Show simple item record

dc.creatorDabić, Tijana
dc.date.accessioned2016-05-28T14:49:39Z
dc.date.available2016-05-28T14:49:39Z
dc.date.issued2015-11-23
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144828328010588.pdf?controlNumber=(BISIS)97315&fileName=144828328010588.pdf&id=4676&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=97315&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144828328720033.pdf?controlNumber=(BISIS)97315&fileName=144828328720033.pdf&id=4677&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5432
dc.description.abstractOva disertacija bavi se analizom potreba studenata informacionih tehnologija u nastavi engleskog jezika u Srbiji. Analiza potreba najviše je fokusirana na tri aspekta nastave engleskog jezika: (1) odnos kurseva opšteg engleskog jezika i jezika struke; (2) značaj i vladanje četirima jezičkim veštinama (pisanjem, govorom, čitanjem i slušanjem); (3) na zadatke i aktivnosti koje ispitanici vide najkorisnijim za razvijanje četiri jezičke veštine u nastavi engleskog jezika na departmanima informacionih tehnologija u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u toku akademske 2011/2012. godine na osam departmana informacionih tehnologija u pet gradova u Srbiji. Tri su izvora podataka koja je autorka koristili pri prikupljanju podataka: (1) upitnik za studente (775 studenata II i III godine informacionih tehnologija); (2) upitnik za profesore i asistente (77 profesora i asistenata koji predaju stručne informatičke predmete); (3) strukturisani intervju (16 studenata (II i III godine), 10 asistenata i 10 profesora stručnih predmeta); Nakon što su prikupljeni svi podaci, analizirani su kvantitativno (standardna devijacija, aritmetička sredina, korelacije i t-test) i kvalitativno (upotrebom principa utemeljene teorije). Dobijeni podaci upućuju da su potrebe studenata informacionih tehnologija delimično zadovoljene. Utvrđeno je da nastavu engleskog jezika na departmanima informacionih tehnologija ne bi trebalo organizovati dihotomno, samo u okviru kurseva opšteg engleskog jezika i engleskog jezika struke, i linearno, za sve studente isto, već stepenovano, da se na osnovu utvrđenog znanja pri upisu na fakultet određuje na kojem stepenu student počinje sa učenjem engleskog jezika. U skladu sa tim, potrebno je definisati obavezne kurseve kao i konkretna znanja i veštine koje je potrebno usvojiti do kraja školovanja, ali je takođe potrebno ponuditi i određeni broj izbornih kurseva i fakultativnih aktivnosti na engleskom jeziku u cilju poboljšanja ili obogaćivanja znanja engleskog jezika. Ispitujući značaj i vladanje u okviru četiri veštine, utvrđeno je da su veštine kojima studenti najbolje vladaju čitanje i slušanje, veština koju vide kao najpotrebniju je čitanje, dok su veštine koje bi trebalo da usavrše pisanje i govor koje smatraju neophodnim, naročito u domenu poslovne komunikacije. Bitno je naglasiti i razliku između mikroveština, u okviru četiri navedene veštine, koje su izdvojili studenti sa fakulteta i studenti sa visokih škola. Pri analizi aktivnosti, koje su studenti naveli u intervjuima, u cilju razvijanja četiri navedene veštine uočena je tendencija prema integrisanju više veština u ovladavanju navedenih aktivnosti i prema upotrebi kompjutera u učenju jezika. Značaj ove studije ogleda se u predstavljanju okvira za organizovanje nastave engleskog jezika na departmanima informacionih tehnologija na fakultetima i na visokim školama, u ponudi utvrđenih žanrova koji su predstavljeni kroz presek tipa kursa engleskog jezika i jezičkih veština i u navedenim svojstvima koja su direktno u vezi sa potrebama studenata koje se odnose na organizaciju nastave engleskog jezika, na sadržaje koje je potrebno obraditi i na metodologiju podučavanja engleskog jezika.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAttribution-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectanaliza potreba, nastava engleskog jezika, informacione tehnologije, visokoobrazovne ustanove, jezičke veštine, zadatak, utemeljena teorijasr
dc.titlePotrebe studenata informacionih tehnologija u nastavi engleskog jezika u Srbijisr
dc.typeThesissr
dcterms.abstractДабић, Тијана; Потребе студената информационих технологија у настави енглеског језика у Србији; Потребе студената информационих технологија у настави енглеског језика у Србији;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record