Show simple item record

Detekcija bioaktivnih supstanci odabranih vrsta gljiva roda Ganoderma (Basidiomycota) i njihova biološka aktivnost;
Detection of bioactive substances selected fungal species of the genus Ganoderma (Basidiomycota) and their biological activity

dc.contributor.advisorPopović, Mira
dc.contributor.advisorKaraman, Maja
dc.contributor.otherMimica-Dukić, Neda
dc.contributor.otherPopović, Mira
dc.contributor.otherKaraman, Maja
dc.contributor.otherKaurinović, Biljana
dc.contributor.otherPopović, Boris
dc.creatorРашета, Милена
dc.date.accessioned2016-12-30T15:33:51Z
dc.date.available2016-12-30T15:33:51Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14685823970707.pdf?controlNumber=(BISIS)101530&fileName=14685823970707.pdf&id=6490&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101530&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14685824896949.pdf?controlNumber=(BISIS)101530&fileName=14685824896949.pdf&id=6491&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14685824896949.pdf?controlNumber=(BISIS)101530&fileName=14685824896949.pdf&id=6491
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7189
dc.description.abstract У оквиру ове докторске дисертације испитан је хемијски састав и биолошке активности ЕtOH, H2Oи CHCl3  екстраката четири врсте гљива рода Ganoderma  (Basidiomycota):  G. applanatum,  G. lucidum,G. pfeifferi,  G. resinaceum  са територије Војводине.Хемијски састав анализираних врста је одређен применом: ААЅ методе (састав макро-  имикроелемената у сувим остацима гљива) и LC-MS/MS технике (квантитативни састав фенолних једињења и флавоноида) при чему је детектовано 12 једињења. Спектрофотометријским методама је одређен садржај протеина, шећера, укупних фенола и флавоноида, код којих је највећи садржај протеина утврђен за ЕtOH екстракте  G. applanatum  и  G. pfeifferi. Испитивања биолошких активности екстраката обухватила су: одређивање   in vitro   и  in vivo антиоксидантне, антимикробне, антиинфламаторне, антипролиферативне и антијабето гене   aктивности.       Антиоксидантна активност (способност неутрализације слободних радикала и редукциони потенцијал) је одређена спектрофотометријским методама, при којој су најбољу активност остварили Н2О екстракти  G. applanatum. Антимикробнa активност  анализираних екстраката одређена је испитивањем антибактеријског, антифунгалног и антивиралног потенцијала где се издвојила G. pfeifferi врста. Антиинфламаторни потенцијал EtOH и  CHCl3 екстраката одређен је  ex vivo  методом мерењем способности инхибиције продукције медијатора инфламације  (продукти  метаболизма арахидонске киселине) при којој су бољу активност испољили CHCl3 екстракти. Ефекат EtOH и H2O екстраката врста рода Ganoderma   на раст MCF ћелијске линије испитан је MTT тестом, а посебно су се издвојили  EtOH  екстракти врста после 72h. Остварена антидијабетогена активност EtOH и Н2О екстраката врста   G. pfeifferi   и  G. resinaceum  код алоксан-индукованог  D. mell itus-a  на  експерименталним  животињама  праћена je регенерацијом  ß- ћелија  Лангерхансових острваца панкреаса. Као потенцијални нефро-  и  хепатопротективни агенси се издвајају екстракти  G. resinaceum. Сумарно, укупни биопотенцијал анализираних врста рода  Ganoderma  на основу спроведених анализа хемијске   kарактеризације и биолошке активности упућује  на  могућност њихове потенцијалне примене као нутрацеутика и додатака исхрани, у будућности уз неопходност додатних микохемијских истраживања ових врста, посебно терпеноида и полисахарида, као и других биолошких активности као што је неуропротективна.sr
dc.description.abstract U okviru ove doktorske disertacije ispitan je hemijski sastav i biološke aktivnosti EtOH, H2Oi CHCl3  ekstrakata četiri vrste gljiva roda Ganoderma  (Basidiomycota):  G. applanatum,  G. lucidum,G. pfeifferi,  G. resinaceum  sa teritorije Vojvodine.Hemijski sastav analiziranih vrsta je određen primenom: AAЅ metode (sastav makro-  imikroelemenata u suvim ostacima gljiva) i LC-MS/MS tehnike (kvantitativni sastav fenolnih jedinjenja i flavonoida) pri čemu je detektovano 12 jedinjenja. Spektrofotometrijskim metodama je određen sadržaj proteina, šećera, ukupnih fenola i flavonoida, kod kojih je najveći sadržaj proteina utvrđen za EtOH ekstrakte  G. applanatum  i  G. pfeifferi. Ispitivanja bioloških aktivnosti ekstrakata obuhvatila su: određivanje   in vitro   i  in vivo antioksidantne, antimikrobne, antiinflamatorne, antiproliferativne i antijabeto gene   aktivnosti.       Antioksidantna aktivnost (sposobnost neutralizacije slobodnih radikala i redukcioni potencijal) je određena spektrofotometrijskim metodama, pri kojoj su najbolju aktivnost ostvarili N2O ekstrakti  G. applanatum. Antimikrobna aktivnost  analiziranih ekstrakata određena je ispitivanjem antibakterijskog, antifungalnog i antiviralnog potencijala gde se izdvojila G. pfeifferi vrsta. Antiinflamatorni potencijal EtOH i  CHCl3 ekstrakata određen je  ex vivo  metodom merenjem sposobnosti inhibicije produkcije medijatora inflamacije  (produkti  metabolizma arahidonske kiseline) pri kojoj su bolju aktivnost ispoljili CHCl3 ekstrakti. Efekat EtOH i H2O ekstrakata vrsta roda Ganoderma   na rast MCF ćelijske linije ispitan je MTT testom, a posebno su se izdvojili  EtOH  ekstrakti vrsta posle 72h. Ostvarena antidijabetogena aktivnost EtOH i N2O ekstrakata vrsta   G. pfeifferi   i  G. resinaceum  kod aloksan-indukovanog  D. mell itus-a  na  eksperimentalnim  životinjama  praćena je regeneracijom  ß- ćelija  Langerhansovih ostrvaca pankreasa. Kao potencijalni nefro-  i  hepatoprotektivni agensi se izdvajaju ekstrakti  G. resinaceum. Sumarno, ukupni biopotencijal analiziranih vrsta roda  Ganoderma  na osnovu sprovedenih analiza hemijske   karakterizacije i biološke aktivnosti upućuje  na  mogućnost njihove potencijalne primene kao nutraceutika i dodataka ishrani, u budućnosti uz neophodnost dodatnih mikohemijskih istraživanja ovih vrsta, posebno terpenoida i polisaharida, kao i drugih bioloških aktivnosti kao što je neuroprotektivna.sr
