Show simple item record

Foreign influence on the development of serbian military doctrine from 1878-1918

dc.contributor.advisorLjušić, Radoš
dc.contributor.otherZorić, Mirjana
dc.contributor.otherJagodić, Miloš
dc.creatorĐukić, Slobodan V.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:53:31Z
dc.date.available2016-01-05T12:53:31Z
dc.date.issued2013-06-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=962
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8189/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44834831
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3284
dc.descriptionСрпска војска је у Балканским ратовима 1912/13. године поразила турску и бугарску војску, а у Првом светском рату 1914/18. аустроугарску војску, што је представљало изненађење за познаваоце војних прилика у Европи. О биткама српске војске у Балканским ратовима и Првом светском рату с разлогом се доста писало и говорило. У сенци српских победа остао је мирнодопски рад српских официра на развоју српске војне доктрине. Имајући у виду наведено, дисертација Страни утицаји на развој српске војне доктрине 1878 – 1918. године објашњава настанак и развој војне теорије у Србији. У раду се посебно прати страни утицај на развој српске војне доктрине анализом официрског кора, српске војне књижевности и појединих институција важних за настанак српске војне мисли. У истраживању су коришћени различити фондови Архива Србије, Српске академије наука и уметности и Војног Архива у Београду. Приликом истраживања рађена је упоредна анализа српске и европске војно стручне литературе. За израду овог рада од посебног значаја било је коришћење војних правила, наставне и војне литературе штампане у периоду од 1878. до 1918. године. Индустријски развијене европске државе у којима се непрекидно радило на усавршавању пешадијског и артиљеријског наоружања, на развоју путне и железничке мреже, имале су развијену и војну теорију. Војна литература у Србији настала је и развијала се под снажним утицајем европске војне књижевности, која је имала дужу традицију, већи број теоретичара и боље материјалне услове. У укупном броју стручних радова и научних студија објављених у Србији, највећи део чине преводи, док је знатно мањи број оригиналних радова. Најзначајнија дела српске војне литературе из области тактике и стратегије настала су под утицајем страних војних ауторитета. У официрском кору српске војске није било јединственог духа, којим би се официри руководили у циљу остварења победе у рату, јер су се српски официри школовали у IV различитим европским државама. Утицај страних доктринарних школа у Србији био је доминантан, али ни једна европска теоријска школа није превладала. Школовани у иностранству, пратећи развој војне теорије у Европи, професори Војне академије сачували су српску војску од назадка и омогућили јој да ухвати корак са развијеним европским државама. После Пруско-Француског рата 1870/71. године, војна теорија у Србији се највише развијала под утицајем немачке мисли...sr
dc.descriptionThe fact that the Serbian army defeated Turkish and Bulgarian army in the Balkan wars in 1912/13, as well as Austria-Hungarian army in the I World War surprised many connoisseurs of military situations in Europe. It was justly written and talked about the battles of Serbian army in the Balkan wars and I World War a lot. In the shadow of Serbian battles remained the work of Serbian officers in peacetime on the development of Serbian military doctrine. Given what is stated above, the dissertation Foreign influence on the development of Serbian military doctrine from 1878-1918 explains the creation and development of military theory in Serbia. In the dissertation, special attention has been paid to the foreign influence on the development of Serbian military doctrine, by analyzing the officer’s choir, Serbian military literature and certain institutions important for the creation of Serbian military thought. In the research, different funds of The Archive of Serbia, Serbian Academy of Sciences and Arts and The Military Archive in Belgrade have been used. During the research, a comparative analysis of Serbian and European military professional literature has been done. The use of military rules, educational and military literature which was printed from 1878 to 1918 was particularly important for preparing this work. Industrially developed countries, which constantly worked on improving infantry and artillery armament, as well as developing road and railway network, also had quite developed military theory. Military literature in Serbia originated and developed under strong influence of European military literature, which had longer tradition, greater number of theoreticians and better material conditions. In the total number of professional and scientific papers published in Serbia, the majority were translations and only a few were original essays. The most significant papers of Serbian military literature dealing with tactics and strategy were created under influence of foreign military authorities. The unified spirit was not present within the officer’s choir, due to the fact that the Serbian officers were educated in different European countries. The influence of foreign doctrinal schools in Serbia was dominant, but none of the European theoretical schools prevailed. VIII Being educated abroad, the professors of the Military Academy preserved Serbian army from going backwards and enabled it to walk in step with developed European countries. After Prussian-French war in 1870/71, military theory in Serbia mostly developed under influence of German thought...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсрпска војскаsr
dc.subjectSerbian armyen
dc.subjectвојна литератураsr
dc.subjectвојна доктринаsr
dc.subjectБалкански ратови 1912/13sr
dc.subjectПрви светски рат 1914-1918sr
dc.subjectmilitary literatureen
dc.subjectmilitary doctrineen
dc.subjectBalkan wars in 1912/13en
dc.subjectI World Waren
dc.titleСтрани утицај на развој српске војне доктрине 1878-1918. годинеsr
dc.titleForeign influence on the development of serbian military doctrine from 1878-1918en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractЉушић, Радош; Јагодић, Милош; Зорић, Мирјана; Ђукић, Слободан В.; Strani uticaj na razvoj srpske vojne doktrine 1878-1918. godine;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record