Show simple item record

Estimation of residential building evelopes' energy performance using the infrared thermography method.

dc.contributor.advisorJovanović Popović, Milica
dc.contributor.otherŽivković, Branislav
dc.contributor.otherRadivojević, Ana
dc.contributor.otherRajčić, Aleksandar
dc.creatorIgnjatović, Dušan M.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:29:20Z
dc.date.available2016-07-30T15:29:20Z
dc.date.issued2016-02-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3408
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11951/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513065873
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6119
dc.description.abstractЕнергетске перформансе зграда представљају резултат утицаја више различитих фактора током њиховог животног века: од закона и прописа према којима су пројектоване и грађене, преко квалитета извођења и употребљених материјала па све до одржавања, односно евентуалних унапређења. У циљу формирања стратегија газдовања грађевинским фондом базираних на постулатима одрживог развоја и енергетске ефикасности неопходно је испитати стање и, нарочито, утврдити реалне енергетске карактеристике зграда. Предмет докторске дисертације представља истраживање структуре и енергетских перформанси омотача вишепородичних стамбениих зграда Србије изграђених у периоду после Другог светског рата. Полазиште рада представља анализа материјално конструктивних карактеристика зграда као и регулативе релевантне за ову област уз установљење одговарајуће периодизације. За сваки дефинисани период утврђени су карактеристични фасадни склопови који су детаљно истраживани проучавањем техничке документације, прорачунавањем енергетскких перформанси и истраживањем на терену применом методе термовизијског снимања. Специфичности коришћене методе су детаљно истражене и описане како на теоретском тако и на практичном плану. Идентификовани су релевантни утицајни фактори, могућности примене у архитектури и назначена ограничења са објашњењима најчешћих грешака и неодговарајућих тумачења. У циљу правилне примене методе дефинисане су процедуре и дате одговарајуће препоруке. Истраживање енергетских перфоманси је остварено прорачуном релевантних параметара на основу важеће законске регулативе, применом симулационих метода и термовизијским снимањем. Извршена је компарација добијених резултата уз одговарајући коментар и формиран је каталог карактеристичних случајева...sr
dc.description.abstractEnergy performance of a building is a result of various impact factors throughout its whole lifecycle: from laws and codes regulating its design and construction, build quality and materials application all the way to the occupant behaviour, maintenance and potential upgrades and adaptations. Establishing the current condition and real energy performance of buildings is necessary in the process of creating strategies for building fond management based on the postulates of sustainable development and energy efficiency of buildings. The subject of this dissertation is research of structure and energy performance of Serbian multifamily housing built after the World War II. The starting point of the research is the analysis of material characteristics of these buildings as well as relevant codes and regulations with establishing appropriate periodization. Typical façade assemblies are determined for each period, to be explored in detail by studying the technical documentation, calculating and simulating energy performance and on-site explorations using the infrared thermography method. The specifics of infrared thermography method are thoroughly researched and described both through theoretical and practical aspects. All relevant input factors are identified and explained, the possibilities for application in architecture are determined and explored, including the constraints and the most common mistakes and misinterpretations. The adequate procedures are determined and a set of recommendations is defined in order to provide proper application of the method. Energy performance of buildings is explored by calculating relevant parameters based upon current regulations, by computer simulations and by infrared thermography. The results are cross-compared and thoroughly interpreted, and a catalogue of typical cases is provided...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕнергетска ефикасностsr
dc.subjectEnergy Efficiencyen
dc.subjectтермовизијско снимањеsr
dc.subjectомотачsr
dc.subjectоцена перформансиsr
dc.subjectInfrared Thermographyen
dc.subjectBuilding Envelopeen
dc.subjectPerformance Assessmenten
dc.titleОцена енергетских перформанси омотача стамбених зграда методом термовизијског снимањаsr
dc.titleEstimation of residential building evelopes' energy performance using the infrared thermography method.en
dc.typeThesis
dcterms.abstractЈовановић Поповић, Милица; Рајчић, Aлександар; Радивојевић, Aна; Живковић, Бранислав; Игњатовић, Душан М.; Ocena energetskih performansi omotača stambenih zgrada metodom termovizijskog snimanja;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record