Show simple item record

dc.contributor.advisorLjubisavljević, Snežana
dc.contributor.otherStefanović, Radoslav
dc.contributor.otherLukić, Radojko
dc.creatorJovković, Biljana Č.
dc.date.accessioned2016-01-05T13:03:35Z
dc.date.available2016-01-05T13:03:35Z
dc.date.issued2012-03-23
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=629
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:289/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3526
dc.descriptionNesporna je ključna uloga osiguranja u obezbeđenju kontinuiteta privredne aktivnosti u uslovima nastajanja rizičnih događaja sa katastrofalnim posledicama. Imajući u vidu društveni značaj osiguranja kao i prirodu i karakter poslovanja sa osiguravajućim uslugama, kvalitetno, uspešno i dugoročno usklađeno poslovanje sa preuzetim rizicima pojedinačnih osiguravajućih društava i sektora osiguranja uopšte, smatra se fundamentalno značajnim za celokupan privredni sistem svake države. Radi privlačenja novih investicija i osiguranika menadžment i uprava osiguravajućih društava mogu imati motiv za prezentovanje boljeg zarađivačkog i finansijskog stanja društva nego što realno jeste. Zato je neophodno izvršiti verifikaciju prezentovanih informacija kako bi njihova upotrebljivost od strane potencijalnih korisnika bila sigurnija i pouzdanija. U skladu sa predmetom i ciljem istraživanja, postavljenim hipotezama i primenjenim metodama istraživanja u disertaciji je analiziran uticaj eksterne revizije na povećanje kredibiliteta finansijskih izveštaja osiguravajućih društava i smanjenje informacionog rizika kojima su korisnici tih izveštaja izloženi. Obavljanjem postupaka provera i ispitivanja revizori analiziraju rizike koje su preuzela osiguravajuća društva kako bi sagledali da li su realno prezentovane bilansne pozicije i samim tim finansijski izveštaji istiniti i objektivni. Istraživanje je usmereno na metode i postupke provera i ispitivanja koje revizori sprovode u procesu revizije finansijskih izveštaja osiguravajućih društava. Predstavljene su procedure revizorskog ispitivanja specifičnih bilansnih pozicija u osiguravajućim društvima: potraživanja za premije, dugoročna rezervisanja, matematičke rezerve, obaveze za štete, prenosne premije i rezervisane štete. Nezavisni revizor iznosi mišljenje o finansijskim izveštajima čija je osnovna uloga u smanjenju asimetrije informacija između društava za osiguranje i njegovih potencijalnih investitora. Smanjenjem informacionog rizika prezentovanih finanasijskih izveštaja revizija omogućuje siguranije donošenje investicionih odluka. Racionalnije korišćenje kapitala znači rentabilniju upotrebu ekonomski ograničenih dobara i stvaranje većeg nacionalog bogatstva.sr
dc.descriptionThe key role of insurance in providing assurance of continuity of economic activity in terms of the emergence of risk events with catastrophic consequences is undeniable. Given the social importance of insurance and the nature and character of business with insurance services, quality, and long-term successful business in line with the assumed risks of individual insurance companies and insurance sector in general, is fundamentally important for the entire economic system of each country. In order to attract new investments and insurers, management and governance of insurance companies may have a motive to present a better financial and earning position of company than it really is. It is therefore necessary to verify presented information so their usability by potential users would be safer and more reliable. In accordance with the object and purpose of research, set hypotheses and research methods applied in the dissertation analyzes the impact of external audit to increase the credibility of financial statements of insurance companies and reducing IT risks to which users of these reports are exposed. Performing verification and testing procedures auditors analyze the risks that insurance companies are assumed to comprehend whether they are realistically presented balance sheet items and therefore the financial statements are truthful and objective. The research focused on methods and procedures of checks and tests carried out by auditors in the audit of financial statements of insurance companies. Here are presented the auditor's testing procedures of specific balance sheet positions in insurance companies: the premiums receivable, long-term provisions and mathematical reserves, liabilities for damages, unearned premiums and reserved damages. Independent auditor express an opinion on financial statements whose main role is reducing the asymmetry of information between insurance companies and its potential investors. Reducing the information risk of presented financial statements audit provides safer investment decisions. More rational use of capital means profitable use of limited economic resources and creating more national wealth.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Економски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/42013/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectosiguravajuća društvasr
dc.subject657en
dc.subjectrevizorski postupcisr
dc.subjectuzorkovanje i testiranjesr
dc.subjectrevizorski ciljevisr
dc.subjectbilansne pozicijesr
dc.titleEksterna revizija i kredibilitet finansijskih izveštaja osiguravajućih organizacijasr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЉубисављевић, Снежана; Стефановић, Радослав; Лукић, Радојко; Јовковић, Биљана Ч.; Екстерна ревизија и кредибилитет финансијских извештаја осигуравајућих организација; Екстерна ревизија и кредибилитет финансијских извештаја осигуравајућих организација;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record