Show simple item record

The relationship between Church and State in the French legal system

dc.contributor.advisorAvramović, Sima
dc.contributor.otherŠijaković, Bogoljub
dc.contributor.otherĐurić, Vladimir
dc.creatorDemonja, Nikola D.
dc.date.accessioned2016-09-10T17:14:19Z
dc.date.available2016-09-10T17:14:19Z
dc.date.available2020-07-03T09:06:30Z
dc.date.issued2016-07-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3865
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6509
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12974/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13001/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514365361
dc.description.abstractУ правном поретку Француске постоји више облика удруживања који су релевантни за правни положај цркава и верских заједница (верска удружења према Закону о раздвајању Цркава и државе из 1905. године; обична удружења према Закону из 1901. године који се односи на уговор о асоцијацијама, која верске обреде могу да врше према Закону из 1907. године; обична удружења која немају религиозне циљеве, али делују при Цркви у области образовања и културе; посебни режим дијецезалних удружења). Изузетак од принципа раздвајања државе и Цркве представљају два правна режима: “конкордатски режим” који се одржао у департманима Алзас и Мозел, и правни режим прекоморских територија. Циљ ове докторске дисертације јесте истраживање и објашњење кључних момената у историјској еволуцији правних оквира „француског модела“ стриктне одвојености и Цркве. Основа овог модела је идеја лаицитета и њен особен француски израз-концепт laïcité à la française. Ова суштинска карактеристика „француског модела“ резултат је повезаности еволуције правних оквира односа државе и Цркве са процесом лаицизације. Тај процес резултат је крупних друштвених промена које започињу са Великом француском револуцијом. Процес лаицизације имао је пресудан утицај на доношење Закона о раздвајању Цркава и државе из 1905. године који је и данас на снази. У тези се примењује сложени методолошки поступак. Нормативни и догматски метод откривају карактеристике правног поретка религијске структуре француског друштва. Правна историја осветљава историјске околности које су утицале на стварање тог правног поретка. Упоредна правна традиција утврђује и објашњава сличности и разлике између „француског модела“ стриктне одвојености државе и Цркве, са једне стране, и системa државне Цркве и система кооперативне одвојености државе и Цркве, са друге стране. Према становишту еклисијастичког права то су базични модели односа државе и Цркве у Европи. Применом социолошког метода истражују се најважнији друштвени чиниоци који су утицали на стварање специфичног појма laïcité и обликовали основне карактеристике процеса лаицизације.sr
dc.description.abstractIn the French legal system there are several forms of the associations that are relevant for the legal status of churches and religious communities (religious associations under the Law on the Separation of the Churches and the State of 1905; ordinary associations under the Law which treats the agreement of associations of 1901 which may perform religious ceremonies under the Law of 1907, ordinary associations which have no religion aims but are engaged in the Church in the field of education and culture; special regime of diocese). The exception of the principle of separation of church and state is represented by two legal systems: “ the Concordat regime” which is maintained in the departments of Alsace and Moselle, and the legal system of the overseas territories. The purpose of this doctoral thesis is the research and explanation of the crucial moments in the historical evolution of the juridical framework of the “French model” of strict separation of state and church. The basis of this model is the idea of laicity and its specific French expression-concept laïcité à la française. This essential feature of the “French model” is the result of the connection between the evolution of the juridical framework of the relationship between state and church, with the process of laicisation. This process is the product of strong social changes starting with the Great French Revolution. The process of laicisation had a decisive influence on passing the Law on the Separation of the Churches and the State of 1905, which is still in force nowadays. The methodological approach applied in the thesis is complex. Тhe use of normative and dogmatic methods reveal the characteristics of the juridical system of the religious structure in French society. Juridical history clears up the historical circumstances which had an effect on the creation of this juridical system. Comparative juridical tradition establishes and explains similarities and differences between the “French model” of the strict separation of state and church, on the one hand, and the system of established church and the system of the cooperative separation of church and state, on the other hand. In accordance with the ecclesiastical law those models are the basic models in the relationships between church and state in Europe.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectlaïcité à la françaisesr
dc.subjectFrench laicityen
dc.subjectлаицитетsr
dc.subjectлаицизацијаsr
dc.subjectдржавно-црквено правоsr
dc.subjectраздвојеност државе и Црквеsr
dc.subjectlaicityen
dc.subjectlaicisationen
dc.subjectState-Church lawen
dc.subjectseparation of state and churchen
dc.titleОднос државе и Цркве у француском правном системуsr
dc.titleThe relationship between Church and State in the French legal systemen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractAврамовић, Сима; Шијаковић, Богољуб; Ђурић, Владимир; Демоња, Никола Д.; Odnos države i Crkve u francuskom pravnom sistemu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14357/IzvestajKomisije4512.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14356/Disertacija4512.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record