Show simple item record

Legal and historical analysis of the status and organization of the Athonite monastic community

dc.contributor.advisorAvramović, Sima
dc.contributor.otherMirković, Zoran
dc.contributor.otherBujuklić, Žika
dc.contributor.otherKrstić, Zoran
dc.creatorĐukić, Dalibor B.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:22:12Z
dc.date.available2017-02-20T10:22:12Z
dc.date.issued2016-12-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4530
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14551/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48636431
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7529
dc.description.abstractПредмет ове дисертације је историјскоправна анализа општих правних аката којима су током хиљадугодишње историје светогорске монашке заједнице регулисани њен статус и унутрашња организација. У питању су акти који за монашку заједницу имају конституционални карактер, па се из тог разлога у литератури називају светогорским статутима, уставима или типицима. Њима се утврђују састав, делокруг и овлашћења свих монашких органа преко којих се остварује самоуправа Свете Горе у односу на надлежне државне и црквене власти. Садржина докторске дисертације подељена је у једанаест целина: уводна разматрања, девет поглавља и закључак. Свако поглавље у којем се анализира један или више светогорских типика садржи кратак осврт на околности које су претходиле његовој изради, сажет приказ његовог садржаја и детаљну анализу његових прописа којима је регулисан правни статус и унутрашња организација светогорске монашке заједнице. Први део рада под насловом Уводна разматрања одређује предмет истраживања и циљеве које рад треба да постигне. У наставку тог дела биће указано на значај дисертације и њен потенцијални допринос с обзиром на постојећу научну обраду предмета рада у домаћој, али и страној литератури. На крају, биће наведени методи који ће се користити да би се постављени циљеви рада остварили. Прво поглавље носи наслов Организација монаштва под византијском влашћу. У њему је најпре укратко изложена историја Атонског полуострва у времену пре доношења првих типика. Наведени су извори права и структура монашких власти у том периоду. У истом поглављу анализиране су одредбе прва три светогорска типика: Цимискијевог, Мономаховог и типика Манојла Палеолога. На крају овог поглавља дате су опште карактеристике организације светогорске монашке заједнице под византијском влашћу. У другом поглављу под насловом Организација власти у првом периоду турске владавине (15–18. век) анализирани су типици из 1498, 1574. и 1744. године, као и нацрт типика и типик из 1783. године. У овом периоду дошло је до прве и једине опште реформе светогорских органа власти.sr
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the historic and legal analysis of the general legal acts which have regulated the status and internal organization of the Athonite monastic community during its millennial history. These are the acts of the constitutional character for the monastic community, thus in the literature they are called Athonite statutes, constitutions or typicons. They define the structure, competence and authority of all the monastic bodies through which the self-government of the Mount Athos has been realized in relation to the respective state and church authorities. The content of the doctoral thesis is divided into eleven logical units: the introductory considerations, nine chapters and a conclusion. Each chapter which analyzes one or more Athonite typicons contains a brief review of the circumstances that led to its creation, the concise representation of its content and the detailed analysis of its regulations governing the legal status and internal organization of the Athonite monastic community. The first part, entitled Introduction tends to inform the reader about the subject of the research and the aims it is to achieve. In the continuation of this unit we underline the importance of the dissertation and its contribution considering the existing scientific treatment of the subject of the work both in domestic and in foreign literature. In the end, we will mention the methods applied in order to achieve the set goals of the work. The first chapter is entitled The Organization of the Government during the Byzantine Period of the History of the Holy Mountain. First, it summarizes the history of the Athonite peninsula in the time before the adoption of the first typicons, and then presents the sources of the law and the structure of monastic authorities in this period. The same chapter analyzes the provisions of the first three Athonite typicons: the typicon of Tzimiskes, of Monomachos and of Manuel Palaiologos. At the end of this chapter, the author provides general characteristics of the organization of the Athonite monastic community under Byzantine rule. The second chapter, entitled Organization of the Authority in the First Period of Turkish Rule (15th and 18th centuries), gives the analysis of the typicons from 1498, 1574 and 1744, as well as the draft of the typicons and the typicon from 1783.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСвета Гора, организација монаштва, самоуправа, светогорски типици, цивилна управа, Сабор, Свештена општина, Свештена епистасијаsr
dc.subjectMount Athos, organization of monasticism, self-government, Athonite typicons, civil administration, synod, Holy Community, Holy Epistasia.en
dc.titleПравноисторијска анализа статуса и организације светогорске монашке заједницеsr
dc.title.alternativeLegal and historical analysis of the status and organization of the Athonite monastic communityen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractAврамовић, Сима; Мирковић, Зоран; Бујуклић, Жика; Крстић, Зоран; Ђукић, Далибор Б.; Pravnoistorijska analiza statusa i organizacije svetogorske monaške zajednice;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record