Show simple item record

Detekcija i analiza klimatskih regiona u Srbiji;
Detection and analysis of climate regions in Serbia

dc.contributor.advisorSavić, Stevan
dc.contributor.otherBubalo-Živković, Milka
dc.contributor.otherSavić, Stevan
dc.contributor.otherLukić, Tamara
dc.contributor.otherRadovanović, Milan
dc.contributor.otherDucić, Vladan
dc.creatorStojsavljević, Rastislav
dc.date.issued2015-12-15
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144707922249646.pdf?controlNumber=(BISIS)95692&fileName=144707922249646.pdf&id=4579&source=NaRDuS&language=sr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95692&source=NaRDuS&language=sr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144300874524913.pdf?controlNumber=(BISIS)95692&fileName=144300874524913.pdf&id=4342&source=NaRDuS&language=sr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/4762
dc.description.abstractЗа дефинисање климатских региона у Србији су коришћени следећи параметри: просечна средња месечна темперература ваздуха, просечна средња месечна максимална температура ваздуха, просечна средња месечна минимална температура ваздуха, укупна месечна сума падавина. Истраживани период је износио 30 година (1981-2010). За температурне низове је коришћено 69 станица, а за падавинске низове 78. У обзир су рађене станице које имају минимум 80% попуњеног низа, док су за недостајући низ коришћени методи интерполације и екстраполације. За дефинисање климатских региона коришћене су следеће методе: кластер, АНОВА, Пирсонов тест корелације, анализа поузданости, факторска анализа и геостатистичке анализе кригинг и метода полинома. На основу напоменутих параметара издвојено је 12 температурних и 8 падавинских региона.
dc.description.abstractZa definisanje klimatskih regiona u Srbiji su korišćeni sledeći parametri: prosečna srednja mesečna tempereratura vazduha, prosečna srednja mesečna maksimalna temperatura vazduha, prosečna srednja mesečna minimalna temperatura vazduha, ukupna mesečna suma padavina. Istraživani period je iznosio 30 godina (1981-2010). Za temperaturne nizove je korišćeno 69 stanica, a za padavinske nizove 78. U obzir su rađene stanice koje imaju minimum 80% popunjenog niza, dok su za nedostajući niz korišćeni metodi interpolacije i ekstrapolacije. Za definisanje klimatskih regiona korišćene su sledeće metode: klaster, ANOVA, Pirsonov test korelacije, analiza pouzdanosti, faktorska analiza i geostatističke analize kriging i metoda polinoma. Na osnovu napomenutih parametara izdvojeno je 12 temperaturnih i 8 padavinskih regiona.
dc.description.abstractTo define climate regions in Serbia, it has been used following parameters: average monthly mean tempereratura air, the average monthly mean maximum air temperature, average monthly mean minimum air temperature, total monthly sum of precipitation. The studied period was 30 years (1981-2010). For the temperature sequences were used 69 stations and for precipitation 78. Station which were used had a minimum of 80% of the completed series, while for the missing series was used methods of interpolation and extrapolation. To define climate regions were used following methods cluster, ANOVA, Pearson correlation test, reliability analysis, factor analysis and geostatistical analyzes kriging and method polynomials. On the basis of abovementioned parameters Serbia has 12 temperature and 8 precipitation regions
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Саду
dc.subjectрегионална географија, климатологија, климатски региони, статистика, географија
dc.subjectregionalna geografija, klimatologija, klimatski regioni, statistika, geografija
dc.subjectRegional Geography, Climatology, Climate regions, Statistics, Geography
dc.titleДетекција и анализа климатских региона у Србији
dc.titleDetekcija i analiza klimatskih regiona u Srbiji
dc.titleDetection and analysis of climate regions in Serbia
dc.typeThesis
dcterms.abstractСавић Стеван; Бубало-Живковић Милка; Савић Стеван; Лукић Тамара; Радовановић Милан; Дуцић Владан; Стојсављевић Растислав; Detekcija i analiza klimatskih regiona u Srbiji;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record