Show simple item record

Residential construction of Cacak in the 20th century - constancy and changes in the housing typology

dc.contributor.advisorФолић, Љубиша
dc.creatorРадовановић, Зденка В.
dc.date.accessioned2016-02-22T13:24:18Z
dc.date.available2016-02-22T13:24:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/4527
dc.description.abstractУ раду се анализира стамбено градитељство и истражује његова структура и идентитет на примеру града Чачка. Детаљној анализи и критичкој валоризацији предходио је преглед и систематизација уочених примера у литератури и на терену, документованих пројектном и фотографском документацијом, неопходном за лакше разумевање свих садржаја у једном целовитом систему стамбеног градитељства. Први део рада се заснива на теоретском преиспитивању, анализи и схватању куће, становања, и типологије становања са категоризацијом основних типова, уочених у истраживањима архитектонских теорија. Други део садржи кратку анализу развоја сталности стамбеног градитељства поднебља централне Србије и Балкана. Трећи део, као најкомплекснији, садржи приказ конкретног истраживања задатој проблематици, стамбеној архитектури Чачка, при чему су наведене теоретске поставке, принципи и идеје, проверени сви одабрани примери, уочене све њихове типолошке карактеристике и извршена систематизација у 11 основних типова, 417 подтипова, у хронолошкој класификацији 16 временских периода, од праисторије до XXI века. Праћење хронологије настајања, трајања(раста, пада и стагнације) и настајања стамбених типологија у свим временским периодима развоја стамбеног градитељства Чачка, извршено је и графичким приказом уз јасну слику узрока сталности и промена од изграђених стамбених објекта до трансформације или промене простора у коме су настали, преко дијалектике форме, функције, структуре свих њихових елемената, садржаја и конструкције.Закључак је да постоје и створиће се неки други критеријуми који никако не смеју утицати да се заборави део архитектонског духа створеног стамбеног градитељства Чачка XX века,као израза континуитета у култури становања једне епохе у развоју Србије,са претпоставком да ће Чачак у скоријој будућности прерасти у метрополу при чему ће од усмерења његовог развоја зависити типизација њему припадајућих морфолошких структура и структуре становања као највеће подцелине његовог егзистенцијалног простора.На крају анализе стамбеног градитељства xx,а на почетку xxI века са јасним циљем објективне процене,посоји бојазан за дефинисање претпоставке о изгледу и типологији свих елемената урбане морфологије Чачка,па и становања који следе.Н а путу будућег развоја станоградитељства утемељеног на хуманоидним потрбама највишег нивоа у тражењу најбољег решења,а у зависности од економских захтева,могућности и воље друштва,наметнула се потрба за издвајањем најзначајнијих.Како је стамбено градитељство xxi века логички след дотадашњег развоја становања на просторима Чачка,предпоставка је да ће појавни облици стамбених типологија у xxi веку,бити разврстани на основу истих критеријума као и стамбене типологије до краја xx века.У том случају у оквиру 11 основних категорија претпостављено је 248 појавних облика типова,примарних,секундарних и терцијалних подтипова.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини - Косовска Митровица, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)sr
dc.sourceУниверзитет у Приштини - Косовска Митровицаsr
dc.subjectградsr
dc.subjectстановањеsr
dc.subjectстамбено градитељствоsr
dc.subjectкућаsr
dc.subjectтипологијаsr
dc.subjectархитектураsr
dc.subjectзначењеsr
dc.subjectXX векаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectЧачак.sr
dc.titleСтамбено градитељство Чачка XX века-сталност и промене у стамбеној типологијиsr
dc.title.alternativeResidential construction of Cacak in the 20th century - constancy and changes in the housing typologysr
dc.typeThesisen
dcterms.abstractFolić, Ljubiša; Radovanović, Zdenka V.; Stambeno graditeljstvo Čačka XX veka-stalnost i promene u stambenoj tipologiji;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record