Show simple item record

Strateško-marketinški model pozicioniranja i brendiranja Republike Srbije

dc.contributor.advisorJakić, Branislav
dc.contributor.otherAndrejić, Marko
dc.contributor.otherMinić, Svetomir
dc.contributor.otherVukajlović, Đurđica
dc.contributor.otherVirijević Jovanović, Saša
dc.contributor.otherJakić, Branislav
dc.creatorПећић, Милутин
dc.date.accessioned2016-10-15T13:59:09Z
dc.date.available2016-10-15T13:59:09Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146919451771529.pdf?controlNumber=(BISIS)101584&fileName=146919451771529.pdf&id=6593&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101584&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146919453146393.pdf?controlNumber=(BISIS)101584&fileName=146919453146393.pdf&id=6594&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6825
dc.description.abstractБренд и брендирање у данашњим оквирима представља једну од најзначајнијих маркетиншких активности. Позиционирањем бренда у главама потрошача обавља се психичка куповина производа/услуга још пре него што је извршена стварна физичка куповина. Брендом се организације одвајају од конкуренције и упућују на супериорност производа и услуга. Како се позиционирају производи и услуге на националном нивоу, тако се позиционирају и националне економије. Поједини брендови који долазе из различитих држава упућују на квалитет и одређују куповину. У раду је представљена емпиријска студија на узорку од 181-не организације. Резултати су показали да иако се спроводе маркетиншке активности на позиционирању производа/услуга, ипак то није у довољној мери. Такође је високо оцењен значај образовања за позиционирање бренда, међутим испод просечно је оцењена позиције производа и услуга српских проивода на међународном тржишту. Резултати су показали да се значајно разликују маркетиншке и активности брендирања у организацијама које су различите величине, дужине пословања, регистрације и нивоа пословања. Висока оцена значаја образовања за позицонирање бренда и ниска оцена позиционирања српских производа на међународном тржишту дата је без обира на карактеристике предузећа. На основу резултата теоријског и емпириског истраживања постављен је модел позиционирања и брендирања Републике Србије. Модел полази од активности и индикатора на нивоу пословних јединица организација, затим активности и индикатора привредних субјеката, привредних грана и на крају националних економија. У оквиру ових нивоа представљене активности треба поступно да воде препознатљивости националног бренда појединих привредних грана.   sr
dc.description.abstractBrend i brendiranje u današnjim okvirima predstavlja jednu od najznačajnijih marketinških aktivnosti. Pozicioniranjem brenda u glavama potrošača obavlja se psihička kupovina proizvoda/usluga još pre nego što je izvršena stvarna fizička kupovina. Brendom se organizacije odvajaju od konkurencije i upućuju na superiornost proizvoda i usluga. Kako se pozicioniraju proizvodi i usluge na nacionalnom nivou, tako se pozicioniraju i nacionalne ekonomije. Pojedini brendovi koji dolaze iz različitih država upućuju na kvalitet i određuju kupovinu. U radu je predstavljena empirijska studija na uzorku od 181-ne organizacije. Rezultati su pokazali da iako se sprovode marketinške aktivnosti na pozicioniranju proizvoda/usluga, ipak to nije u dovoljnoj meri. Takođe je visoko ocenjen značaj obrazovanja za pozicioniranje brenda, međutim ispod prosečno je ocenjena pozicije proizvoda i usluga srpskih proivoda na međunarodnom tržištu. Rezultati su pokazali da se značajno razlikuju marketinške i aktivnosti brendiranja u organizacijama koje su različite veličine, dužine poslovanja, registracije i nivoa poslovanja. Visoka ocena značaja obrazovanja za poziconiranje brenda i niska ocena pozicioniranja srpskih proizvoda na međunarodnom tržištu data je bez obira na karakteristike preduzeća. Na osnovu rezultata teorijskog i empiriskog istraživanja postavljen je model pozicioniranja i brendiranja Republike Srbije. Model polazi od aktivnosti i indikatora na nivou poslovnih jedinica organizacija, zatim aktivnosti i indikatora privrednih subjekata, privrednih grana i na kraju nacionalnih ekonomija. U okviru ovih nivoa predstavljene aktivnosti treba postupno da vode prepoznatljivosti nacionalnog brenda pojedinih privrednih grana.   sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије „МЕФ“, Београдsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectБрендsr
dc.subjectBrendsr
dc.subjectПозиционирањеsr
dc.subjectМаркетингsr
dc.subjectРепублика Србијаsr
dc.subjectНационална економијаsr
dc.subjectМоделsr
dc.subjectPozicioniranjesr
dc.subjectMarketingsr
dc.subjectRepublika Srbijasr
dc.subjectNacionalna ekonomijasr
dc.subjectModelsr
dc.titleСтратешко-маркетиншки модел позиционирања и брендирања Републике Србијеsr
dc.titleStrateško-marketinški model pozicioniranja i brendiranja Republike Srbijesr
dc.typeThesissr
dcterms.abstractЈакић, Бранислав; Aндрејић, Марко; Минић, Светомир; Вукајловић, Ђурђица; Виријевић Јовановић, Саша; Јакић, Бранислав; Pećić, Milutin; Стратешко-маркетиншки модел позиционирања и брендирања Републике Србије; Стратешко-маркетиншки модел позиционирања и брендирања Републике Србије; Strateško-marketinški model pozicioniranja i brendiranja Republike Srbije;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record