Show simple item record

Cartographic modeling of infrastructure systems in spatial planning

dc.contributor.advisorIkonović, Vesna
dc.contributor.otherLukić, Bogdan
dc.contributor.otherNestorov, Ivan
dc.creatorĐorđević, Aleksandar D.
dc.date.accessioned2016-08-21T07:08:06Z
dc.date.available2016-08-21T07:08:06Z
dc.date.available2020-07-03T08:27:06Z
dc.date.issued2014-07-21
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6287
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3636
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12421/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46217999
dc.description.abstractСврсисходно предмету и циљу истраживања, на темељу релевантних теоријских и методолошких поставки савременог просторног планирања, картографије и њених дисциплина, уз уважавање принципа географских информационих система, у раду су утврђени и научно образложени савремени концепти картографског моделовања инфраструктурних система у просторном планирању и дефинисан је алгоритам картографског моделовања инфраструктурних система у просторном планирању. Приказан је и физички модел података инфраструктурних система за потребе израде рефералне карте инфраструктурних система ГИС технологијом. Рад указује на неопходност унапређивања теорије и праксе просторног планирања у Србији, омогућавајући повезивање и интегрисање сектора просторног планирања, картографије и географских информационих система. Рад има карактер мултидисциплинарног истраживања, нарочито када се у значајнијој мери мења организационо-техничко-технолошки контекст на глобалном нивоу, као што је то случај данас. Представљeни су резултати истраживачког рада заснованог на признатим методама. У складу са постављеним хипотезама и природом постављеног проблема и његових карактеристика, а имајући у виду да се ради о интердисцплинарном (просторно планерском) и примењеном истраживању коришћени су дедуктивни метод, индуктивни метод, картографске методе, као и принципи општих научних метода, у првом реду метода моделовања. Примењене су и друге методе као што су метод анализе и синтезе. Аналитичким методолошким поступком посматрани су поједини елементи картографских модела, а синтезним дефинисани модели њихове квалитетније будуће примене: дефинисање и класификовање, компаративни метод, картографски метод, моделовање, системска анализа, функционална анализа, временска и просторна корелација. У раду су постављене следеће хипотезе: Адекватно картографско моделовање инфраструктурних система у процесу израде просторних планова значајно унапређује процес имплементације просторних планова и чини квалитетнијим процес доношења одлука. Из основне хипотезе развијене су две секундарне хипотезе које се односе на подизање ефикасности процеса израде картографских прилога и значај картографског моделовања на укупни квалитет просторног плана. Прва секундарна хипотеза гласи: Квалитетно картографски моделовани инфраструктурни системи у просторним плановима употребом ГИС-а или других алата, који подржавају дигиталну картографију омогућавају ефикаснију даљу разраду просторних планова кроз израду програма развоја инфраструктурних система. Друга секундарна хипотеза гласи: Погрешно картографски моделовани инфраструктурни системи у просторним плановима доводе до неадекватних тумачења просторног плана и отежавају даљи процес планирања и имплементацију плана. У теоријско-методолошком смислу рад сагледава савремене концепте картографског моделовања инфраструктурних система у просторном планирању, разматра проблематику креирања аналогних и дигиталних рефералних карата инфраструктурних система у просторним плановима, могућности њиховог унапређивања и стандардизације као и ефекте који из тога произилазе. Рад инсистира на даљем повезивању, обликовању, моделирању и креативној синтези приступа картографског моделовања, унапређењу приступа креирању рефералних карата у просторним плановима а посебно картографском моделовању инфраструктурних система у просторном планирању. Истовремено указује на основне појмове које је потребно дефинисати, политике које треба прописати, нивое размене података које треба успоставити, трошкове и користи које треба очекивати, институције које треба ангажовати и/или преструктуирати у систему планирања у Србији и управљања простором са циљем унапређења квалитета простора и постојеће праксе просторног и урбанистичког планирања. Дефинисана је нова методологије креирања аналогних и дигиталних рефералних карата инфраструктурних система у просторним плановима, препоруке за избор оптималних знакова и смернице за даље унапређивање и истраживање картографског метода. Предложен је метамодел, односно прототип стандардизованог модела базе података и стандардизованог кључа картографских знакова примењивих у рефералним картама у просторним плановима.sr