dc.description.abstractWhitin this doctoral thesis the chemical composition and biological activity of EtOH, H 2 O and CHCl3 extracts of four fungal species which belong to genus Ganoderma  (phylum Basidiomycota) :  G. applanatum,  G. lucidum,  G. pfeifferi,  G. resinaceum  were determinated. The samples were collected from different localities in Vojvodina. Chemical characterization included: AAS methods (compositon of macro- and  microelements in d.w. of fungi) and LC-MS/MS technique (quantitative analysis of phenolic compounds and flavonoids) wherein the 12 selected phenolic compounds were detected. The total proteins, sugars, phenolics and flavonoids content were    determined using spectrophotometric methods. The highest protein content was determined in EtOH extracts of  G. applanatum   and G. pfeifferi  species. In order to assess the biological potential, the in vitro  and in vivo antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, antiproliferative and antidiabetic activities of the extracts were investigated.     The antioxidant activity (the ability of neutralizing free radicals and reduction potential) estimated byspectrophotometric methods. The highest   antioxidant potential was noticed in H2O extracts of  G. applanatum. Evaluation of antimicrobial activity included the estimation of antibacterial, antifungal and antiviral activity, whereby the  species  G. pfeifferi  showed the highest potential The anti-inflammatory activity of EtOH and  CHCl3  extracts was determined by  ex vivo  method measuring the ability of production inhibition of inflammation mediators  (products of arachidonic acid metabolism), where the CHCl3  extracts were exhibited better activity.    The effect of EtOH and H2O extracts of  Ganoderma species on the growth of the cell line MCF-7, has been examined using MTT assay (stand out ethanolic extracts of analyzed species after 72h incubation period).    Achieved antidiabetic activity of EtOH and H2O extracts of  G. pfeifferi   and G. resinaceum  at alloxan-i nduced D. mellitus in experimental animals was followed by regeneration of  cells of Langerhans pancreatic islets. Extracts of  G.   resinaceum  were allocated as a potential nephro- and  hepatoprotective agents. In summary, the overall biological potential of the analyzed species of the genus  Ganoderma  based on results for chemical and biological characterization indicate that they could be used  as a nutraceuticals and food supplements in the future, with further the necessity of additional mycochemical investigation (especially terpenoids and polysaccharides) and other biological activity such as neuroprotective.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172058/RS//
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectGanoderma, Basidiomycota, макрогљиве, медицинске гљиве, слободни радикaли, секундарни метаболити, биолошка активност, антиоксидантна активност in vitro и in vivo, aнтимикробна активност, антиинфламаторна активност, 1-COX, 12-LOX, антипролиферативна активност, MCF-7, антидијабетогена активност, алоксан, AAS, макро- и микроелементи, LC-MS-MS, фенолна једињења,Bradford-ов тест, PSA тестsr
dc.subjectGanoderma, Basidiomycota, makrogljive, medicinske gljive, slobodni radikali, sekundarni metaboliti, biološka aktivnost, antioksidantna aktivnost in vitro i in vivo, antimikrobna aktivnost, antiinflamatorna aktivnost, 1-COX, 12-LOX, antiproliferativna aktivnost, MCF-7, antidijabetogena aktivnost, aloksan, AAS, makro- i mikroelementi, LC-MS-MS, fenolna jedinjenja,Bradford-ov test, PSA testsr
dc.subjectGanoderma, Basidiomycota, macrofungi, medicinal mushrooms, free radical species, secondary metabolites, biological activity, antioxidant activity in vitro and in vivo, antimicrobial activity, antiinflammatory activity, 1-COX, 12-LOX, antiproliferative activity, MCF-7, antidiabetic activity, alloxan, AAS, macro- and microelements, LC-MS-MS, phenolic compounds, Bradford assay, PSA assayen
dc.titleДетекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активностsr
dc.title.alternativeDetekcija bioaktivnih supstanci odabranih vrsta gljiva roda Ganoderma (Basidiomycota) i njihova biološka aktivnostsr
dc.title.alternativeDetection of bioactive substances selected fungal species of the genus Ganoderma (Basidiomycota) and their biological activityen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractПоповић, Мира; Караман, Маја; Караман, Маја; Поповић, Мира; Мимица-Дукић, Неда; Поповић, Борис; Кауриновић, Биљана; Rašeta, Milena; Detekcija bioaktivnih supstanci odabranih vrsta gljiva roda Ganoderma (Basidiomycota) i njihova biološka aktivnost;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record