Show simple item record

Role of the police in identifying and prosecuting domestic violence cases

dc.contributor.advisorŠkulić, Milan
dc.contributor.otherPanov, Slobodan
dc.contributor.otherJanjić-Komar, Marina
dc.contributor.otherVuković, Igor
dc.contributor.otherKolarić, Dragana
dc.creatorMarković, Saša M.
dc.date.accessioned2016-09-10T17:14:18Z
dc.date.available2016-09-10T17:14:18Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3854
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12937/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12996/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514323377
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6507
dc.description.abstractНасиље је појава која постоји од настанка човечанства и прати еволуцију људског друштва. Због тога, проучавање насиља, као једног од најинтригантнијих феномена повезаних са човековом природом и људским друштвом, има посебан значај. Ради се о мултидисциплинарној појави коју можемо посматрати са различитих становишта: теологије, антропологије, филозофије, социологије, психологије, етиологије, психијатрије, медицине, права, међународних односа, историје. У овом раду доминира правни аспект заштите од насиља у породици. У оквиру њега посебно је издвојен кривичноправни аспект где се проучавају појам и елементи кривичног дела насиља у породици, однос са другим сличним делима и посебно апострофирају поједини проблеми који постоје у судској пракси у вези са применом инкриминације насиља у породици. Централни део рада се односи на функцију и овлашћења полиције у спречавању и сузбијању насиља у породици. Имајући у виду значај и виктимолошке димензије посебно место заузима део који се односи на заштиту жртвава и сведока кривичних дела насиља у породици и допринос оштећених лица сопственој виктимизацији. Али, пре тога, постојала је потреба да се објасне појмови „насиља―, „насиља у породици―, „агресије―, као претходна питања пре улажења у правно-догматску анализу. Наслов рада „Улога полиције у откривању и доказивању насиља у породици― указује управо на онај део који је до сада недостајао у научној и стручној литератури а који би обухватио и анализу практичног поступања државних органа, нарочито полиције. Приступ проблему насиља у породици до сада није био свеобухватан, већ су поједина питања обрађивана парцијално и спорадично. Овај рад је у сваком делу проткан примерима из праксе који му дају додатну вредност и уједно пружају одговор да ли су донете правне норме прилагођене животу, што уједно утиче на процену њихове ефективности и ефикасности. Предмет рада је положај и улога полиције у откривању и доказивању насиља у породици. Насиље у породици је први пут издвојено као самостално кривично дело 2002. године.sr
dc.description.abstractAbstract: Violence is a phenomenon that has existed from the beginning of humanity and has since followed the evolution of human society. Hence, studying violence, as one of the most intriguing phenomena associated with human nature and human society, is of special importance. It is a multidisciplinary phenomenon that can be observed from different perspectives including: theological, anthropological, philosophical, sociological, psychological, etiological, psychiatric, medical, legal, international relations-based, and historical. The major focus of this paper is on the legal aspect of protection against domestic violence. Within this aspect, particular emphasis is on the criminal legal aspect which examines the concept and elements of the criminal offence of domestic violence, the relation to other similar offences and particularly highlights certain case-law problems associated with the application of the incrimination of domestic violence. Central part of the paper relates to functions and powers of the police in preventing and suppressing domestic violence. Bearing in mind another important dimension - victimology - special place is given to the part relating to the protection of victims and witnesses of domestic violence crimes and to the contribution of the injured persons to their own victimisation. However, prior to that, it was necessary to explain the terms ‗violence‘, ‗domestic violence‘, ‗aggression‘, as preliminary issues before going ahead with legal and dogmatic analysis. The title of the paper „The Role of the Police in Detecting and Proving Domestic Violence‟ points exactly to the part which has to date been missing from the scientific and technical literature, and which would also include the analysis of the practice of state authorities, and specifically the police. Therefore, the approach to the problem of domestic violence has not been comprehensive to date; instead, certain issues have only been partially and sporadically addressed. This paper, in each of its part, features the examples from practice which add value to it and, at the same time, provide answer whether the adopted legal norms are adjusted to the realities of life, which altogether affects the assessment of their effectiveness and efficiency. The subject of the paper is the status and role of the police in detecting and proving the existence of violence in the family. Family violence was first regulated as a VII separate criminal offence in 2002.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнасиље, породица, кривично дело, прекршај, породично-правна заштита, жртва, улога полиције, доказивање, откривање, овлашћењаsr
dc.subjectviolence, family, criminal offence, misdemeanour, family law protection, victim, police role, proving (investigative actions), detection, powersen
dc.titleУлога полиције у откривању и доказивању насиља у породициsr
dc.titleRole of the police in identifying and prosecuting domestic violence casesen
dc.typeThesis
dcterms.abstractШкулић, Милан; Вуковић, Игор; Јањић-Комар, Марина; Панов, Слободан; Коларић, Драгана; Марковић, Саша М.; Uloga policije u otkrivanju i dokazivanju nasilja u porodici;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record