Show simple item record

Višekriterijumska optimizacija ukupne cene projekta izgradnje sportskih objekata

dc.contributor.advisorJakić, Branislav
dc.contributor.otherAndrejić, Marko
dc.contributor.otherJakić, Branislav
dc.contributor.otherBrzaković, Miodrag
dc.creatorМилинковић, Озрислава
dc.date.accessioned2016-07-18T07:07:15Z
dc.date.available2016-07-18T07:07:15Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146116412593937.pdf?controlNumber=(BISIS)100683&fileName=146116412593937.pdf&id=5417&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100683&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146116413712234.pdf?controlNumber=(BISIS)100683&fileName=146116413712234.pdf&id=5418&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5945
dc.description.abstractОдрживи развој се базира на препознавању чињенице да кад се ресурси троше брже него што се стварају, они се троше до потпуног нестанка. Грађевинска индустрија спада у велике потрошаче природних ресурса и загађиваче животне средине, али и индустрија која запошљава највећи број људи у свету. Услед све веће бриге због разорних ефеката које грађевинска индустрија има на животну средину у погледу загађења и потрошње природних ресурса, одрживост је постала приоритет и концепт који обликује, грађевинску индустрију и процес јавних набавки. Јавна набавка је ефикасно средство које влада једне земље може користити да направи баланс између економских, еколошких и социјалних питања, као и да наметне норме и стандарде којима би се стимулисала одржива градња и заштитила животна средина. Увођењем анализа базираним на вишекритеријумском приступу за оцену инвестиција у процесу јавних набавки спортских објеката, омогућиће се реално сагледавање инвестиција и налажење практично најбољег решења које ће бити у складу с принципима одрживог развоја, као и свим важећим прописима Републике Србије и Европске уније. Европска унија спада међу најнапредније у погледу успостављања и имплементације мера које имају за циљ увођење одрживости у све фазе изградње. Европска унија је имплеметацијом регулатива успела да уведе одрживост у процес јавних набавки грађевинских објеката. Велики напредак постигнут је у смањењу емисије угљен-диоксида, повећању енергетске ефикасности, коришћењу обновљивих извора енергије и смањењену потрошње ресурса. У процесу прикључења Европској унији, Републику Србију чекају велике реформе закона који се тичу градње и јавним набавкама, као и увођење нових анализа за оцену инвестиција које би могле оправдати и стимулисати улагање у енергетски ефикасне грађевинске објекте.sr
dc.description.abstractOdrživi razvoj se bazira na prepoznavanju činjenice da kad se resursi troše brže nego što se stvaraju, oni se troše do potpunog nestanka. Građevinska industrija spada u velike potrošače prirodnih resursa i zagađivače životne sredine, ali i industrija koja zapošljava najveći broj ljudi u svetu. Usled sve veće brige zbog razornih efekata koje građevinska industrija ima na životnu sredinu u pogledu zagađenja i potrošnje prirodnih resursa, održivost je postala prioritet i koncept koji oblikuje, građevinsku industriju i proces javnih nabavki. Javna nabavka je efikasno sredstvo koje vlada jedne zemlje može koristiti da napravi balans između ekonomskih, ekoloških i socijalnih pitanja, kao i da nametne norme i standarde kojima bi se stimulisala održiva gradnja i zaštitila životna sredina. Uvođenjem analiza baziranim na višekriterijumskom pristupu za ocenu investicija u procesu javnih nabavki sportskih objekata, omogućiće se realno sagledavanje investicija i nalaženje praktično najboljeg rešenja koje će biti u skladu s principima održivog razvoja, kao i svim važećim propisima Republike Srbije i Evropske unije. Evropska unija spada među najnaprednije u pogledu uspostavljanja i implementacije mera koje imaju za cilj uvođenje održivosti u sve faze izgradnje. Evropska unija je implemetacijom regulativa uspela da uvede održivost u proces javnih nabavki građevinskih objekata. Veliki napredak postignut je u smanjenju emisije ugljen-dioksida, povećanju energetske efikasnosti, korišćenju obnovljivih izvora energije i smanjenjenu potrošnje resursa. U procesu priključenja Evropskoj uniji, Republiku Srbiju čekaju velike reforme zakona koji se tiču gradnje i javnim nabavkama, kao i uvođenje novih analiza za ocenu investicija koje bi mogle opravdati i stimulisati ulaganje u energetski efikasne građevinske objekte.sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије „МЕФ“, Београдsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.titleВишекритеријумска оптимизација укупне цене пројекта изградње спортских објекатаsr
dc.titleVišekriterijumska optimizacija ukupne cene projekta izgradnje sportskih objekatasr
dc.typeThesissr
dcterms.abstractЈакић, Бранислав; Aндрејић, Марко; Јакић, Бранислав; Брзаковић, Миодраг; Milinković, Ozrislava; Višekriterijumska optimizacija ukupne cene projekta izgradnje sportskih objekata; Вишекритеријумска оптимизација укупне цене пројекта изградње спортских објеката; Вишекритеријумска оптимизација укупне цене пројекта изградње спортских објеката;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record