Show simple item record

Тhe functionality of textbook sets in developing pupils' vocal ambilities in junior grades of primary school

dc.contributor.advisorСтојановић, Гордана
dc.creatorСтошић, Aleksandra L.
dc.date.issued2015-10-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2323
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10239/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47493903
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/4219
dc.description.abstractУџбеник је репрезент и продукт културе (Ивић и сар., 2008, Пешић, 1998), а теоријски сагледан као културно-потпорни систем (Плут, 2003), добија ширу димензију у општем образовању, у чијем се интегралном делу свакако налази и вокално образовање које је детету блиско од рођења, као и говор (Васиљевић, 1940, Настасијевић, 1972, Васиљевић, 2000/2006, Стојановић, 2001, Trehub, 2003 према: Leman, Sloboda, Vudi, 2012). Због тога је први део рада посвећен значају певања и теоријској расправи која води ка тумачењима зашто је вокални развој важан управо у млађим разредима основне школе. Затим, у оквиру овог поглавља било је потребно теоријски поткрепити могуће креирање визије о томе: 1. какав нам уџбеник треба са аспекта вокалног развоја ученика и 2. на који начин јединице уџбеничког комплета могу допринети његовом функционалном коришћењу у наставном процесу. Како је наш истраживачки циљ везан за анализу музичког садржаја из уџбеника и методичког материјала из приручника као средства за подупирање свих фаза природног вокалног сазревања ученика млађих разреда основне школе (од 7 - 11 године), све могуће паралеле повлачили смо ка том циљу, истовремено се ослањајући на досадашња сазнања музичких педагога и психолога музике, али и лингвиста, педагога и дидактичара, желећи на тај начин да истакнемо специфичност уџбеника музичке културе који не потпада под опште норме у смислу у ком их савремена теорија уџбеника доноси. Овим делом теоријске анализе истакли смо садржинску вредност уџбеника коју гради избором али и редоследом музичких материјала, чиме се усмерава могућност да уз приручник и звучни материјал, постане потпорно средство у развоју гласовних и интерпретативних способности. Резултати анализе уџбеника указали су да уџбенички комплет музичке културе може деловати у правцу пружања материјала који поткрепљују узрасно вокално сазревање, као и да је то само први корак ка његовом коришћењу у музичком развоју. Други део истраживања односио се на начин употребе и избор уџбеничког комплета када је у фокусу вокални развој. Резултати су показали да велики проценат учитеља користи уџбеник, али га не сагледава као системско средство у раду.sr
dc.description.abstractThe textbook represents and is the product of a culture (Ivic et al., 2008, Pesic, 1998), and seen from the theoretical perspective as a cultural support system (Plut, 2003), it gains a broader dimension in general education, where vocal education has its place, as given to a child by birth, the same as the ability to speak (Vasiljevic, 1940, Nastasijevic, 1972, Vasiljevic 2000/2006, Stojanovic, 2001 Trehub, 2003 by: Lehmann, Sloboda, Woody, 2012). Therefore, the first part of the thesis explains the importance of singing, and gives a theoretical overview of vocal development and its particular importance in the junior grades of primary school. Then, within the same chapter, it was necessary to offer theoretical reasoning for a possible vision about: 1. what kind of textbook is needed for pupils' vocal development and 2. how textbook set units can contribute to their effective use in the teaching process. As the aim of our research is related to the analysis of music contents in textbooks and methodological contents in teachers’ manuals as resources for supporting all phases of the natural maturation of vocal abilities in pupils in the first four grades of primary school (7 - 11 years old), we have drawn all possible parallels towards that goal. We relied on the current knowledge of both music pedagogues and psychologists on the one hand, and linguists and educational scientists on the other, trying to emphasize the specificity of musical culture textbooks, which are far from the general norms in the sense of the modern theory of textbooks. This part of theoretical analysis emphasizes the content-related value of the textbook, which it gains through the choice and sequencing of musical contents, which allows for it to become, alongside the manual and audio materials, a supporting instrument in vocal and interpretative development. The results of textbook analysis lead to the conclusion that the textbook set for musical culture may serve as a supporting instrument in the development of vocal maturity at the given age. It also represents the first pillar of its wider use in the system of musical development. The second part of the research was related to the way of usage and selection of textbook sets relevant to vocal development. The results showed that a large percentage of teachers use textbooks, but not as a systemic tool in their work.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectуџбенички комплетsr
dc.subjecttextbook seten
dc.subjectmusical culture textbooken
dc.subjectvocal developmenten
dc.subjectvocal rangeen
dc.subjectvoice abilityen
dc.subjectinterpretive skillsen
dc.subjectmusical culture teachers’ manualen
dc.subjectaudio materialen
dc.subjectуџбеник музичке културеsr
dc.subjectвокални развојsr
dc.subjectамбитусsr
dc.subjectгласовне способностиsr
dc.subjectинтерпретативне способностиsr
dc.subjectприручник за наставу музичке културеsr
dc.subjectаудио материјалsr
dc.titleФункционалност уџбеничког комплета у развоју вокалних способности ученика млађих разреда основне школеsr
dc.titleТhe functionality of textbook sets in developing pupils' vocal ambilities in junior grades of primary schoolen
dc.typeThesis
dcterms.abstractStojanović, Gordana; Stošić, Aleksandra L.; The functionality of textbook sets in developing pupils' vocal ambilities in junior grades of primary school; Funkcionalnost udžbeničkog kompleta u razvoju vokalnih sposobnosti učenika mlađih razreda osnovne škole;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record