Show simple item record

Clusters as bussiness model for creating sustainable competitive advantage of Serbian economy

dc.contributor.advisorMašić, Branislav
dc.contributor.otherPenezić, Nenad
dc.contributor.otherRedžepagić, Srđan
dc.creatorGačić, Marija
dc.date.accessioned2017-01-20T12:37:57Z
dc.date.available2017-01-20T12:37:57Z
dc.date.issued2016-10-28
dc.identifier.urihttp://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/sr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7418
dc.description.abstractKlasteri, kao poslovni model su popularisani poĉetkom 90-ih godina XX veka kroz radove Majkla Portera, iako je princip udruţivanja privrednih subjekata postojao i ranije. Udruţivanje privrednih subjekata, ali i pratećih institucija kao što su institucije lokalne uprave, finansijske institucije, razni pruţaoci poslovnih usluga, privredne komore, strukovna udruţenja, obrazovne i nauĉne institucije, na teritorijalnoj osnovi dovodi do efekta sinergije, što znaĉi da korišćenjem prednosti zajedniĉkih funkcija i zajedniĉkim delovanjem, ĉlanice ostvaruju bolje rezultate nego pojedinaĉnim delovanjem. Istraţivanje sprovedeno u okviru disertacije imalo je za cilj da pokaţe nivo razvijenosti klastera u Srbiji, naĉin njihovog oranizovanja, kao i da da odgovore na pitanja koliko je udruţivanje odgovorilo na zahteve i oĉekivanja ĉlanica. Poseban akcenat je stavljen na saradnju privrede, nauke i akademije, sa pretpostavkom da ukljuĉivanje nauĉnih i obrazovnih institucija u klastere doprinosi podizanju njegovog inovativnog i trţišnog potencijala, a primenom najnovijih znanja povećava konkurentsku prednost. Sprega privrede, nauke i akademije je veoma aktuelna tema, a model klastera je upravo idealan instrument za ostvarivanje ove saradnje jer povezuje razliĉite subjekte, koji udruţivanjem ne gube samostalnost, već samo koriste prednosti zajedniĉkih aktivnosti u cilju stvaranja odrţive kokurentske prednosti regionalne i nacionalne privrede.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет пословне економијеsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)sr
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectklasteri, konkurentnost, odrţiva konkurentska prednost, autoindustrija, Srbijasr
dc.subject.classificationEkonomske naukesr
dc.titleKlasteri kao poslovni model stvaranja odrţive konkurentske prednosti privrede Srbijesr
dc.title.alternativeClusters as bussiness model for creating sustainable competitive advantage of Serbian economysr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractМашић, Бранислав; Пенезић, Ненад; Реджепагић, Срђан; Гачић, Марија; Кластери као пословни модел стварања одрţиве конкурентске предности привреде Србије; Кластери као пословни модел стварања одрţиве конкурентске предности привреде Србије;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record