Show simple item record

Examination of carvacrol and eugenol impact on growth of Listeria monocytogenes in vacuum packed fresh trout

dc.contributor.advisorDimitrijević, Mirjana
dc.contributor.otherBaltić, Milan Ž.
dc.contributor.otherTeodorović, Vlado
dc.contributor.otherGrdović, Svetlana
dc.contributor.otherĐorđević, Vesna
dc.creatorDojčinović, Slobodan S.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:23:02Z
dc.date.available2017-02-20T10:23:02Z
dc.date.issued2016-07-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4520
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14534/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48636175
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7555
dc.description.abstractРиба као намирница има потенцијал да изазове широк спектар обољења код особа које је конзумирају, с обзиром на могућност контаминације и раста патогених бактерија током производног процеса, од тренутка излова до финалне припреме и конзумације. У нашем експерименту испитивали смо утицај карвакрола и еугенола на раст L.monocytogenes у вакуум пакованој свјежој пастрмки. Резултати наших испитивања показали су да испитиване компоненте етеричних уља карвакрол и еугенол као и њихова комбинација имају значајан утицај на раст L.monocytogenes. У току складиштења од двадесет дана, број L.monocytogenes je опадао, а десетог дана складиштења у испитиваној групи која је третирана еугенолом забиљежен је најмањи број овог патогена од 0,74±0,44 logCFU/g. Поред L.monocytogenes и укупан број аеробних мезофилних бактерија је опадао да би најмањи био шестог дана складиштења (1,40±0,45logCFU/g) у групи која је третирана комбинацијом карвакрола и еугенола. Укупан број бактерија млијечне киселине био је у порасту током цијелог експеримента, као и садржај укупно испарљивог азота (интервал од 31-48,60 mgN/kg). pH вриједност није се мијењала током складиштења, а основни хемијски састав био је карактеристичан за врсту намирнице. Сензорна оцјена обухватала је промјене изгледа, мириса, текстуре и укупну прихватљивост производа. Статистички значајне разлике између оцјењиваних сензорних карактеристика контролне и испитиваних група забиљежене су десетог дана складиштења. Двадесетог дана складиштења најмању просјечну оцјену (1,70±0,2) за укупну прихватљивост производа имала је контролна група, док је највишу просјечну оцјену (2,75±0,19) добила група третирана еугенолом.sr
dc.description.abstractFish as food has the potential to cause a wide spectrum of diseases in those who consume it, considering the possibility of contamination and growth of pathogenic bacteria during the production process, from the moment of fishing to final preparation and consumption. In our experiment, we examined the carvacrol and eugenol impact on growth of L. monocytogenes in vacuum packed fresh trout. The results of our analysis showed that the tested components of essential oils carvacrol and eugenol, as well as their combination, have a significant impact on the growth of L. monocytogenes. During the storage of twenty days, the number of L. monocytogenes decreased, and on the tenth day of storage in tested group treated with eugenol was recorded the lowest number of the pathogen from 0.74 ± 0.44 logCFU/g. Next to L. monocytogenes, the total number of aerobic mesophylic bacteria decreased, and it was lowest on the sixth day of storage (1.40 ± 0,45logCFU/g) in the group treated with a combination of carvacrol and eugenol. The total number of lactic acid bacterias increased throughout the experiment, as well as the content of volatile nitrogen (interval from 31 to 48.60 mgN/kg). pH value hasn't change during storage, and the basic chemical composition was characteristic for this type of food. Sensory evaluation included changes of appearance, odor, texture and the overall acceptability of product. Statisticaly important differences between evaluated sensory properties of control and tested groups were recorded on the tenth day of storage. Twentieth day of storage the lowest average score (1,70±0,2) for the overall acceptability of product had the control group, and the highest average score (2,75±0,19) had the group treated with eugenol.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицинеsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectL.monocytogenessr
dc.subjectL. monocytogenesen
dc.subjectкарвакролsr
dc.subjectеугенолsr
dc.subjectпастрмкаsr
dc.subjectукупна прихватљивостsr
dc.subjectcarvacrolen
dc.subjecteugenolen
dc.subjecttrouten
dc.subjectthe overall acceptabilityen
dc.titleИспитивање утицаја карвакрола и еугенола на рact Listeria monocytogenes у вакуум пакованој свежој пастрмциsr
dc.title.alternativeExamination of carvacrol and eugenol impact on growth of Listeria monocytogenes in vacuum packed fresh trouten
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractДимитријевић, Мирјана; Балтић, Милан Ж.; Ђорђевић, Весна; Грдовић, Светлана; Теодоровић, Владо; Дојчиновић, Слободан С.; Ispitivanje uticaja karvakrola i eugenola na ract Listeria monocytogenes u vakuum pakovanoj svežoj pastrmci;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record