Show simple item record

The system of teaching Russian language as the language for specific purposes at humanistic studies in Serbian speaking and socio-cultrural environment Система обучения русскому языку как языку специальности на гуманитарных факультетах в сербской языковой

dc.contributor.advisorKončarević, Ksenija
dc.creatorPaprić, Marijana N.
dc.date.accessioned2016-10-10T06:32:42Z
dc.date.available2016-10-10T06:32:42Z
dc.date.issued2016-07-18
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3958
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13283/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13366/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48152079
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6732
dc.description.abstractПредмет рада је опис и критичка анализа система наставе руског језика као језика струке у српској говорној и социокултурној средини. Проблематика којом се бавимо још увек нија била предмет озбиљнијих теоријских и емпиријских истраживања у савременој методици наставе руског језика, стога би рад који предлажемо представљао први покушај студиознијег бављења овом проблематиком на српском говорном подручју. Систем наставе руског језика као језика струке сагледава се као укупност међусобно повезаних и добро организованих компоненти наставног процеса које граде јединство, условљавајући селекцију и обим наставних садржаја, начине презентације, методе, принципе, средства и облике рада. Компоненте система се описују свака понаособ и у њиховој међусобној повезаности, при чему се указује на њихово место и улогу у самом систему, као и на специфичности функционисања система наставе у целини. Проблематика која је предмет истраживања сагледана је из два аспекта: теоријско-концепцијског и евалуационог. Теоријско-концепцијски аспекат обухвата научнотеоријску и методолошку заснованост система наставе руског језика струке, факторе релевантне за његову реализацију на високошколском нивоу, као и покушај конструисања оптималног модела наставе руског језика струке за хуманистички профил. Евалуациони аспекат подразумева анализу и процену актуелног стања у датој области, вредновање и кориговање важећих нормативних докумената, уџбеника и приручника за руски језик у поменутом профилу. Циљ рада је да пружи слику актуелног стања наставе руског језика струке на хуманистичким студијама у српској говорној средини, али и да понуди конкретне предлоге, сугестије и препоруке у циљу побољшања квалитета наставе и проналажења најоптималнијих концепцијских решења која би послужила као модел будућих студијских курикулума и уџбеника за руски језик струке на поменутим факултетима. Истраживање је показало да многа питања везана за конципирање и конструисање глобалног модела система професионално оријентисане наставе руског језика за хуманистички профил остају актуелна, те као таква и даље представљају предмет интересовања и научних преокупација стручњака и истраживача у овој области.sr
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the description and critical analysis of the system of teaching Russian language as language for specific purposes in Serbian speaking and socio-cultural environment. The issues, we have been dealing with, have not been the subject of complex theoretical and empirical research in contemporary Russian Language Teaching Methodology, and this is why this thesis should be the first attempt of systematic studying of these issues in Serbian speaking area. The system of teaching Russian as a Language for Specific Purposes is seen as a unit of mutually connected and well-organised components of the teaching process, which form a composition, conditioning selection and the scope of teaching contents, ways of presentation, methods, principles, means and forms of work. Components of the system are described individually and mutually, whereas their place and role in the very system are described, as well as particularities of the functioning of the whole teaching process. Issues, which are the subject of the research, have been analysed from the theoretical-conceptual and evaluation concepts. Theoretical-conceptual aspect includes scientific-theoretical and methodological foundation of the teaching system of Russian Language for Specific Purposes, factors relevant for its realisation at the highly academical level, as well as an attempt to constructing an optimal model of teaching Russian Language for Specific Purposes for the humanistic profile. Evaluation aspect means analysis and estimation of the actual state in the given field, estimation and correction of the valid normative documents, course books and manuals for Russian language in the mentioned profile. The aim of the profile is giving a clear picture of the actual state of teaching Russian Language for Specific Purposes at humanistic studies in Serbian speaking environment and to offer suggestions and recommendations for the purpose of improving quality of teaching and finding the most optimal conceptual solutions which would serve as a model for future curricula for studying and course books fro Russian Language for Specific Purposes at the mentioned faculties. The research has shown that many issues connected to the concepts and constructing of the global model of the system of professionally oriented teaching Russian for humanistic profile, remain actual, and that they remain the subject of interest and scientific focus of experts and researchers in this field.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectруски језик струке, систем наставе руског језика, методика наставе руског језика, уџбеник руског језика струке, студијски курикулум за руски језик.sr
dc.subjectRussian Language for Specific Purposes, system of teaching Russian Language, Russian Language Teaching Methodology, Course Book of Russian for Specific Purposes, Study Curriculum for Russian Language.en
dc.titleСистем наставе руског језика као језика струке на хуманистичким студијама у српској говорној и социокултурној срединиsr
dc.titleThe system of teaching Russian language as the language for specific purposes at humanistic studies in Serbian speaking and socio-cultrural environment Система обучения русскому языку как языку специальности на гуманитарных факультетах в сербской языковойen
dc.typeThesis
dcterms.abstractКончаревић, Ксенија; Папрић, Маријана Н.; Sistem nastave ruskog jezika kao jezika struke na humanističkim studijama u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredini; The system of teaching Russian language as the language for specific purposes at humanistic studies in Serbian speaking and socio-cultrural environment Sistema obučeniя russkomu яzыku kak яzыku specialьnosti na gumanitarnыh fakulьtetah v serbskoй яzыkovoй;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record