dc.description.abstractIn this paper we identified and scientifically explained modern concepts of cartographic modeling of infrastructure systems in spatial planning and we defined the algorithm of cartographic modeling of infrastructure systems in spatial planning, all in accordance with the subject and purpose of this research, on the basis of relevant theoretical and methodological postulates of modern spatial planning, cartography and its disciplines, taking into account the principles of geographic information systems. This paper indicates that it is necessary to improve on the theory and practice of spatial planning in Serbia, by enabling that the sectors of spatial planning, cartography and geographic information systems be linked and integrated. The paper has the character of a multidisciplinary research, particularly since the organizational, technical and technological context is going through significant changes on a global level, as is the case these days. We presented the results of research work based on well recognized methods. In accordance with the existing hypotheses and the nature of the problem in question and its characteristics, while also having in mind that it is an interdisciplinary (relating to spatial planning) and applied research, we used the deductive method, the inductive method, cartographic methods, as well as the principles of common scientific methods, primarily the modeling method. We also applied other methods such as the method of analysis and synthesis. We used analytical methodological approach to observe certain elements of cartographic models and the synthesis approach to define the models of their improved future use: defining and classifying, comparative method, cartographic method, modeling, system analysis, functional analysis, time and spatial correlation. The following hypothesis were set in this paper: Adequate cartographic modeling of infrastructure systems during the process of producing spatial plans significantly improves the implementation process of spatial plans and makes the decision making process better. Two secondary hypotheses were derived from this basic hypothesis and they are related to improving the efficiency of the making process of cartographic supplements and the importance of cartographic modeling on the overall quality of the spatial plan. The first secondary hypothesis states that adequate cartographically modeled infrastructure systems in spatial plans, obtained with the use of GIS or other tools, and which support digital cartography, enable a more efficient further elaboration of spatial plans through creating the infrastructure system development program. The second secondary hypothesis states that bad cartographically modeled infrastructure systems in spatial plans lead to inadequate interpretations of the spatial plan and aggravate further planning and implementation of the plan. In the theoretical-methodological sense, this paper analyzes modern concepts of cartographic modeling of infrastructure systems in spatial planning, it considers the problems of creating analog and digital referral maps of infrastructure systems in spatial plans, the possibilities for its improvement and standardization, as well as the effects stemming from all this. Next, the paper insists on further linking, shaping, modeling and the creative synthesis of cartographic modeling approaches, on the improvement of the approach to creating referral maps in spatial plans and particularly on the cartographic modeling of infrastructure systems in spatial planning. At the same time, it identifies the basic terms that need to be defined, policies to be introduced, levels of data exchange to be established, costs and benefits to be expected, institutions to be engaged and/or reorganized in the system of planning in Serbia and the management of space with an aim of improving the quality of space and the existing practices in the area of spatial and urban planning. We defined a new methodology of creating analog and digital referral maps of infrastructure systems in spatial plans, recommendations for choosing optimal signs and guidelines for further improvement and exploration of the cartographic method. We proposed a meta-model, i. e. a prototype of a standardized database model and a standardized key for cartographic signs applicable in referral maps and spatial plans.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/176017/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпросторно планирањеsr
dc.subjectspatial planningen
dc.subjectкартографијаsr
dc.subjectинфраструктурни системиsr
dc.subjectcartographyen
dc.subjectinfrastructure systemsen
dc.titleКартографско моделовање инфраструктурних система у просторном планирањуsr
dc.titleCartographic modeling of infrastructure systems in spatial planningen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractИконовић, Весна; Лукић, Богдан; Несторов, Иван; Ђорђевић, Aлександар Д.; Kartografsko modelovanje infrastrukturnih sistema u prostornom planiranju;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3776/Disertacija4286.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record