Show simple item record

The role of multimedia in science and nature teaching

dc.contributor.advisorBanđur, Veljko
dc.creatorĐukanović, Mirko M.
dc.date.accessioned2016-12-30T16:10:21Z
dc.date.available2016-12-30T16:10:21Z
dc.date.available2020-07-03T09:26:19Z
dc.date.issued2016-09-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4279
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7269
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14060/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14218/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48470799
dc.description.abstractФокус овог истраживачког рада представља улога мултимедија у реализацији наставе природе и друштва. Полазна основа истраживања чини став да су мултимедији веома значајни за педагошко истраживање, односно интересантни и надасве специфични за реализацију наставе природе и друштва. Отуда је и теоријски дио рада посвећен разматрању наставе природе и друштва, улози (мулти)медија током њене реализације, те оспособљавању наставног кадра за имплементацију мултимедија. Проблем истраживања односи се на сагледавање утицаја мултимедија током реализације наставе природе и друштва, а одабран је сходно мишљењу да мултимедији пружају могућност коришћења анимација, односно визуелизација током реализације наставе природе и друштва, чиме би и сама настава постала очигледнија, а садржаји ученицима разумљивији и прихватљивији. Сматрајући да се ради о интересаном проблему, како за теорију, тако и за саму праксу, у теоријском дијелу рада назначена је обавеза школских система за праћења савремених токова реализације наставе природе и друштва, што подразумијева и обавезу учитеља, као непосредних реализатора, да се додатно оспособе за презентовање мултимедијалних садржаја. Интересовање за истраживање подстакнуто је стремљењима основношколског система за настојањима да се теме заокупљене наставним програмом природе и друштва трансформишу у софтверске пакете. Циљ нашег истраживања свео се на квантитативну и квалитативну примјену мултимедија током реализације наставе природе и друштва. Током истраживања испитана су мишљења, односно ставови учитеља и ученика по овим питањима. Истраживањем смо жељели скренути пажњу на неопходност имплементације мултимедија током реализације наставе природе и друштва, како би мултимедијано окружење у учионицама створило услове у којима би ученицима презентовани садржаји били интересантнији и прилагодљивији. 5 Истраживање је показало да постоји довољно простора, односно интересовања (како учитеља тако и ученика), за примјену мултимедија током реализације наставе природе и друштва. Надаље, сагледана је потреба перманентног оспособљавања учитеља за примјену мултимедија, јер су се њихова знања о примјени мултимедија у наставни процес испоставила као скромна. Веома се битним испоставио став ученика по питању интересовања за часове који се реализују посредством мултимедија. Наведено сматрамо актуелним проблемом и довољном аргументацијом за оправдано спровођење нашег истраживања.sr
dc.description.abstractThe focus of this research work is the role of multimedia in Science and Nature Teaching. The starting point for the research is a fact that multimedia are very important for the pedagogical research, in other words interesting and specific for Science and Nature Teaching. That is why the theoretical part of this research deals with Sience and Nature Teaching, the role of multimedia in a teaching process, and teacher’s training for multimedia implementation. The problem of the research refers to multimedia influence perception in Sience and Nature Teaching, which was chosen according to the fact that multimedia afters the possibility of animation usage, in other words visualisation in teaching. In this way teaching becomes more evdent and the content more comprehensible and adequate. Considering this as an interesting problem fot the theory, as well as for practice in the theoretical part of this research it is noted that, the obligation of the school system is to follow the current trends in Sience and Society teaching which implicit the obligation of teachers to be trained additionally for multimedia content presentations The interest for the research was encouraged by the fact that primary education system makes an effort to transform the Sosiety and Nature curriculum info software packs. The aim of our research was reduced to quantitative and qualitative multimedia application in Sience and Nature teaching. We investigated the opinion of teachers and students upon these questions during the research. The research aimed to draw attetion to the necessity of multimedia implementation in Sience and Nature teaching, in order to create the conditions in the classroom to make the presented content more interesting and adequate for students by using the multimedia environment. The research showed there is enough space, in other words interest (between teachers as well as students) for multimedia implementation in Science and Nature teaching. Furthermore, the need for continuous teachers’ training for multimedia aplication appears since the teachers’ knowlede on this matter are 7 modest. The students’ attitude to lessins realized by multimedia also appeared to be very important. We consider the cited things as a current problem and sufficient rationale for carrying out this research.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнаставаsr
dc.subjectteachingen
dc.subjectмултимедијиsr
dc.subjectучионицаsr
dc.subjectсофтверsr
dc.subjectперманентно усавршавањеsr
dc.subjectнаставни садржајиsr
dc.subjectmultimediaen
dc.subjectclassroomen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectcontinuous professional developmenten
dc.subjectteachihg contenten
dc.titleУлога мултимедија у реализацији наставе природе и друштваsr
dc.title.alternativeThe role of multimedia in science and nature teachingen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБанђур, Вељко; Ђукановић, Мирко М.; Uloga multimedija u realizaciji nastave prirode i društva;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19034/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19035/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record