Show simple item record

Political aspects and determinants of NATO in the fight against terrorism

dc.contributor.advisorSimeunović, Dragan
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir
dc.contributor.otherJovanović, Milan
dc.creatorKovačević, Rade S.
dc.date.accessioned2016-04-03T17:43:14Z
dc.date.available2016-04-03T17:43:14Z
dc.date.issued2015-10-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2693
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10809/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=516724823
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5066
dc.description.abstractТоком Хладног рата, и строге поделе на демократски Запад и комунистички Исток, основан је Северно-атлантски савез (НАТО) да заштити слободу и безбедност евро-атлантског региона. Крајем Хладног рата, многе земље из бившег источног блока постале су државе-чланице НАТО. После терористичких напада у септембру 2001. године на Сједињене Америчке Државе, борба против тероризма била је на дневном реду НАТО, као и међународне заједнице. Поред тога, догодило се неколико терористичких напада у државама-чланицама НАТО, што показује да претње од тероризма не познају ни границе ни националност. Да би одговорили на претњу од тероризма и друге безбедносне изазове, усвојен је нов стратшки концепт НАТО под називом Активан ангажман, модерна одбрана – стратешки концепт о одбрани и безбедности чланица НАТО ради заштите вредности држава-чланица НАТО, попут демократије, индивидуалних слобода, владавине закона, итд. НАТО је ангажован на испуњавању следећих задатака, и то колективне одбране, кризног менаџмента и кооперативне безбедности. Током самита НАТО у Чикагу и Велсу, усвојени су многи значајни документи, као што су Политичке смернице о контра-тероризму, Акциони план за оперативну приправност, а основане су Борбене снаге високе спремности у оквиру снага за одговор НАТО. НАТО Алијанса доприноси у борби против тероризма на неколико начина. НАТО има цивилне и војне способности да допринесе у контра-тероризму, посебно путем мисија и операција НАТО широм света од надгледања у Медитерану, у Авганистану, против пирата на Рогу Африке, или у подржавању Афричке уније. Друго, НАТО има веома значајну улогу као трансатлантски форум за консултовање у вези безбедносних питања. И треће, НАТО учествује и са државама које нису чланице у контра-тероризму.sr
dc.description.abstractDuring the Cold War, sharply dividing the democratic West from a communist East, the North Atlantic Treaty Organization (NATO) has been established to protect the freedom and security of the Euro-Atlantic region. After the end of the Cold War, many countries from the former estern bloc had become NATO member-states. After the terrorist attacks in September 2001 at the USA, the fight against the terrorism has been on the NATO agenda, as well the international community. Besides, several terrorist attacks have occured in NATO member-states, showing that threat of terrorism knows no border or nationality. In order to address the threat of terrorism and other security challanges, a new Strategic Concept of NATO has been adopted - Active Engagement, Modern Defence – Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the NATO (2010), to protect values of NATO member states, such as democracy, individual freedom, the rule of law, etc. NATO has engaged to fulfill tasks such as collective defense, crises management and cooperative security. During NATO summit in Chicago and in Wales, many significant document has adopted, such as NATO’s policy guidlines on counter-terrorism, NATO Readiness Action Plan, and Very High Readiness Joint Task Force – VJTF has been formed according to the NATO Response Force – NRF. NATO Alliance contributes to the fight against terrorism in several ways. NATO has military and civilian capabilities that contribute to counter-terrorism, especially through NATO missions and operations worldwide, from monitoring the Mediterranean Sea, in Afghanistan, counter-piracy off the Horn of Africa, or supporting the African Union. Second, NATO has very important role as transatlantic forum for consultations regarding security issues. And third, NATO participates with non-member countries in counter-terrorism.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsAutorstvo-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectНАТОsr
dc.subjectNATOen
dc.subjectконтра-тероризамsr
dc.subjectконтра-терористичка стратегијаsr
dc.subjectмисије и операције НАТОsr
dc.subjectтерористичке организацијеsr
dc.subjectcounter-terrorismen
dc.subjectcounter-terrorism strategyen
dc.subjectNATO missions and operationsen
dc.subjectterrorist organizationsen
dc.titleПолитички аспекти и детерминанте борбе НАТО против тероризмаsr
dc.titlePolitical aspects and determinants of NATO in the fight against terrorismen
dc.typeThesis
dcterms.abstractСимеуновић, Драган; Милашиновић, Радомир; Јовановић, Милан; Ковачевић, Раде С.; Politički aspekti i determinante borbe NATO protiv terorizma;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record