Show simple item record

The poetics of Momčilo Nastasijević's prose writings

dc.contributor.advisorDelić, Jovan
dc.contributor.otherIvanić, Dušan
dc.contributor.otherHodel, Robert
dc.contributor.otherŠpadijar, Irena
dc.contributor.otherMilanović, Aleksandar
dc.creatorPerišić, Nedeljka
dc.date.accessioned2016-07-16T13:13:19Z
dc.date.available2016-07-16T13:13:19Z
dc.date.issued2016-03-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3239
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11623/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48007695
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5906
dc.description.abstractЦиљ нашег истраживања био је да установимо, како и сам наслов прецизира, основне поетичке постулате на којима почива проза Момчила Настасијевића, писана и објављивана највећим дијелом дведесетих и тридесетих година прошлог вијека. Занимало нас је и како се она развијала се и бивала смјештана у контексте актуелног тренутка и историје српске књижевности. Поетику смо при том посматрали као унутрашњи, иманентни склоп ове прозе, сачињен од свих за проучавање занимљивих и подстицајних дијелова разматраног прозног дискурса, премда се у одвојеним поглављима бавимо и раном рецепцијом тог дјела и аутопоетичким исказима самог писца – дакле аспектима који се нужно и најближе надовезују на питање строго иманентнопоетичких структура. Најпрецизније речено, истраживање под називом „Поетика Настасијевићеве прозе“ имало је за циљ да се позабави јединственошћу стратегија и структура Настасијевићеве нарације, да их разложи, опише и обухвати законе њихове непоновљиве синтезе у мјери у којој је то егзактним језиком уопште изводљиво...sr
dc.description.abstractThe aim of our research was, as defined by the title, to determine the basic poetic postulates of Momčilo Nastasijević’s fiction, written and published largely during the 1920s. We were interested both in its development and its positioning in the context of the current moment and the history of Serbian literature. In so doing, we regarded poetics as the internal, immanent structure of this prose, constituted by all parts of the examined prose discourse that were interesting and stimulating for research, although separate chapters deal with the early reception of this opus and the writer’s own autopoetic statements – i.e. aspects that are necessarily and closely linked to the question of strictly immanently poetic structures. Put as precisely as possible, the research titled “The Poetics of Momčilo Nastastijević’s Prose Writings” aims to deal with the uniqueness of Nastasijević’s narrative strategies and structures, to deconstruct them, describe them and encompass the laws of their inimitable synthesis as far as feasible by means of an exact language...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпоетика (експлицитна и имплицитна)sr
dc.subjectpoetics (explicit and implicit)en
dc.subjectсимболизамsr
dc.subjectавангардаsr
dc.subjectусменоsr
dc.subjectфолклорsr
dc.subjectсредњовијековна књижевостsr
dc.subjectјезикsr
dc.subjectмитsr
dc.subjectритуалsr
dc.subjectхронотопsr
dc.subjectхроникаsr
dc.subjectнарацијаsr
dc.subjectприповједачsr
dc.subjectфокализацијаsr
dc.subjectфантастикаsr
dc.subjectиронијаsr
dc.subjectрецепцијаsr
dc.subjectSymbolismen
dc.subjectavant-gardeen
dc.subjectoral literatureen
dc.subjectfolkloreen
dc.subjectmedieval literatureen
dc.subjectlanguageen
dc.subjectmythen
dc.subjectritualen
dc.subjectchronotopeen
dc.subjectchronicleen
dc.subjectnarrationen
dc.subjectnarratoren
dc.subjectfocalisationen
dc.subjectthe fantasticen
dc.subjectironyen
dc.subjectreceptionen
dc.titleПоетика прозе Момчила Настасијевићаsr
dc.titleThe poetics of Momčilo Nastasijević's prose writingsen
dc.typeThesis
dcterms.abstractДелић, Јован; Иванић, Душан; Ходел, Роберт; Шпадијар, Ирена; Милановић, Aлександар; Перишић, Недељка; Poetika proze Momčila Nastasijevića;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record