Show simple item record

Sustainable rural development -concept and measurement

dc.contributor.advisorStojanović, Žaklina
dc.contributor.otherDragutinović Mitrović, Radmila
dc.contributor.otherRikalović, Gojko
dc.contributor.otherJovanović Gavrilović, Biljana
dc.contributor.otherPešić, Radmilo
dc.creatorSarić, Radojica
dc.date.accessioned2017-02-20T10:20:48Z
dc.date.available2017-02-20T10:20:48Z
dc.date.available2020-07-03T08:31:16Z
dc.date.issued2016-09-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4465
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7508
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14457/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48626191
dc.description.abstractOдрживи развој као савремена развојна парадигма добија на све већем значају у XXI веку. Реч је о концепту уравнотеженог развоја кроз интегрално обухватање и подједнако уважавање три развојна аспекта, попут економије, друштва и животне средине, тако да се обезбеди задовољење потреба садашњих генерација без угрожавања могућности да будуће генерације задовоље сопствене потребе. Значајан допринос у сагледавању оваквог развојног приступа може да пружи, управо, концепт руралног развоја који представља један од катализатора одрживог развоја. С једне стране, рурални развој има значајну улогу с аспекта друштвено- економског развоја сваке земље. С друге стране, рурални развој има значајну улогу с аспекта заштите животне средине као амбијента у коме егзистира становништво једне земље. Управо, овакав мултидимензионални развојни приступ у поимању концепта руралног развоја у себи, свакако, садржи и могућу перспективу транзиције развојне парадигме ка одрживом развоју. У том контексту, може се формирати нова развојна синтагма под називом одрживи рурални развој која представља концепт, комплексну област развоја и савремену развојну филозофију. Концептуалним повезивањем одрживог и руралног развоја као два комплементарна развојна приступа с аспекта комплексности и мултидимензионалности настаје нова развојна синтагма под називом одрживи рурални развој. Нова развојна синтагма под називом одрживи рурални развој може се посматрати као стратешки значајна појавна форма концепта одрживог развоја која интегрише и усаглашава економске, друштвене и еколошке развојне аспекте руралних подручја. У последње време све више се истиче неопходност креирањa одговарајућег показатеља за мерење одрживог руралног развоја одређене земље. Предмет научно-истраживачког рада у оквиру докторске дисертације је испитивање могућности примене и афирмације концепта одрживог развоја као савремене развојне парадигме са руралног аспекта кроз концептуални приступ формулисања, анализе и вредновања нове развојне синтагме под називом одрживи рурални развој.sr
dc.description.abstractSustainable development as a modern paradigm of development has become an issue with highest priority in the 21st century. It is a concept of balanced development which integrally comprises and equally takes into consideration the three aspects of development: economy, society and environment, and last, but not the least, the ability of the present generations to fulfill their needs without lessening the chance of the future generations to fulfill theirs. A significant contribution to observing the essence of this issue is made by the concept of rural development, which is one of the catalysts of sustainable development. On the one hand, rural development plays an important role from the aspect of socio-economic development of every country. On the other hand, rural development plays an important role from the aspect of protection of the environment as the ambience where the population of a country lives. This multidimensional development approach to understanding rural development contains in itself possible prospects of the transition of the development paradigm towards sustainable development. In this context, a new development syntagm can be formed under the name of sustainable rural development, which is simultaneously a concept, a complex field of development and a modern philosophy of development. The conceptual linking sustainable and rural development as two complementary development approaches, seen from the aspects of complexity and multidimensionality, creates a new development syntagm under the name of sustainable rural development. This new development syntagm, sustainable rural development, can be seen as a strategically significant manifestation of the concept of sustainable development which integrates and reconciles the economic, social and ecological aspects of development in rural аreas. Creating a reliable indicator for measuring sustainable rural development of a particular country has recently become indispensable. The subject of this scientific research paper within a doctoral dissertation is research of the possibilities of application and affirmation of the concept of sustainable development as a modern development paradigm from the rural aspect through a conceptual approach to formulating, analysis and evaluation of the new development syntagm under the name of sustainable rural development.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectОдрживи развојsr
dc.subjectSustainable developmenten
dc.subjectmodern development paradigmen
dc.subjectrural developmenten
dc.subjectconcepten
dc.subjectsustainable rural developmenten
dc.subjectnew development syntagmen
dc.subjectcomposite indexen
dc.subjectmodelen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectEUen
dc.subjectсавремена развојна парадигмаsr
dc.subjectрурални развојsr
dc.subjectконцептsr
dc.subjectодрживи рурални развојsr
dc.subjectнова развојна синтагмаsr
dc.subjectкомпозитни индексsr
dc.subjectмоделsr
dc.subjectмерењеsr
dc.subjectЕУsr
dc.titleОдрживи рурални развој - концепт и мерењеsr
dc.title.alternativeSustainable rural development -concept and measurementen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтојановић, Жаклина; Драгутиновић Митровић, Радмила; Рикаловић, Гојко; Јовановић Гавриловић, Биљана; Пешић, Радмило; Сарић, Радојица; Održivi ruralni razvoj - koncept i merenje;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4649/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4650/Referat.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record