Show simple item record

Coordination and guidelines of economic policy in European Union

dc.contributor.advisorVukadin, Emilija
dc.contributor.otherGolubović, Srđan
dc.contributor.otherRadulović, Branko
dc.creatorDimitrijević, Marko B.
dc.date.accessioned2016-10-10T06:33:18Z
dc.date.available2016-10-10T06:33:18Z
dc.date.issued2016-07-08
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3902
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13101/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13194/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514356401
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6737
dc.description.abstractПредмет дисертације јесте идентификовање и анализа битних облика координације и координационих механизама економске политике у Европској унији, оцена њихове економске ефикасности, уочавање предности и недостатака примене у остваривању заједничких циљева предвиђених оснивачким актима, као и улога кључних институција Европске уније у процесу координације економске политике (Комисије, Савета, Парламента, Суда правде, Рачуноводственог суда и Европске централне банке). У том смислу, у раду се даје приказ значајније судске праксе из ове области и свеобухватно анализирају правни оквири нових механизама координације, који су настали као одговор Заједнице на изазове у креирању заједничке економске политике са избијањем глобалне финансијске кризе и под утицајем глобализације. Централно место у истраживању заузимају смернице Европског савета у области координације економске политике и потреба за ширењем постојећег обима координације, која се више традиционално не односи само на усклађивање инструмента и мера заједничке монетарно-кредитне и националних фискалних политика, већ све више обухвата и неке нове (не)економске области попут области образовања, слободног кретања људи, заштите јавног здравља, снадбевања енергентима и очувања животне средине. На основу пажљиво спроведеног истраживања теже се сазнати искустава земаља, чији креатори економске политике имају богату праксу у координацији и самим тим желе се понудити адекватне смернице de lege ferenda за обликовање дугорочног програма економске политике земаља које су на путу ка Европској унији. У раду је примарно коришћен догматски метод ради откривања садржине норми посвећених питању координације екoномске политике. Код разматрања ефеката координације монетарне и фискалне политике у пракси и анализе ефекaта асиметричних поремећаја употребљен је IS-LM модел. Социолошким методом указано је на друштвене узроке који су условили настанак механизама координације и њихово међусобно синтетичко дејство. Анализа механизама координације није могућа сагледавања процеса њене генезе што је изискивало употребу историјског метода.sr
dc.description.abstractThe subject of the dissertation is the identification and analysis of the essential forms of coordination and coordination mechanisms of economic policy in the European Union, the assessment of their economic efficiency, identifying the advantages and disadvantages of applying in achieving the common goals envisaged by the founding documents, as well as the roles of the key institutions of the European Union in the process of coordination of economic policies (Commission, the Council, Parliament, Court of Justice, Accounting Court and the European Central Bank). In this regard, the paper provides an overview of significant judicial practice in this field and critically examines the legal framework of the new coordination mechanisms created in response to the challenges in creating a common economic policy with the outbreak of the global financial crisis and globalization. The central place in the study have the guidelines of the European Council in the field of coordination of economic policy and the need to expand the existing scope of coordination, which is more traditionally refers not only to the harmonization of instruments and measures of the common monetary-credit and national fiscal policy but increasingly includes some new ( no) economic areas such as education, free movement of the people, the protection of public health, energy supply and environmental protection. Based on carefully conducted research is more difficult to learn the experience of countries whose economic policy makers have an extensive practice in coordination and therefore want to offer adequate guidance de lege for forming long-term program of economic policies of countries that are on the path towards the European Union. The paper is primarily used dogmatic method to detect the content of norms dedicated to the coordination of economic policy. When considering the effects of co-ordination of monetary and fiscal policy in practice and analyzing the effects of asymmetric disturbances used the IS-LM model. By the sociological method was indicated the social causes that brought about the emergence of coordination mechanisms and their mutual synthetic effect. Analysis of coordination mechanisms is not possible to consider the process of the genesis of its creation which required the use of the historical method.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectекономска политикаsr
dc.subjecteconomic policyen
dc.subjectthe European Unionen
dc.subjectbasic guidelinesen
dc.subjectcoordinationen
dc.subjectEuropean Councilen
dc.subjectthe principle of subsidiarityen
dc.subjectmonetary lawen
dc.subjectthe European Monetary Unionen
dc.subjectCommunity lawen
dc.subjectfiscal rulesen
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectосновне смерницеsr
dc.subjectкоординацијаsr
dc.subjectЕвропски саветsr
dc.subjectпринцип супсидијарностиsr
dc.subjectмонетарно правоsr
dc.subjectЕвропска монетарна унијаsr
dc.subjectкомунитарно правоsr
dc.subjectфискална правилаsr
dc.titleКоординација и смернице економске политике у Европској унијиsr
dc.titleCoordination and guidelines of economic policy in European Unionen
dc.typeThesis
dcterms.abstractВукадин, Емилија; Радуловић, Бранко; Голубовић, Срђан; Димитријевић, Марко Б.; Koordinacija i smernice ekonomske politike u Evropskoj uniji;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record