Show simple item record

Nove alternative kazni zatvora u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije;
New alternatives to imprisonment in the criminal legislation of the Republic of Serbia

dc.contributor.advisorRistivojević, Branislav
dc.contributor.otherKostić, Miomira
dc.contributor.otherDrakić, Dragiša
dc.contributor.otherRistivojević, Branislav
dc.creatorГрујић, Здравко
dc.date.accessioned2016-10-29T14:06:24Z
dc.date.available2016-10-29T14:06:24Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14637428931071.pdf?controlNumber=(BISIS)101051&fileName=14637428931071.pdf&id=5778&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101051&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14637429005418.pdf?controlNumber=(BISIS)101051&fileName=14637429005418.pdf&id=5779&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6915
dc.description.abstractПредмет истраживања и рада на докторској дисертацији „Нове алтернативе казни затвора у кривичном законодавству Републике Србије“ представља анализа појма, садржаја, услова за изрицање, извршења и ефеката нових алтернативних кривичних санкција и мера. Прописивањем нових алтернатива казни затвора новелирано кривично законодавство Републике Србије сврстава се у ред савремених кривичноправних система које карактерише успостављање хуманијих начина реаговања на блаже облике криминалног понашања и развој алтернативног концепта кажњавања учинилаца лакших кривичних дела. Циљ истраживања представља критичка анализа нормативног садржаја нових алтернатива казни затвора у српском кривичном законодавству и компаративна нормативна анализа решења из упоредних система, преиспитивање усклађености легислативних решења са основним стандардима у овој области представљеним у међународним актима Уједињених нација и Савета Европе, утврђивање делотворности и ефеката примене нових алтернатива казни затвора у нашем кривичноправном систему, преиспитивање оправданости увођења и реалних домета нових алтернатива казни затвора у супростављању блажим облицима криминалитета, као и утврђивање утицаја њихове примене на функционисање целокупног система кривичног правосуђа у Републици Србији. Структуру докторске дисертације чини седам поглавља у којима су обрађена најзначајнија питања која се односе на прописивање и примену нових алтернатива казни затвора. Први део посвећен је утврђивању појма и разлозима настанка нових алтернативних кривичних санкција и мера, као одговора на „кризу казне затвора“. У другом делу разматрају се традиционалне алтернативе овој казни и утврђује њихов домен примене у нашем кривичноправном систему. Трећи део посвећен је настанку и развоју нових алтернатива казни затвора у упоредном праву, а четврти најзначајнијим међународним актима у области прописивања и примене нових алтернатива казни затвора. Пети, централни, део истраживања представљају нове алтернативне кривичне санкције у нашем кривичном законодавству: рад у јавном интересу, кућни затвор, казна одузимања возачке Нове алтернативе казни затвора у кривичном законодавству Републике Србије XI дозволе и систем новчане казне у дневним износима, односно њихова теоријска и критичка нормативна анализа, као и утврђивање ефеката њихове досадашње примене и утицаја на функционисање система кривичног правосуђа. У шестом делу анализирају се специфичне нове алтернативне мере у упоредном праву којима се потенцијално може остварити алтернација изрицања казне затвора, односно извршења казне у пенитенцијарној установи, док је седми део посвећен специфичним алтернативним мерама у нашем кривичноправном систему, односно новим основама за ослобођење учиниоца од казне, стварном кајању и поравнању учиниоца и оштећеног (жртве), институту условног отпуста, начелу опортунитета кривичног гоњења и кућном притвору. У складу са постављеним циљевима овог научног истраживања, а након свеобухватне анализе предмета проучавања и на основу лонгитудиналног истраживања изречених и извршених нових алтернативна казни затвора у периоду десетогодишње примене, потврђене су и научно објашњене две основне и шест радних хипотеза. У закључним разматрањима докторске дисертације сублимирају се резултати истраживања и представљају предлози de lege ferenda, како би се у измењеном нормативном и институционалном оквиру омогућила ефикаснија примена нових алтернатива казни затвора у пракси кривичног правосуђа, али и остварио утицај на делотворније функционисање кривичноправног система у Републици Србији. Кључне речи: нове алтернативе казни затвора, алтернативне кривичне санкције, рад у јавном интересу, кућни затвор, алтернативне мере, кривично законодавство Републике Србије.sr
