Show simple item record

Natural gas distribution systems management by multi-criteria analysis application

dc.contributor.advisorMisita, Mirjana
dc.contributor.otherMilanović, Dragan D.
dc.contributor.otherMilanović, Dragan Lj.
dc.contributor.otherTadić, Danijela
dc.contributor.otherStojiljković, Dragoslava
dc.creatorTubin-Mitrović, Branka M.
dc.date.accessioned2016-11-20T10:39:17Z
dc.date.available2016-11-20T10:39:17Z
dc.date.available2020-07-03T08:43:29Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4183
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7015
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13819/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48393231
dc.description.abstractУ истраживању је приказан иновативни приступ у одабиру стратегије развоја система за дистрибуцију природног гаса на основу предложеног модела за управљање дистрибутивним системима. Примењен је аналитички хијерархијски процес (АХП) који као један од критеријума за одабир дистрибутивног система за развој има техничку ефикасност система оцењену помоћу ДЕА (data envelopment analysis) методологије коју регулаторна тела користе у својој пракси у процесу регулације цена. Још један од критеријума примењених у анализи је утицај на животну средину, анализиран у два могућа правца, позитивном када се ради о супституцији других горива природним гасом, и негативном, услед фугитивних емисија насталих као последица обављања делатности дистрибуције. Формирани модел се може користити и за друге делатности осим енергетских, и даје листу приоритета која омогућује избор који дистрибутивни систем даље развијати. Осим уобичајених техно-економских анализа које служе за процену да ли одређени систем развијати или не, у раду је приказан модел заснован на вишекритеријумској анализи конкурентних алтернатива која обухвата и техничке и економске параметре али и алате за подршку одлучивању као и алате који се користе у регулаторној пракси, што представља нови приступ у одлучивању у сектору природног гаса.sr
dc.description.abstractThis research presents innovative approach in strategy selection for natural gas distribution system development based on model defined for decision making and distribution systems management. Methodology applied is analytical hierarchy process (AHP) in which one of the criteria is technical efficiency of the system determined by data envelopment analysis (DEA) which is a common tool regulatory authorities use in process of price regulation. Another perspective also added as one of the criteria is environmental protection, analysed in two possible directions, positive, from the substitution of other fuel with natural gas, and negative due to fuggitive emissions stemming from distribution activities. Model can also be used for other industry branches aside from energy, and gives ranks that will enable the choice of distribution networks to be further developed. Aside of commonly used technoeconomic analysis which are used for determination whether a certain system should be further developed or not, model presented is based on multi-criteria analysis which includes both technical and economic parameters but also tools used as a decision making support and regulatory tools, which is a novel approach in natural gas sector.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectАналитички хијерархијски процесsr
dc.subjectAnalytical hierarchy processen
dc.subjectDEAen
dc.subjectefficiency analysisen
dc.subjectlinear non-parametric programmingen
dc.subjectnatural gas distributionen
dc.subjectenvironmental protectionen
dc.subjectДЕАsr
dc.subjectанализа ефикасностиsr
dc.subjectлинеарно непараметарско програмирањеsr
dc.subjectдистрибуција природног гасаsr
dc.subjectзаштита животне средине.sr
dc.titleУправљање системима за дистрибуцију природног гаса применом вишекритеријумске анализеsr
dc.title.alternativeNatural gas distribution systems management by multi-criteria analysis applicationen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractМисита, Мирјана; Тадић, Данијела; Стојиљковић, Драгослава; Милановић, Драган Љ.; Милановић, Драган Д.; Тубин-Митровић, Бранка М.; Upravljanje sistemima za distribuciju prirodnog gasa primenom višekriterijumske analize;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7683/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7684/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record