Show simple item record

Islamic fundamentalism and protection of the state (comparative case study - North Caucasus and Western Balkans)

dc.contributor.advisorDragišić, Zoran
dc.contributor.otherKilibarda, Zoran
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.creatorFilijović, Marko
dc.date.accessioned2016-04-10T11:25:30Z
dc.date.available2016-04-10T11:25:30Z
dc.date.issued2014-11-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2727
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10867/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512356789
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5100
dc.description.abstractИсламски фундаментализам представља сложен социјални феномен, који је у протеклих неколико деценија био предмет истраживања различитих научних дисциплина, при чему је углавном био сагледаван кроз призму Исламске револуције у Ирану 1979. године. До промене у перцепцији овог феномена дошло је 11. септембра 2001. године када је Ал Каида извела спектакуларан терористички напад на Њујорк и Вашингтон. Цео свет био је шокиран тим догађајем и питао се ко су ти људи, одакле су дошли и шта они желе? Читава бујица текстова појавила се тада у јавности, објашњавајући да тзв. исламски терористи представљају „нову пошаст“ која се појавила након пада комунизма. Истина је, међутим, да је исламски фундаментализам и раније представљао извесну претњу за поједине државе, али да на то многи нису обраћали пажњу. Историја његовог развоја заправо сеже до саме појаве исламске вере и њене пролиферације широм евроазијског масива, засноване на идеологији „светог рата“ и ширења граница калифата. У том погледу, ситуација у регионима Северног Кавказа и Западног Балкана привлачи посебну пажњу. Ове области биле су и остале предмет интересовања „светих ратника“ од појаве исламске религије до данашњих дана. Оне данас представљају „место сучељавања светова“ и „границу између цивилизација“, па је сагледавање начина на који су исламски фундаменталисти угрожавали Русију и западнобалканске државе и како су се оне од такве претње штитиле, вишеструко значајно. Осим што употпуњује научна сазнања о коренима, природи и развојним облицима исламског фундаментализма у овим регионима, оно истовремено пружа информације о модалитетима заштите угрожених држава од такве претње. Уочавање сличности и разлика у деловању исламских фундаменталиста у овим регионима, као и сличности и разлика у одговору Русије и западнобалканских држава на такав облик њиховог угрожавања, доприноси бољем разумевању те претње и пружа могућност изналажења одговарајућег модела њеног ограничавања...sr
dc.description.abstractIslamic fundamentalism represents a complex social phenomenon, which was the subject of research of different scientific disciplines, during several past decades, whereby it was mostly perceived through the prism of Islamic revolution in Iran in 1979. The change in perception occurred on September 11* 2001, when Al-Qaeda carried out the infamous terrorist attack on cities of New York and Washington. The whole world was taken aback by that event and everybody wondered who those people were, where they came from and what it was that they wanted. At that time, a whole abundance of texts were published explaining that so called Islamic terrorists represent “new plague” which appeared after the fall of communism. The truth is, however, that Islamic fundamentalism represented somewhat of a threat to some states in the past, but many were not paying attention to that. History of its development, actually, dates back to the appearance of the Islamic religion itself and its proliferation all over the Eurasian massif was based on the ideology of “holy war” and broadening of the caliphate territories. The situation in regions of North Caucasus and Western Balkans is particularly intriguing. These territories were and still are the subject of interest of “holy warriors” from the birth of Islamic religion to present day. Today, they represent “the place where worlds collide” and “border between civilizations”, so the study of the manner in which Islamic fundamentalists used to endanger Russia and Western Balkans countries and the manner in which they protected themselves from such threat, is significant for multiple reasons. Aside from completing the scientific comprehension of roots, nature and fonns of development of Islamic fundamentalism in these regions, it gives information on protection protocols for countries endangered by such a threat, at the same time. Discovering similarities and differences in Islamic fundamentalists’ activities in these regions, as well as similarities and differences in the response of Russia and Western Balkans states to such form of jeopardy, contributes to better understanding of that threat and provides with the possibility of finding the appropriate model of restraining it...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectисламски фундаменхализамsr
dc.subjectIslamic fundamentalismen
dc.subjectprotection of the stateen
dc.subjectNorth Caucasusen
dc.subjectWestern Balkansen
dc.subjectзашхиха државеsr
dc.subjectСеверни Кавказsr
dc.subjectЗападни Балканsr
dc.titleИсламски фундаментализам и заштита државе: упоредна студија случаја Северни Кавказ и Западни Балканsr
dc.titleIslamic fundamentalism and protection of the state (comparative case study - North Caucasus and Western Balkans)en
dc.typeThesis
dcterms.abstractДрагишић, Зоран; Килибарда, Зоран; Милашиновић, Радомир; Симић, Драган; Филијовић, Марко; Islamski fundamentalizam i zaštita države: uporedna studija slučaja Severni Kavkaz i Zapadni Balkan;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record