dc.description.abstractPredmet istraživanja i rada na doktorskoj disertaciji „Nove alternative kazni zatvora u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije“ predstavlja analiza pojma, sadržaja, uslova za izricanje, izvršenja i efekata novih alternativnih krivičnih sankcija i mera. Propisivanjem novih alternativa kazni zatvora novelirano krivično zakonodavstvo Republike Srbije svrstava se u red savremenih krivičnopravnih sistema koje karakteriše uspostavljanje humanijih načina reagovanja na blaže oblike kriminalnog ponašanja i razvoj alternativnog koncepta kažnjavanja učinilaca lakših krivičnih dela. Cilj istraživanja predstavlja kritička analiza normativnog sadržaja novih alternativa kazni zatvora u srpskom krivičnom zakonodavstvu i komparativna normativna analiza rešenja iz uporednih sistema, preispitivanje usklađenosti legislativnih rešenja sa osnovnim standardima u ovoj oblasti predstavljenim u međunarodnim aktima Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, utvrđivanje delotvornosti i efekata primene novih alternativa kazni zatvora u našem krivičnopravnom sistemu, preispitivanje opravdanosti uvođenja i realnih dometa novih alternativa kazni zatvora u suprostavljanju blažim oblicima kriminaliteta, kao i utvrđivanje uticaja njihove primene na funkcionisanje celokupnog sistema krivičnog pravosuđa u Republici Srbiji. Strukturu doktorske disertacije čini sedam poglavlja u kojima su obrađena najznačajnija pitanja koja se odnose na propisivanje i primenu novih alternativa kazni zatvora. Prvi deo posvećen je utvrđivanju pojma i razlozima nastanka novih alternativnih krivičnih sankcija i mera, kao odgovora na „krizu kazne zatvora“. U drugom delu razmatraju se tradicionalne alternative ovoj kazni i utvrđuje njihov domen primene u našem krivičnopravnom sistemu. Treći deo posvećen je nastanku i razvoju novih alternativa kazni zatvora u uporednom pravu, a četvrti najznačajnijim međunarodnim aktima u oblasti propisivanja i primene novih alternativa kazni zatvora. Peti, centralni, deo istraživanja predstavljaju nove alternativne krivične sankcije u našem krivičnom zakonodavstvu: rad u javnom interesu, kućni zatvor, kazna oduzimanja vozačke Nove alternative kazni zatvora u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije XI dozvole i sistem novčane kazne u dnevnim iznosima, odnosno njihova teorijska i kritička normativna analiza, kao i utvrđivanje efekata njihove dosadašnje primene i uticaja na funkcionisanje sistema krivičnog pravosuđa. U šestom delu analiziraju se specifične nove alternativne mere u uporednom pravu kojima se potencijalno može ostvariti alternacija izricanja kazne zatvora, odnosno izvršenja kazne u penitencijarnoj ustanovi, dok je sedmi deo posvećen specifičnim alternativnim merama u našem krivičnopravnom sistemu, odnosno novim osnovama za oslobođenje učinioca od kazne, stvarnom kajanju i poravnanju učinioca i oštećenog (žrtve), institutu uslovnog otpusta, načelu oportuniteta krivičnog gonjenja i kućnom pritvoru. U skladu sa postavljenim ciljevima ovog naučnog istraživanja, a nakon sveobuhvatne analize predmeta proučavanja i na osnovu longitudinalnog istraživanja izrečenih i izvršenih novih alternativna kazni zatvora u periodu desetogodišnje primene, potvrđene su i naučno objašnjene dve osnovne i šest radnih hipoteza. U zaključnim razmatranjima doktorske disertacije sublimiraju se rezultati istraživanja i predstavljaju predlozi de lege ferenda, kako bi se u izmenjenom normativnom i institucionalnom okviru omogućila efikasnija primena novih alternativa kazni zatvora u praksi krivičnog pravosuđa, ali i ostvario uticaj na delotvornije funkcionisanje krivičnopravnog sistema u Republici Srbiji. Ključne reči: nove alternative kazni zatvora, alternativne krivične sankcije, rad u javnom interesu, kućni zatvor, alternativne mere, krivično zakonodavstvo Republike Srbije.sr
