Show simple item record

Expressing aktionsart in Ukrainian and Serbian languages

dc.contributor.advisorPopović, Ljudmila
dc.contributor.otherPiper, Predrag
dc.contributor.otherTanasić, Sreto
dc.creatorIvanović, Milena
dc.date.accessioned2016-01-05T13:42:10Z
dc.date.available2016-01-05T13:42:10Z
dc.date.issued2013-02-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=279
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5602/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43511567
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/4019
dc.descriptionДисертација представља комплексно истраживање акционалних модификација у украјинском и српском језику. У сфери семантичке категорије акционалности разликујемо два типа значења – акционална иманентна својства и акционална модификациона значења. Предмет нашег рада су акционалне модификације као додатна обележја која се припајају семантици глагола указујући на одређене параметре одвијања радње у времену. Ти параметри груписани су у четири комплекса акционалних модификационих значења: фазни, детерминативни, градуелни и плурални. Истраживањем је обухваћен пре свега формални аспект акционалних модификација, али и садржај ова четири значењска комплекса. При анализи средстава изражавања акционалности, у складу са традиционалним приступом, узимајући у обзир специфичности словенских језика, централно место одредили смо акционалним класама глагола код којих је носилац акционалног значења афикс, али смо у њу укључили и акционалне конструкције у којима је носилац акционалног значења синсемантични глагол и показали да оне могу функционисати као равноправно, граматикализовано средство изражавања пре свега централних акционалних значења – фазности и детерминативности. У раду смо, у складу са постављеним циљевима, одредили елементе садржаја четири издвојене акционалне категорије у анализираним језицима, издвојили, са више аспеката анализирали и упоредили акционалне класе глагола и акционалне конструкције у украјинском и српском језику, а такође указали и на друга средства изражавања акционалности која излазе ван сфере глагола. Поређењем функционисања модификационе акционалности у украјинском и српском језику установили смо да између контрастираних језика постоји значајна сличност у асортиману акционалних значења и средствима њиховог изражавања, али да су у украјинском језику акционалне класе глагола као синтетичка средства знатно продуктивније, док српски језик не користи у пуној мери своје творбене потенцијале и неретко предност даје аналитичким средствима.sr
dc.descriptionThis dissertation is complex research of aktionsart modifications in the Ukrainian and Serbian languages. In the sphere of aktionsart semantic category we may distinguish two types of meaning – aktionsart imminent properties and aktionsart modification meanings. The subject matter of this work are aktionsart modifications as additional features attached to the verb semantics, indicating certain parameters of development of action in time. These parameters are grouped into four complexes of aktionsart modification meanings: phasal, determinative, gradual and plural. The research encompassed, first of all, the formal aspect of aktionsart modifications, but also the contents of these four meaning complexes. In the analysis of the means for expressing aktionsart, in accordance with the traditional approach, taking into account specific features of the Slavic languages, the central place is assigned to aktionsart verb classes, where the aktionsart meaning is carried through affix, however, we included into it also aktionsart constructions, in which the aktionsart meaning is carried through synsemantic verb, and showed that they operate as equal, grammaticalized means for expression of, first of all, central aktionsart meanings - phasal and determinative meanings. In this work, in accordance with the objectives set, we determined the elements of contents of four selected aktionsart categories in the analyzed languages, singled out, analyzed from several aspects and compared aktionsart verb classes and aktionsart constructions in the Ukrainian and Serbian languages, and also indicated other means for expressing the aktionsart beyond the verb sphere. By comparing the operation of the modification aktionsart in the Ukrainian and Serbian, we have ascertained that between the contrasted languages there is a relevant similarity in the range of aktionsart meanings and means for expression thereof, and that, however, in the Ukrainian language the aktionsart verb classes as synthetic means are far more productive ones, while the Serbian language does not use to the full extent all formation potentials and often favours analytical means.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectаспектуалностsr
dc.subjectaspectualityen
dc.subjectmodificationen
dc.subjectverben
dc.subjectphasalen
dc.subjectdeterminativeen
dc.subjectgradualen
dc.subjectpluralen
dc.subjectaktionsart classesen
dc.subjectaktionsart constructionsen
dc.subjectмодификацијаsr
dc.subjectглаголsr
dc.subjectфазностsr
dc.subjectдетерминативностsr
dc.subjectградуелностsr
dc.subjectплуралностsr
dc.subjectакционалне класеsr
dc.subjectакционалне конструкцијеsr
dc.titleИзражавање акционалности у украјинском и српском језикуsr
dc.titleExpressing aktionsart in Ukrainian and Serbian languagesen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractПоповић, Људмила; Танасић, Срето; Пипер, Предраг; Ивановић, Милена; Izražavanje akcionalnosti u ukrajinskom i srpskom jeziku;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record