Show simple item record

Relationship between foreign policy and national security

dc.contributor.advisorVisković, Ivo
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.contributor.otherJović, Dejan
dc.creatorMarinković, Nemanja
dc.date.accessioned2016-10-08T15:55:24Z
dc.date.available2016-10-08T15:55:24Z
dc.date.issued2016-09-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3996
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13487/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13525/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=517488983
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6692
dc.description.abstractОд појаве модерне државе, па чак и раније у периоду првих, рудиментарних државоколиких облика, питање рата и мира је средишњи појам који пресудно утиче на сам опстанак државе, па и појединца и човечанства у целини, без обзира о ком се раздобљу или конкретном политичком систему ради. Основно питање на које се тражи одговор у овом раду је: Који се однос механизмима спољне политике и националне безбедности може сматрати најбољим у настојањима државе да оствари и заштити виталне интересе, базирајући своју активност на коришћењу дозвољених средстава по међународном праву у мирнодопским условима, и искључујући могућност употребе поступака везаних за принуду као додатни аргумент, обзиром да моћ претежног броја држава и међународно право забрањују такву варијанту у савременим условима развоја међународних односа? За сваки од сегмената овог рада најпре се сагледавају досадашња искуства, тј. како се то одвијало у досадашњој теорији и пракси спољне политике и националне безбедности, и њиховом међусобном односу, али и са критичким освртом на досадашњу ситуацију и указивање како би све то што је проблематично могло да се превазиђе и изгледа у будућности односа међу државама, и уопште у међународној заједници. У последњем делу рада ће бити објашњено која би то најбоља варијанта односа могла да буде. У првом делу ће се размотрити теоријска схватања и разграничења односа спољне политике и националне безбедности. То ће се постићи кроз анализу схватања спољне политике, њено теоријско и појмовно одређење, обухват и разграничење са унутрашњом политиком, њихову међузависност и међусобан однос са националном безбедношћу државе, тј. разграничење поља политике и поља безбедности. Затим, анализу схватања националне безбедности државе и њено теоријско и појмовно одређење, класификацију и типологизацију осталих референтних објеката у обухвату националне безбедности државе (безбедност појединца, безбедност друштва) и однос са другим нивоима безбедности (међународна безбедност и глобална безбедност). 7 У погледу интереса/вредности, објашњавају се релације интереси/вредности – циљеви, правно регулисање и врсте државних интереса/вредности и однос спољне политике и националне безбедности државе према њима. Системи спољне политике и националне безбедности су повезани, јер најважнији државни руководиоци су надлежни и за питања спољне политике и националне безбедности, и по заједничком учешћу у политичким телима, као што је на пример Савет за националну безбедност. У раду ће се сагледати начин на који се одвија процес креирања спољне политике, и однос са системом безбедности, пре свега у виду снабдевања информацијама државног руководства за спољнополитичке одлуке. Ту је присутна и улога субјеката из система националне безбедности у појединим фазама поступка креирања спољне политике, средства и носиоци који се појављују у овим фазама. У том контексту приказује се стање онако какво је, и заузима се став да спољна политика треба да буде отворена, да се не користе нелегитимни методи по међународном праву, већ само оно што је доступно из јавних извора, легитимним методама. Такође и за део реализације, у једном сегменту ће се објаснити да би било најбоље да се користе само средства и поступци који су мирни, без оружаних, тајних интервенција, само дипломатски и правни као начини за решавање проблема. Овде се објашњава који спољнополитички поступци постоје, и који се спроводе, међутим, износи се став да се требају и могу користити само мирољубиви поступци, и да треба ревидирати питања употребе војне силе, субверзивних поступака, и сл. Најзад, разматрања се могу сумирати у ставу да је најбољи однос спољне политике и националне безбедности, онај који се заснива на поштовању своје државе и поштовању свих осталих субјеката међународних односа, пријатељству и мирољубивој коегзистенцији.sr
dc.description.abstractSince the beginning of the modern state, and even earlier in the period of the first rudimentary state-like forms, the question of war and peace has been the pivotal concept which crucially influences the very survival of the state, but also the individual and humankind as a whole, regardless of the time period or particular political system. The fundamental question to which the answer is sought in this dissertation is: what kind of relationship of foreign policy and national security mechanisms can be considered the best in the endeavours of a state to achieve and protect vital interests, basing its activity on the use of the means allowed for peace time conditions according to the international law, and excluding the possibility to use means of coercion as additional argument, considering that the power of prevailing number of countries and the international law forbid such a variant in contemporary conditions of international relations development. For each segment of this dissertation the experiences so far are considered first, i.e. what happened so far in theory and practice of foreign policy and national security and their mutual relationship, but there is also a critical review of the situation so far and suggestions how everything problematic could be overcome and how the relations between the states in the future might look like, and generally in the international community. The last part of the dissertation will offer the explanation as to which variant of the relations might be the best. The first part will consider the theoretical concepts and separation of the relationship between foreign policy and national security. This will be achieved through the analysis of the concept of foreign policy, its theoretical and conceptual determination, coverage and the separation from national policy, the interdependence and mutual relationship with state’s national security, i.e. the separation between politics and security fields. Then, there is analysis of concept of state’s national security and its theoretical and conceptual determination, classification and typology of other reference objects within the scope of state’s national security (security of an individual, security of a society) and the relationship with other levels of security (international security and global security). 10 With regard to the interests/values, the relationship interests/values–goals are explained, legal regulation and types of state’s interests/values and the relationship of foreign policy and national security of the state towards them. The systems of foreign policy and national security are connected, since the most important statesmen are in charge of both the foreign policy and national security matters, and they commonly take part in political bodies, such as for instance the Council for national security. The dissertation will consider the manner in which the process of foreign policy creation is carried out and the relationship with security system, primarily in the form of providing information to the statesmen related to foreign-policy decisions. There is also the role of subjects of the national security system in certain stages of foreign policy creation process, the means and carriers who appear in these stages. Within this context the current state-of-affairs is presented, and the stand is taken that foreign policy should be open, that illegitimate methods should not be used in international law but only what is available from public sources, legitimate methods. In addition to this a part of dissertation will explain that it would be best to use only the means and procedures that are peaceful, without armed secret interventions, but only diplomatic and legal manners of problem solving. It is explained here which foreign policy procedures exist and which ones are carried out, however, the standpoint is also presented that only peaceful procedures should and can be used and that it should revise the matters regarding the use of military power, subversive procedures, and similar. Finally, considerations can be summed up in an attitude that the best relationship between foreign policy and national security is the one which is based on respect of one’s own state as well as the respect of all other subjects in international relations, friendship and peaceful coexistence.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСпољна политика, национална безбедност, међународна безбедност, државни интереси, систем спољне политике и националне безбедности, креирање и реализација спољне политикеsr
dc.subjectForeign Policy, National Security, International Security, National Interests, System of Foreign Policy & National Security, Foreign Policy Creation, Realization of Foreign Policyen
dc.titleОднос спољне политике и националне безбедностиsr
dc.titleRelationship between foreign policy and national securityen
dc.typeThesis
dcterms.abstractВисковић, Иво; Симић, Драган; Јовић, Дејан; Маринковић, Немања; Odnos spoljne politike i nacionalne bezbednosti;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record