dc.description.abstractThe subject of a research and doctoral thesis “New alternatives to imprisonment in criminal legislation of the Republic of Serbia” is the analysis of the concept, content, condition of imposition, execution and effects of the new alternative criminal sanctions and measures. Introduction of the new alternatives to imprisonment in criminal justice system ranks the Republic of Serbia legislation among contemporary criminal systems, which are characterized by the establishment of more humane ways of responding to milder forms of criminal behavior and the development of an alternative concept of treatment and punishment for perpetrators of minor offences. The objectives of the research are a critical and comparative analysis of normative content for the new alternatives to imprisonment in criminal legislation, reassessment of the compliance with minimal standards provided in international documents, determination of the effectiveness of the imposition and implementation of the new alternatives to imprisonment, reassessment of the justification and possible scope of resisting milder forms of criminality, as well as determination of the impact of their implementation in the functioning of the entire criminal justice system of the Republic of Serbia. The doctoral dissertation consists of seven chapters which are mostly addressed to the important issues relating to the regulation and implementation of the new alternatives of imprisonment. The first part is devoted to the determination of the concept and the reasons for the emergence of new alternative criminal sanctions and measures, as a response to the "crisis of the imprisonment." The second part deals with the traditional alternatives to prison sentence and determines their scope of application in our criminal justice system. The third part is dedicated to the appearance and development of the new alternatives to imprisonment in comparative law, and the fourth is dealing with most important international instruments in this domain, provided by United Nations and Council of Europe. The fifth, and the central, part of the research presents the new alternative criminal sanctions in our criminal law: community service, house arrest, the penalty of seizure of driver's license and a system of day-fines, their theoretical and critical normative analysis, as well as the effects of their application and Нове алтернативе казни затвора у кривичном законодавству Републике Србије XIII the impact on the functioning in our criminal justice system. The sixth part deals with the specific new alternative measures in the comparative law, which potentially can achieve alteration of imprisonment or the execution of a prison sentence in the penal institution, while the seventh part deals with the specific alternative measures in our criminal justice system, and the effects and the impact on their implementation. In accordance with the objectives of the research, after comprehensive analysis of the subject, and on the basis of longitudinal research of imposed and implemented new alternatives in the past decade, we confirmed and scientifically explained two basic and six operating hypothesis. In the concluding remarks of the doctoral dissertation we sublimate the research results and present the proposals de lege ferenda, in order to influence the creation of a different normative and organizational framework for the implementation of the new alternatives to imprisonment, but also to make an impact on the effective functioning of the criminal justice system in the Republic of Serbia. Key words: new alternatives to imprisonment, alternative criminal sanctions, community service, house arrest, alternative measures, criminal legislation of Republic of Serbiaen
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Правни факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectНове алтернативе казни затвора, алтернативне кривичне санкције, рад у јавном интересу, кућни затвор, алтернативне мере, кривично законодавство Републике Србијеsr
dc.subjectNove alternative kazni zatvora, alternativne krivične sankcije, rad u javnom interesu, kućni zatvor, alternativne mere, krivično zakonodavstvo Republike Srbijesr
dc.subjectNew alternatives to imprisonment, alternative criminal sanctions, community service, house arrest, alternative measures, criminal legislation of Republic of Serbiaen
dc.titleНове алтернативе казни затвора у кривичном законодавству Републике Србијеsr
dc.title.alternativeNove alternative kazni zatvora u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbijesr
dc.title.alternativeNew alternatives to imprisonment in the criminal legislation of the Republic of Serbiaen
dc.typeThesissr
dcterms.abstractРистивојевић, Бранислав; Ристивојевић, Бранислав; Костић, Миомира; Дракић, Драгиша; Zdravko, Grujić; Nove alternative kazni zatvora u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record