Show simple item record

Kurt Vonnegut's eclectic postmodernism

dc.contributor.advisorПауновић, Зоран
dc.creatorКнежевић, Мирјана М.
dc.date.accessioned2016-03-09T09:27:57Z
dc.date.available2016-03-09T09:27:57Z
dc.date.available2020-07-03T12:14:57Z
dc.date.issued2015-07-08
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2513
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4857
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10556/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47632655
dc.description.abstractПредмет истраживања ове дисертације јесте књижевно стваралаштво Курта Вонегата (његови романи, кратке приче и позоришни комади), укључујући нелингвистичке елементе (ликовне сегменте, углавном графике) интегрисане у његова књижевна дела; рад такође успоставља паралеле са другим видовима уметности (музичком, филмском) који на разне начине укључују књижевне радове овог аутора, и анализира техничке и тематске аспекте овог интердисциплинарног интегрисања у контексту свеукупне постмодерне поетике која еклектички повезује најразличитије семантичке и стилске кодовe у хетерогени постмодерни дискурс. Курт Вонегат, амерички писац немачког порекла, ушао је у историју књижевности захваљујући не само иновацијама у погледу књижевних техника (експериментисањем са наративном структуром, ликовима који прелазе границе романа, улогом аутора и другим облицима метафикцијског поигравања фикционалном природом уметничког дела) већ и дубоко дирљивим, хуманистичким темама (како у реалистичкој прози тако и у научној фантастици) под маском ироније и црног хумора. Романом Кланица-пет започео је са још једном врстом експериментисања са репрезентативном улогом уметности, интегрисањем ликовних илустрација у прозне текстове. Како је расла популарност његових књижевних дела, Вонегат је све дубље задирао у све слојеве америчког културног живота (направљено је преко десет филмских адаптација његових романа, кратких прича и позоришних комада, као и неколико десетина музичких пројеката који у форми пастиша интегршу сегменте Вонегатове књижевности или обрађују тематику неког његовог дела), поставши, временом, интелектуални херој за велики број генерација широм света...sr
dc.description.abstractThe research topic of the thesis is concerned with Kurt Vonnegut’s literary work (his novels, short stories and theatrical pieces), including nonlinguistic elements (visual segments, mainly graphics) integrated in his literary work; the paper also draws parallels with other forms of art (music, film) which in various ways include the author’s literary works, and analyzes technical and thematic aspects of this interdisciplinary integration within the context of the overall postmodern poetics which eclectically connects various semantic and stylistic codes into a heterogeneous postmodern discourse. Kurt Vonnegut, American writer of German origin, entered the history of literature thanks not only to his innovations in terms of literary techniques (by experimenting with narrative structure, characters that cross novel boundaries, the role of the author and other forms of metafictional playing with the fictional nature of art), but also to deeply touching, humanistic subjects (both in realistic prose and in science fiction) under the guise of irony and black humor. In Slaughterhouse-Five he began with another type of experimentation with the representative role of art, by integrating visual illustrations into his prose. As the popularity of his literary works increased, Vonnegut penetrated increasingly deeper into all layers of American cultural life (there have been over a dozen film adaptations of his novels, short stories and plays, as well as dozens of musical projects which, in the form of pastiche, integrate segments of Vonnegut’s literature or use themes of his works), becoming, eventually, an intellectual hero for a large number of generations all over the world. It should be noted that the focus of the dissertation as...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectКурт Вонегатsr
dc.subjectKurt Vonneguten
dc.subjectпостмодерна уметностsr
dc.subjectеклектицизамsr
dc.subjectpostmodern arten
dc.subjecteclecticismen
dc.titleЕклектички постмодернизам Курта Вонегатаsr
dc.titleKurt Vonnegut's eclectic postmodernismen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractPaunović, Zoran; Knežević, Mirjana M.; Eklektički postmodernizam Kurta Vonegata;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31580/Disertacija466.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31581/Knezevic_Mirjana_M.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record