Show simple item record

Bibliography of the journal "Razvitak" with literary and historical study; Библиография журнала "Развитак" с литературноисторическим изучением

dc.contributor.advisorVraneš, Aleksandra
dc.creatorGostimirović, Slavica
dc.date.accessioned2016-09-03T19:17:30Z
dc.date.available2016-09-03T19:17:30Z
dc.date.available2020-07-03T10:08:51Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3778
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6467
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12703/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48147983
dc.description.abstractБиблиографија представља значајан сегмент културе и развоја једног народа, Из тог разлога израда „Библиографије часописа Развитак“ требало би да буде скроман допринос развоју науке и очувању српске библиографије, а уједно и да прикаже важност наше периодике у ширењу писмености, културе, те очувању културне традиције, а све то захваљујући ентузијастима, који су несебично радили на утемељењу српског културног идентитета. Часопис „Развитак“, невелик обимом, у више наврата покретан, тешком муком и преданим радом, плод је и средство остварења циљева нашег Петра Кочића „Барда револуције“, како су га с правом, називали. Свјесни чињенице да израђујући овакву библиографију, сабирамо на једно мјесто оно што је настало као продукт рада наших истакнутих личности, у одређеном историјском периоду веома значајном у развоју српског народа, ова библиографија представља збир свега онога што је доносио часопис, који је био активан у веома турбулентном времену. Основа за покретање часописа 1910. године биле су историјске и културне прилике у Босни и Херцеговини, у вријеме аустроугарске окупције, када је часопис одиграо значајну културну, историјску и политичку улогу, те је као инструмент послужио за постизање јединственог циља ондашњег грађанства и сељаштва, а тај циљ је очување отаџбине, што је заправо и безвремени циљ једног народа. „Да наставимо!“sr
dc.description.abstractBibliography presents an important segment of culture and development of a nation. Therefore, work on the ‘Bibliography of the Journal Razvitak’ is supposed to be a modest contribution to the development of science and preservation of Serbian bibliography, and at the same time it should show the importance of our periodicals in the spread of literacy, culture and preservation of tradition, all owing to the enthusiasts who have altruistically worked on the establishment of Serbian cultural identity. Journal ‘Razvitak’, initiated several times by hard work and commitment, is the result of achievement of goals by our Petar Kočić, ‘The Bard of Revolution’, as he was rightfully called. Being aware of the fact that by creating this kind of bibliography we are collecting on one place works by our prominent figures in a certain historical period important in development of Serbian people, this bibliography presents summation of the Journal that was active in a very turbulent period. The basis for the launch of the Journal in 1910 was the historical and cultural situation in Bosnia and Herzegovina during Austro-Hungarian occupation when the magazine played an important cultural, historical and political role, and has served as an instrument for achieving a single goal of the then bourgeoisie and the peasantry, which was the preservation of the fatherland, actually being the timeless goal of a nation. Let us continue!en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectБиблиографијаsr
dc.subjectBibliographyen
dc.subjectчасопис „Развитак“sr
dc.subjectПетар Кочићsr
dc.subject„Змијање“sr
dc.subjectБосанска крајинаsr
dc.subjectАнексија Боснеsr
dc.subjectМлада Боснаsr
dc.subjectБранко Чубриловићsr
dc.subjectЈово Зубовићsr
dc.subjectБожо Булатовићsr
dc.subjectМиодраг М. Вулин.sr
dc.subjectjournal ‘Razvitak’en
dc.subjectPetar Kočićen
dc.subject‘Zmijanje’en
dc.subjectBosnian Krajinaen
dc.subjectannexation of Bosniaen
dc.subjectMlada Bosna (‘Young Bosnia’)en
dc.subjectBranko Čubrilovićen
dc.subjectJovo Zubovićen
dc.subjectBožo Bulatovićen
dc.subjectMiodrag M. Vulin.en
dc.titleБиблиографија часописа "Развитак" са књижевноисторијском студијомsr
dc.titleBibliography of the journal "Razvitak" with literary and historical study; Библиография журнала "Развитак" с литературноисторическим изучениемen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractВранеш, Aлександра; Гостимировић, Славица; Bibliography of the journal "Razvitak" with literary and historical study; Bibliografiя žurnala "Razvitak" s literaturnoistoričeskim izučeniem; Bibliografija časopisa "Razvitak" sa književnoistorijskom studijom;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28411/Disertacija4430.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28412/Gostimirovic_Slavica_P.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record