Show simple item record

Development of managerial competencies within the system of military education

dc.contributor.advisorAlibabić, Šefika
dc.contributor.otherDespotović, Miomir
dc.contributor.otherPejatović, Aleksandra
dc.contributor.otherMarček, Jan
dc.creatorMilošević-Stolić, Jasmina
dc.date.accessioned2016-01-05T12:53:31Z
dc.date.available2016-01-05T12:53:31Z
dc.date.available2020-07-03T09:58:42Z
dc.date.issued2013-11-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=959
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3285
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7533/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=523531415
dc.description.abstractПојам и природа менаџмента одувек су привлачили пажњу различитих истраживача. У нашем истраживању проучавали смо специфичности менаџмента, у војној организацији, а посебно смо изучавали менаџерске компетенције професионалних војних лица. Предмет овог истраживања биле су могућности развијања менаџерских компетенција у систему војног формалног образовања (Универзитет одбране, три нивоа студија), као и различити облици и програми стручног усавршавања, који се у развојним плановима и програмима Универзитета одбране у Београду, називају програмима и облицима образовања током живота. Пошло се од генералне претпоставке да у систему војног образовања, постоје могућности за развијање и усавршавање менаџерских компетенција. У првом делу истраживања желели смо да утврдимо могућности развијања менаџерских компетенција кроз систем војног образовања – отвореност система. Могућности развијања менаџерских компетенција сагледали смо утврђивањем заступљености наставних предмета у студијским програмима Универзитета одбране у Београду усмерених на развијање општих и посебних менаџерских компетенција. Затим смо сагледали и утврдили ''понуду'' програма и облика образовања током живота у оквиру Универзитета одбране у Београду, усмерених на развијање менаџерских компетенција (општих и посебних). Осим тога утврдили смо и заступљеност наставних предмета у студијским програмима Универзитета одбране у Чешке и Краљевске војне школе Белгије усмерених ка развијању општих и посебних менаџерских компетенција, како би смо испитали и утврдити сличности и разлике студијских програма војних универзитета Србије, Белгије и Чешке, у погледу (стварања услова) развијања менаџерских компетенција. У другом делу истраживања желели смо да утврдимо могућности развијања менаџерских компетенција базирану на изражености потреба за менаџерским компетенцијама, укључујући повезаност са контролним варијаблама. У трећем делу истраживања пројектовали смо модел развоја менаџерских компетенција у систему војног образовања, користећи добијене емпиријске налазе и експертске процене могућности развијања менаџерских компетенција, као и конструисане функционалне мапе образовања и усавршавања. У истраживању смо одабрали теоријско – емпиријски приступ са акцентом на анализи, синтези и генерализацији квалитативних и квантитативних података...sr
dc.description.abstractThe term and very nature of management has always drawn attention of various researchers. In this research, the specificities of management within the military organization, with a focus on management competences of professional military personnel, have been studied. This research was based upon the possibility of developing the managerial competencies within the formal military educational system (Defence University, three levels of studies), as well as different programmes of personal development, referred to in the development plans and programmes of the Defence University in Belgrade as programmes and features of lifelong learning. The basis for the research was the general assumption that there was a possibility for the development and specialisation of managerial competences within the military educational system. The first part of the study was aimed at determining the possibility of developing managerial competencies through the military educational system – the openness of the system itself. The possibility to develop managerial competencies was construed via the distribution of the subjects aimed at developing general and specific managerial competencies in the study programmes of the Defence University in Belgrade. Furthermore, the “offer” of educational programmes and modes of lifelong learning aimed at developing managerial competences (general and specific) within the University of Defence were analyzed and determined. In addition, the representation of the subjects in the study programmes at the Czech University of Defence and the Royal Military School of Belgium aimed at developing the general and specific managerial competencies, in order to examine and identify the similarities and differences between the study programmes of the Military Universities of Serbia, Belgium and the Czech Republic regarding (creating conditions for) the development of managerial competencies were also determined. The second part of the research was aimed at establishing the possibility of developing managerial competences based on the actual requirement for the managerial competences including the connection with the control variable. In the third part, the managerial competences development model within the military educational system using the empiric results and expert estimates of the opportunity to develop the managerial competences, in addition to constructed functional maps of educational and professional development, were projected. The method selected for the research was theoretical-empirical with the focus on the analysis, synthesis and generalization of the quantitative and qualitative data...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectменаџерске компетенције официраsr
dc.subjectofficer managerial competencesen
dc.subjectrequirement for officer managerial competencesen
dc.subjectpossibility of developing officer managerial competencesen
dc.subjectпотребе за менаџерским компетенцијама официраsr
dc.subjectмогућности развоја менаџерских компетенција офи-цираsr
dc.subjectстудијски програмsr
dc.titleРазвијање менаџерских компетенција у систему војног образовањаsr
dc.titleDevelopment of managerial competencies within the system of military educationen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractAлибабић, Шефика; Марчек, Јан; Пејатовић, Aлександра; Деспотовић, Миомир; Милошевић-Столић, Јасмина; Razvijanje menadžerskih kompetencija u sistemu vojnog obrazovanja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/26515/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record