Show simple item record

dc.contributor.advisorMisita, Mirjana
dc.contributor.otherMilanović, Dragan D.
dc.contributor.otherKirin, Snežana
dc.contributor.otherTadić, Danijela
dc.creatorDragojlović, Predrag
dc.date.accessioned2016-11-20T17:20:33Z
dc.date.available2016-11-20T17:20:33Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4199
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13895/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48397071
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7083
dc.descriptionУ докторској дисертацији изложено је истраживање интеграције менаџмента ризиком и вишекритеријумске оптимизације производног програма. Истраживање је базирано на хипотези да је могуће интегрисати два наведена приступа као и да се њиховом интеграцијом могу постићи бољи пословни резултати у смислу повећања ефикасности пословања, смањења ризика од производних губитака и сл. Развијена је методологија у којој су селектоване адекватне методе из области менаџмента ризиком и методе из вишекритеријумске оптимизације. Истраживањем је утврђено да примена квантитативних метода за оцену ризика односно примена Бајесових мрежа у прорачуну укупног ризика даје резултате који прецизније описују стварно стање система у односу на друге методе за оцену ризика. У даљем истраживању развијен је алгоритам за менаџмент ризиком у оптимизацији производног програма који путем повратне спреге омогућава корекцију екстерних и интерних извора ризика у складу с прихватљивим нивоом посматраног извора ризика. Теоријски модел за менаџмент ризиком у оптимизацији производног програма примењен је експериментално у пилот фабрици. За конкретно предузеће идентификовани су извори ризика и могуће (у конкретном случају четири) варијанте производног програма. За сваку варијанту производног програма прорачунат је профит и укупан ризик, на основу чега је закључно изабрана варијанта с највећим приходом и најмањим ризиком по појаву производних губитака. Научни допринос дисертације огледа се у методолошком приступу решавању проблема вишекритеријумске оптимизације, где се поред функција циља за максимизацију производних ресурса уводи компонента која се односи на минимизацију ризика од производних губитака, чиме се ова методологија издваја у односу на постојеће које су занемаривале овај утицај. Идентификација интерних и екстерних извора ризика у оптимизацији производног програма обухвата читав низ утицајних фактора на процес имплементације и реализације одабраног производног програма, а узимањем ових фактора у обзир приликом избора производног програма, повећава се ниво одлучивања као и сâм квалитет одлука донетих на овај начин.sr
dc.descriptionThis doctoral dissertation emphasizes research integration of risk management and multi-criteria optimization of production program. The study was based on the hypothesis that it is possible to integrate the two approaches and that their integration can indicate better results in terms of business efficiency increase, reduction of the risk of losses in production process and the like. Methodology is developed in which appropriate methods of risk management and multi-criteria optimization are determined. The study finds that the application of quantitative methods for risk assessment and specifically Bayes networks gives more accurate data which describe the real status of the system when compared to other methods for risk assessment. In further research the algorithm is developed which optimizes risk management for production program, which through feedback enables correction of external and internal sources of risk in accordance to an acceptable level of risk. The theoretical model of risk management for optimization of the production program was applied experimentally in selected – pilot factory. In the particular company several sources of risk were identified and for that specific case four variants of production program. For each variant of production program profit and the overall risk were calculated. On that preasumptions option that reflects highest income and lowest risk for production losses is determined. The scientific contribution of the dissertation is reflected in the methodological approach for problem solving of multi-criteria optimization. Consequetly, the objective for maximization of production resources implies component related to minimization of risk of production losses. It is that this fact stands out methodology from all previsus ones that have neglected this important factor. Identification of internal and external sources of risk in the optimization of the production program implies also wide range of relevant factors which affect production program portfolio. Consideration of those factors during selection of production program portfolio significiatly contributes to decision making as well as improves quality of decision made.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитету
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleИнтегрисани модел менаџмента ризиком и вишекритеријумске оптимизације производног програма предузећаsr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМисита, Мирјана; Милановић, Драган Д.; Кирин, Снежана; Тадић, Данијела; Драгојловић, Предраг; Integrisani model menadžmenta rizikom i višekriterijumske optimizacije proizvodnog programa preduzeća;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record