страдања пешака и дефинисања модела понашања пешака на овим прелазима. У оквиру истраживања у циљу дефинисања обележја страдања пешака на територији града Новог Сада спроведена је свеобухватна анализа релевантних података. Резултати спроведеног истраживања указују да је намера пешака да чине недозвољени прелазак коловоза у већој мери одређена друштвеним утицајима (тј. субјективне, дескриптивне, нормативне и персоналне норме), него на основу личног мишљења (ставови и опажена контрола понашања). Анализа података показује да саобраћајне незгоде са пешацима као рањивим корисницима пута и њихове последице захтевају приступ који ће узети у обзир све специфичности као што су пол, старост, просторне и временске карактеристике, присуство алкохола, брзину итд.sr
dc.description.abstractOsnovni predmet istraživanja doktorske disertacije predstavljala su obeležja stradanja pešaka na pešačkim prelazima regulisanim svetlosnom signalizacijom sa definisanim zahtevima u pogledu identifikacije specifičnih karakteristika stradanja pešaka i definisanja modela ponašanja pešaka na ovim prelazima. U okviru istraživanja u cilju definisanja obeležja stradanja pešaka na teritoriji grada Novog Sada sprovedena je sveobuhvatna analiza relevantnih podataka. Rezultati sprovedenog istraživanja ukazuju da je namera pešaka da čine nedozvoljeni prelazak kolovoza u većoj meri određena društvenim uticajima (tj. subjektivne, deskriptivne, normativne i personalne norme), nego na osnovu ličnog mišljenja (stavovi i opažena kontrola ponašanja). Analiza podataka pokazuje da saobraćajne nezgode sa pešacima kao ranjivim korisnicima puta i njihove posledice zahtevaju pristup koji će uzeti u obzir sve specifičnosti kao što su pol, starost, prostorne i vremenske karakteristike, prisustvo alkohola, brzinu itd.sr
dc.description.abstractThe main subject researched by this doctoral disseration were the characteristics of pedestrian accidents at traffic light-controlled crosswalks with the defined requirements for the identification of specific characteristics of pedestrian accidents and for structuring the models of pedestrian behavior at these crosswalks. Within the scope of the reseach, with an aim to define the characteristics of pedestrian accidents in the City of Novi Sad, a comprehensive analysis of relevant data was conducted. The analysis of data indicate that traffic accidents involving pedestrians as vulnerable road users and their consequences require an approach that will include all specific elements, such as gender, age, space and time characteristics, amount of alcohol, speed, etc.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectСаобраћајне незгоде, безбедност пешака, обележја, понашање, пешачки прелазsr
dc.subjectSaobraćajne nezgode, bezbednost pešaka, obeležja, ponašanje, pešački prelazsr
dc.subjectТraffic accidents, pedestrian safety, behavior, characteristics, crosswalken
dc.titleОбележја страдања пешака на пешачким прелазима регулисаним светлосном сигнализацијомsr
dc.title.alternativeObeležja stradanja pešaka na pešačkim prelazima regulisanim svetlosnom signalizacijomsr
dc.title.alternativePedestrian fatality characteristics at traffic light controlled crosswalksen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractЈовановић, Драган; Јовановић, Драган; Нешић, Миладин; Aнтић, Борис; Костић, Светозар; Липовац, Крсто; Булајић, Aлександар; Obeležja stradanja pešaka na pešačkim prelazima regulisanim svetlosnom signalizacijom;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record