Show simple item record

Identification and quantification of structural changes in the landscapes of lower Srem

dc.contributor.advisorCvejić, Jasminka
dc.contributor.otherĐokić, Vladan
dc.contributor.otherBobinac, Martin
dc.contributor.otherMaksin, Marija
dc.contributor.otherMarošan, Stevan
dc.creatorRadulović, Stojanka J.
dc.date.accessioned2016-10-15T13:51:55Z
dc.date.available2016-10-15T13:51:55Z
dc.date.issued2016-09-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4018
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13537/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13610/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48329231
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6774
dc.description.abstractОдноси структуре и еколошких процеса су велика тема у предеоној екологији. Многе процесе није могуће одредити директним посматрањем због ширег просторно – временског опсега којим се бави ова дисциплина. То је био разлог да се изабере проучавање структуре у различитим временским периодима, упоредном анализом утврде просторни процеси и добијени резултати тумаче кроз принципе предеоне екологије и релевантну литературу. Може се рећи да је у овом раду истраживана структура предела и њене промене у циљу утврђивања просторних процеса на подручју доњег Срема. Квантификован је састав и распоред елемената кроз различите временске пресеке. За квантификацију је коришћена она група особина која је битна за одређивање хетерогености и њене тенденције на нивоу предела, или фрагментације, осипања и стварања нових на нивоу типа елемента. Сваки од наведених просторних процеса има своју еколошку импликацију. Боље рећи, геометријске карактеристике и њене промене имају утицаја на еколошке процесе и омогућавају њихово индиректно тумачење. Претходно, да би идентификовали структуру предела неопходно је било утврдити просторни оквир односно, границу предела. За поређење предела различитих величина кроз различите временске пресеке изабран је образац предела са специфичним саставом и распоредом елемената. To би био кратак приказ поступака у раду на реализацији постављених циљева. На анализираном подручју издвојен је предео шума лужњака и граба на речној тераси покривеној лесом и предео шума лужњака и јасена на алувијалној равни. Припадају типу природног предела. Коришћен је десцедентни (хијерархијски) приступ према изабраним параметрима. Старост издвојених предела датира од почетка Субатлантика, пре око 2800 година. У оквиру издвојених граница природних предела на површини од преко 967 km2 картиранe су ниже јединице - елементи предела. Коришћена је метода CORINE (Координација информација о животној средини) land cover (покривач земље), или скраћено CLC, на четвртом нивоу хијерархије...sr
dc.description.abstractRelations between the structure and ecological processes make an important topic in landscape ecology. A great number of processes cannot be defined by direct observation due to the broad spatial and temporal scope of the discipline. Therefore, the aim of the research was to study structure in different time periods, to determine spatial processes by applying comparative analysis and to discuss the obtained results through the principles of landscape ecology and relevant literature. This study deals with landscape structure and the changes that modified it with the aim of determining spatial processes in the area of lower Srem. The composition and the configuration of elements were quantified in different time sections. The quantification was based on a set of those characteristics that determine the heterogeneity and its tendencies at the level of landscape, i.e. fragmentation, and at the level of element types, i.e. shrinkage and creation of new landscapes. Each of these spatial processes has its own environmental implications. In other words, geometric characteristics and changes have an impact on ecological processes and enable their indirect interpretation. However, in order to identify the structure of the landscapes, it was necessary to determine the spatial framework or landscape boundaries. To compare landscapes of different sizes across different time sections, we selected the pattern of landscapes with a specific composition and arrangement of elements. That would be a brief overview of the study procedure applied to achieve the set objectives. The study area comprises a landscape of pedunculate oak and hornbeam forests on the river terrace on loess and a landscape of pedunculate oak and ash flood-plain forests. The descending (hierarchical) approach was applied to the selected parameters. The selected landscapes date back to the beginning of the Subatlantic about 2800 years ago. Within the boundaries of the selected natural landscapes, lower units - landscape elements – were mapped on an area of over 967 km2. CORINE (Coordination of Information on the Environment) land cover programme, or CLC, was used at the fourth level of hierarchy. We selected 59 types of land cover or landscape elements, 7 of which were introduced at the fourth level of classification...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитету
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСтруктура, просторни процеси, метрика предела, антропогени предео, природни предео, образац, променљиви образац, хетерогеност, фрагментација, CORINE покривач земљеsr
dc.subjectStructure, spatial processes, landscape metrics, anthropogenic landscape, natural landscape, pattern, changing spatial pattern, heterogeneity, fragmentation, CORINE land coveren
dc.titleИдентификација и квантификација структурних промена у пределима доњег Сремаsr
dc.titleIdentification and quantification of structural changes in the landscapes of lower Sremen
dc.typeThesis
dcterms.abstractЦвејић, Јасминка; Бобинац, Мартин, 1958-; Марошан, Стеван, 1957-; Максин, Марија; Ђокић, Владан; Радуловић, Стојанка Ј.; Identifikacija i kvantifikacija strukturnih promena u predelima donjeg Srema;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record