Show simple item record

Language policy and terminology in professional domains of language use in standard Spanish and Serbian languages; Языковая политика и терминология в профессиональной сфере языкового употребления в стандартных испанском и сербском языках

dc.contributor.advisorFilipović, Jelena
dc.creatorĐordan, Andrijana
dc.date.accessioned2016-09-18T07:44:55Z
dc.date.available2016-09-18T07:44:55Z
dc.date.issued2016-07-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3877
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13024/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13133/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48151055
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6553
dc.description.abstractПредмет истраживања овог рада је однос језичке политике и терминологије у професионалним доменима језичке употребе (прецизније, терминологије менаџмента) у стандардном шпанском и српском језику. У првом делу рада представљена су теоријска и практична сазнања из области терминологије, менаџмента терминологије, језичке политике и планирања и стандардизације (првенствено стандардизације терминологије). Поред тога, пружена су одређена терминолошка разјашњења у склопу широке семантичке парадигме одреднице језик посебне намене и тиме дат допринос терминолошком апарату овог сегмента лингвистике. Емпиријски део рада обухвата два комбинована социолингвистичка истраживања. Прво је рађено на писаном корпусу научних и стручних текстова из области менаџмента на српском, односно шпанском језику. Издвојени су основни термини области, њихова репрезентативност потврђена у литератури, а онда је праћена њихова учесталост и испитиване су њихове особине као стручних термина. За друго истраживање као инструмент реализације коришћен је упитник, а учесници су били представници професионалне делатне заједнице из Србије и Шпаније...sr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral thesis is the relationship between language policy and terminology in the professional domains of language use (specifically, management terminology) in standard Spanish and Serbian. The first part of the study presents theoretical framework and practical considerations in the fields of terminology, terminology management, language policy and planning and standardization (primarily the standardization of terminology). Moreover, it addresses some specific terminological clarifications within the broad semantic paradigm of the term language for specific purposes, which provides a contribution to the terminological apparatus of this area of linguistics. The empirical part of the study consists of two combined sociolinguistic researches. The first was conducted on the written corpora of scientific papers on management in Serbian and Spanish languages. We highlighted the basic terms of the subject field, whose representativeness was confirmed in relevant literature; then their frequency, as well as their characteristics as professional terms were examined. The instrument for the realization of the second part of the research was a survey, which included professional community of practice representatives from Serbia and Spain...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectјезичка политика и планирање, терминологија, терминолошка политика, менаџмент терминологије, језик посебне намене, професионални домени језичке употребе, професионална делатна заједница, стандардизација, менаџментsr
dc.subjectlanguage policy and planning, terminology, terminology policy, terminology management, language for specific purposes, professional domains of language use, professional community of practice, standardization, managementen
dc.titleЈезичка политика и терминологија у професионалним доменима језичке употребе у стандардном шпанском и српском језикуsr
dc.titleLanguage policy and terminology in professional domains of language use in standard Spanish and Serbian languages; Языковая политика и терминология в профессиональной сфере языкового употребления в стандартных испанском и сербском языкахen
dc.typeThesis
dcterms.abstractФилиповић, Јелена; Ђордан, Aндријана; Jezička politika i terminologija u profesionalnim domenima jezičke upotrebe u standardnom španskom i srpskom jeziku; Language policy and terminology in professional domains of language use in standard Spanish and Serbian languages; Яzыkovaя politika i terminologiя v professionalьnoй sfere яzыkovogo upotrebleniя v standartnыh ispanskom i serbskom яzыkah;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record